Zintegrowany raport roczny 2016

Strategia rozwoju rodziny Pelion

Pelion stawia sobie za cel konsekwentne budowanie mocnej pozycji w sektorze ochrony zdrowia. Aby sprostać oczekiwaniom Pacjentów i pozostałych partnerów biznesowych konieczne jest nieustanne przystosowywanie się organizacji do zmieniających się warunków rynkowych, uregulowań prawnych oraz trendów społeczno-gospodarczych. Pelion, niezależnie od zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym, na pierwszym miejscu stawia Pacjenta i konieczność zapewnienia dostępności do leków.

Swoje działania Pelion koncentruje na rozwoju na rynkach, na których rodzina Pelion obecnie prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej, sprzedaży detalicznej, zaopatrzenia szpitali oraz usług dla producentów.

Strategia Pelion zakłada, iż każde działanie podejmowane jest w sposób odpowiedzialny i mający na celu racjonalne wykorzystanie i ochronę zasobów, których używamy. Oznacza to, że podejmowanie poszczególnych decyzji biznesowych musi uwzględniać nie tylko ich ekonomiczne, ale również społeczne i środowiskowe konsekwencje. Dla firmy od ponad 26 lat obecnej na rynku ochrony zdrowia, podejmowanie działań zmierzających do wzrostu komfortu leczenia i życia wynika z poczucia odpowiedzialności za wpływ, jaki wywiera na otoczenie. Pelion kieruje się wartościami etycznymi i standardami etycznego postępowania. Służy Pacjentom i społeczeństwu, mając na uwadze etos zawodu farmaceuty i aptekarza, który był nie tylko komercyjnym przedsięwzięciem, ale właśnie służbą na rzecz człowieka. Kwestia etosu zawodu i służby sprawia, że mimo zorientowania na przyszłość, Pelion poszukuje zakorzeniania w wartościach wypracowanych przez pokolenia farmaceutów. Bez silnych fundamentów wartości wynikających z dziedzictwa trudno o prawdziwy, długoterminowy rozwój i innowacyjne spojrzenie. Dlatego też Pelion szczególnie dba o ich spuściznę, zarówno tę niematerialną, jak i tę materialną. Szukając innowacyjnych rozwiązań buduje kulturę otwartości, która sprzyja współpracy i wspólnemu poszukiwaniu jeszcze lepszych rozwiązań. Myślenie w takich kategoriach wiąże się z budowaniem relacji opartych o zaufanie wewnątrz organizacji, ale również z partnerami biznesowymi. Dlatego też współpracuje z kontrahentami w oparciu o przejrzystość, uczciwość i odpowiedzialność. Na tych filarach opiera się strategia odpowiedzialnego biznesu na lata 2016 – 2018.

Proces budowania nowej strategii oraz jej realizacja to proces wymagający ciągłego udoskonalania. Pelion stale się uczy i doskonali, wychodząc naprzeciw nowym potrzebom. W procesie budowania strategii, a także w codziennej pracy wsłuchuje się w potrzeby i opinie poszczególnych interesariuszy, prowadząc z nimi ciągły dialog.

Obecna strategia zbudowana jest na trzech filarach, którymi są:

Każdemu z nich przypisano zobowiązania, których łącznie jest 15, i które są odzwierciedleniem najważniejszych oczekiwań otoczenia wobec rodziny Pelion i jej marek.

Za realizację celów strategii i zobowiązań z niej wynikających na poziomie operacyjnym odpowiada specjalista ds. CSR, podlegający Dyrektorowi ds. Strategii Komunikacji, raportującemu bezpośrednio do zarządu Pelion SA. Specjalista ds. CSR koordynuje działania realizowane w spółce, np. związane z dialogiem czy raportowaniem społecznym, współpracując z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary biznesowe w spółkach rodziny Pelion (np. HR, ochrona środowiska, itp.). Co ważne w obszarze strategii komunikacji skupiono osoby odpowiedzialne za relacje zewnętrzne, relacje inwestorskie i społeczną odpowiedzialność biznesu. Dodatkowo specjalista ds. CSR jest jednocześnie prezesem DOZ Fundacji dbam o zdrowie. W konsekwencji działania związane z budowaniem relacji zewnętrznych oraz zaangażowaniem społecznym są efektywnie zarządzane.

Przyjęta przez Zarząd strategia biznesowa i csr:

Strategia biznesowa

Strategia CSR