Zintegrowany raport roczny 2016

Członkowie rodziny Pelion i ich misja

Rodzinę spółek Pelion łączy, mimo odmiennych profilów działalności oraz indywidualnych celów biznesowych, filozofia prowadzenia biznesu, która skupiona jest wokół Pacjenta i jego zdrowia. Zgodnie z przyjętą Misją: Jesteśmy po to, by dbać o jakość i długość życia Pacjentów i Klientów. Pelion to firma, która z jednej strony odważnie patrzy w przyszłość, upatrując szanse w innowacjach i zmieniającym się świecie. Z drugiej strony opiera się na fundamencie wartości - takich, które jeszcze w XIX w stworzyły etos szanowanego zawodu aptekarza. Zawodu, który był i wciąż powinien być służbą człowiekowi.

By jednak móc w stanie skutecznie pomagać ludziom, wspierać proces leczenia, rekonwalescencji, dawać ulgę w cierpieniu należy na farmację patrzeć szeroko, tj. nie tylko jako na produkcję leków, ale jako na cały ciąg działań, dzięki, którym właściwy lek będzie dostępny dla Pacjenta. Są to zatem zarówno innowacyjne badania i produkcja leków, jak również ich sprawna dystrybucja, która zagwarantuje możliwość leczenia. Spółki Pelion wyspecjalizowały się przede wszystkim w zapewnieniu dostępności leków, tj. ich dystrybucji, tak w rozumieniu zaopatrywania szpitali, jak i sprzedaży hurtowej oraz detalicznej. Rodzina Pelion poszukuje innowacji procesowych i organizacyjnych, dzięki którym leki magazynowane i transportowane są w najlepszych możliwych warunkach, gwarantujących ich najwyższą skuteczność, ale też dzięki efektywnej logistyce mogą trafić w krótkim czasie tam, gdzie są potrzebne. To możliwość zapewnienia obecności szerokiego zakresu leków w ogólnokrajowej sieci sprzedaży w Polsce i na Litwie. To zintegrowany system logistyczny pozwalający dostarczyć potrzebny lek indywidualnemu Pacjentowi w najkrótszym możliwym czasie od zamówienia. To również możliwość przygotowania potrzebnego leku zgodnie z indywidualną recepturą na miejscu w aptece. Możliwości zapewniania dostępności leków służą też inne spółki z rodziny Pelion wyspecjalizowane m.in. w ubezpieczeniach lekowych czy zarządzaniu wierzytelnościami na rynku farmaceutycznym. Mówiąc o Pelion oraz o innowacyjności należy wspomnieć o działalności spółek, które inicjują poszukiwanie całkowicie nowych rozwiązań produktowych, inwestując środki w biotechnologię i w poszukiwanie nowych substancji czynnych. To również własne laboratoria i linie produkcyjne.

Ewolucja Misji Pelion

Kluczowa działalność Pelion ma bezpośredni wpływ na dostępność i bezpieczeństwo terapii farmakologicznej dla Pacjenta – począwszy od zaopatrzenia hurtowni...

Ewolucja Misji Pelion

Kluczowa działalność Pelion ma bezpośredni wpływ na dostępność i bezpieczeństwo terapii farmakologicznej dla Pacjenta – począwszy od zaopatrzenia hurtowni, szpitali i aptek w leki i inne produkty, poprzez ich transport i przechowywanie, aż po bezpośrednią sprzedaż i komunikację do Pacjenta w aptekach. Od 2011 do końca 2015 roku kierunek tych działań wyznaczała misja:

Dbam o zdrowie – nasza pasja, Twoja inwestycja

Misja ta oznaczała, że działając na rynku ochrony zdrowia, Pelion w naturalny sposób przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zdrowie Pacjentów. Angażuje się w promocję postaw i rozwiązań służących poprawie kondycji zdrowotnej społeczeństwa, a także wspiera osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową i materialną mają ograniczony dostęp do farmakoterapii. Decyzje, wybory i działania firmy wpływają na stworzenie międzynarodowej organizacji, której rozmiar, charakter i kultura pozwalają przyjmować na siebie odpowiedzialność za to, w jaki sposób wpływa ona na otoczenie, w tym szczególnie na zdrowie Pacjentów.

Ułatwienie dostępu do leków zarówno w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej, jak i szpitalnej to zadania, które zostały wykonane przez firmę w ciągu ostatniego ćwierćwiecza i dziś może się cieszyć zaufaniem, jakim darzą ją Pacjenci. Jednak obecnie przed Pelion stoją nowe wyzwania, które wynikają z dynamicznego rozwoju technologicznego oraz zmieniających się potrzeb Pacjentów. Firma dba o to, żeby dostosowywać swoją ofertę do aktualnej sytuacji i wymagań rynku.

Wraz z rozwojem Pelion zmienia się także skala wpływu, jaki wywiera na otoczenie. To skłoniło firmę aby w roku obchodzenia swojego jubileuszu 25-lecia ponownie określić kluczowe aspekty działania. W efekcie począwszy od 2016 roku wszystkie dalsze działania Pelion skupione zostały wokół nowej misji:

Jesteśmy po to, by dbać o jakość i długość życia Pacjentów i Klientów.

Wartości rodziny spółek Pelion

Rozwój rodziny spółek Pelion jest historią postępu opartego na umiejętności czerpania z doświadczeń i najlepszych tradycji farmaceutycznych...

Wartości rodziny spółek Pelion

Przywództwo. Rozwój rodziny spółek Pelion jest historią postępu opartego na umiejętności czerpania z doświadczeń i najlepszych tradycji farmaceutycznych oraz odwadze przełamywania schematów w poszukiwaniu rozwiązań i odpowiedzi na najbardziej ambitne wyzwania.

Innowacyjność i aktywne szukanie możliwości wyprzedzania zachodzących w otoczeniu zmian pozwala nam współtworzyć rynkową i społeczną rzeczywistość oraz wyznaczać standardy funkcjonowania przedsiębiorstw zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą.

Przyjmując na siebie odpowiedzialność za wpływ, jaki środowisko biznesowe tworzone przez Pelion wywiera na otoczenie społeczne i gospodarcze, dążymy do realizacji modelu przywództwa biznesowego, które jest odpowiedzialne, wspiera i promuje zrównoważony rozwój oraz uosabia etykę biznesową i uczciwie budowany sukces.

Odpowiedzialność. Czujemy się odpowiedzialni za zdrowie Pacjenta, to właśnie troska o nie nadaje sens naszemu działaniu i decyduje o istnieniu rodziny spółek Pelion na rynku. Stawiając Pacjenta w centrum biznesowej uwagi, uznajemy naszą odpowiedzialność za zaopatrzenie rynku w leki, zapewnienie należytej jakości i bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu produktów, opiekę farmaceutyczną czy promowanie postaw prozdrowotnych.

Jako spółka giełdowa odpowiedzialnie zarządzamy powierzonym nam kapitałem, orientując swoje działania na budowę trwałej wartości dla akcjonariuszy. Tworząc rodziny spółek o globalnym oddziaływaniu bierzemy na siebie odpowiedzialność za tworzone w kraju i za granicą miejsca pracy oraz relacje z partnerami we wszystkich obszarach prowadzonych działań. Nie ustajemy w dążeniach do ograniczenia negatywnego wpływu naszych działań na środowisko naturalne oraz nieustannie angażujemy się w przezwyciężanie problemów społecznych.

Zaufanie. Orientując nasze aspiracje na budowę trwałych relacji z Partnerami biznesowymi, Akcjonariuszami, Pacjentami, Klientami i Pracownikami dokładamy wielu starań, aby opierały się one na zaufaniu do rodziny spółek Pelion, płynącym z przejrzystości i uczciwości naszych działań, odpowiedzialnych decyzji, rzetelnej polityki informacyjnej, wreszcie pozytywnych doświadczeń potwierdzających nasz profesjonalizm i najwyższą jakość współpracy.

Pragniemy, aby kontaktowi z naszymi jednostkami i ich pracownikami zawsze towarzyszyła pewność właściwie dokonanego wyboru – zaangażowanego farmaceuty, sprzedawcy – konsultanta, rzetelnego partnera w biznesie, dobrego pracodawcy czy wartościowej inwestycji.

Wstęp

Pelion S.A. wraz z należącymi do jej rodziny spółkami tworzy największą firmę w sektorze ochrony zdrowia w Polsce oraz jedno z największych polskich przedsiębiorstw zbudowanych od podstaw dzięki rodzimemu kapitałowi po 1989 roku. Od chwili powstania, czyli od 1990 roku Pelion S.A., wraz ze spółkami, których jest udziałowcem, współtworzy polską gospodarkę, obsługując wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej, tj.:

 • sprzedaż hurtową
 • sprzedaż detaliczną
 • zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne

oraz rozwijając działalność zarówno w Polsce, jak i na Litwie.

Jest największą firmą sektora ochrony zdrowia w Polsce, osiągającą 9,2 mld zł (2016 r.) obrotów rocznie i zatrudniającą ponad 9,3 tys. pracowników. Promuje innowacyjne rozwiązania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów.

Pelion S.A., jako inwestor, skupia wokół siebie spółki, które specjalizują się głównie w obszarze ochrony zdrowia. Struktura oparta o koncepcję holdingu pozwala optymalizować koszty funkcji zarządczych, ale też poszukiwać dodatkowych synergii. Równocześnie każda ze spółek z rodziny Pelion działa niezależnie, maksymalizując wytwarzaną wartość.

Na koniec 2016 r. Pelion S.A. posiadał bezpośrednio lub pośrednio udziały i akcje w 179 spółkach (szczegółowe informacje na temat struktury grupy kapitałowej oraz jej zmian można znaleźć w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym RS 2016 w rozdziale „1.4 Struktura Grupy Kapitałowej” oraz nocie 7.2).

Struktura Rodziny Pelion

struktura
dodać opis dla osób niewidomych
łańcuch wartości

Przyjęte przez Pelion S.A. zasady ładu korporacyjnego przełożyły się na zdefiniowanie ram działalności oraz wyjątkowej kultury organizacyjnej. Obowiązująca strategia biznesowa zakłada stałe i konsekwentne budowanie mocnej pozycji w sektorze ochrony zdrowia. Nieustanny rozwój organizacji i przystosowanie jej do nowych warunków i uregulowań prawnych pozwala odpowiadać na zmieniające się oczekiwania wszystkich partnerów biznesowych. Pelion S.A. za główny cel stawia sobie troskę o Pacjenta, którą rozumie jako konieczność zapewnienia dostępności do leków w dobrych cenach.

Pelion S.A. dąży do optymalnego rozwoju każdej z linii biznesowych, koncentrując się na budowie wartości marek spółek odpowiedzialnych za poszczególne z nich. Chce też zapewnić konsensus pomiędzy dobrem Pacjentów, Klientów, Pracowników oraz zasadami zdrowej przedsiębiorczości, tak by stopniowo i trwale zwiększać wartość prowadzonego biznesu.

Nagrody i wyróżnienia dla Pelion S.A.

Srebrny Listek CSR „Polityki”

26 kwietnia 2017 r. tygodnik „Polityka” po raz szósty przyznał Listki CSR dla najbardziej odpowiedzialnych firm w 2016 r. Pelion został uhonorowany Srebrnym Listkiem CSR, będąc zarazem jedną z nielicznych firm z branży ochrony zdrowia wyróżnioną w zestawieniu. Przyznanie Pelion Srebrnego Listka CSR potwierdza, że firma spełnia bardzo wysokie standardy w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu. W 2016 r. Pelion, w piątej edycji tego prestiżowego rankingu, otrzymał Biały Listek CSR w uznaniu za działalność CSR prowadzoną w 2015 r.

Statuetka „Polski Kompas”

Pelion został uhonorowany statuetką Polski Kompas 2016. Wyróżnienie przyznała redakcja „Gazety Bankowej”. Jak podano w uzasadnieniu, Pelion otrzymał wyróżnienie w uznaniu dla prowadzonej działalności innowacyjnej, za wychodzenie poza utarte schematy, a także za konsekwentną pracę na rzecz ochrony zdrowia w Polsce i zbudowanie pozycji lidera branży.

Tytuł „Lodołamacza”

Pelion został wyróżniony w ogólnopolskiej XI edycji konkursu Lodołamacze 2016. Kapituła przyznała Spółce drugie miejsce i srebrny medal w kategorii Rynek otwarty. Wcześniej Pelion został uhonorowany 1. miejscem w lokalnej, łódzkiej edycji Konkursu Lodołamacze 2016, również w kategorii Rynek otwarty. Kapituła Konkursu doceniła m.in. fakt, że firma tworzy miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w całej Polsce, a także bierze aktywny udział w organizacji i obchodach Międzynarodowego Dnia Godności, ucząc poszanowania godności osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wrażliwych na problemy i otwartych na potrzeby niepełnosprawnych, dostrzegających sens i konieczność ich aktywizacji zawodowej oraz społecznej, a także tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy dostosowane do potrzeb tej grupy osób. Honorowy patronat nad konkursem Lodołamacze 2016 objęła Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Agata Kornhauser-Duda.

RESPECT Index

Pelion piąty raz z rzędu znalazł się w składzie RESPECT Index, po raz kolejny potwierdzając najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu. Uroczyste ogłoszenie nowego składu indeksu i wręczenie certyfikatów spółkom miało miejsce 14 grudnia 2016 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Weryfikacja do indeksu była kilkustopniowa i obejmowała szczegółową analizę poziomu i stopnia kompleksowości działań podejmowanych przez spółkę z myślą o jej interesariuszach. Ocenie podlegały np. strategia i sposób zarządzania organizacją, polityka pracownicza i środowiskowa oraz działania na rzecz rynku i klientów. Fakt, że już piąty raz firma znalazła się w RESPECT Index dowodzi, że Pelion niezmiennie prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a także wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich interesariuszy, budując z nimi partnerskie relacje oparte na zaufaniu i transparentności działań. Ponowne włączenie firmy w skład Indeksu to także potwierdzenie słuszności wartości, w oparciu o które firma została zbudowana i które od 26 lat stanowią fundament jej codziennej działalności. W myśl misji „Jakość i długość życia” Pelion ukierunkowuje swój serwis na Pacjentów i ich potrzeby, dostarczając im innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań z zakresu dbania o zdrowie, a także dążąc do zapewnienia im pełnego wsparcia w procesie farmakoterapii, wiedzy i nowoczesnych rozwiązań w zakresie profilaktyki i leczenia oraz dostępu do szerokiego asortymentu leków w niskich cenach. RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych (SRI). Do indeksu kwalifikowane są spółki charakteryzujące się najwyższą płynnością, będące liderami w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego i relacji z inwestorami, a także wyróżniające się w obszarze działań prośrodowiskowych, społecznych i adresowanych do pracowników.

Lista 500 Największych Firm

Pelion znalazł się na 33. miejscu na „Liście 500 Największych Polskich Firm w roku 2015” w rankingu „Rzeczpospolitej”, opublikowanym w maju 2016 r. Kryterium decydującym o miejscu w rankingu była wysokość przychodów osiągniętych w 2015 r.

CE Top 500

Pelion zajął 73. miejsce w rankingu 500 największych firm Europy Środkowej i Ukrainy, przygotowanym przez firmę Deloitte we współpracy z „Rzeczpospolitą”. Tym samym spółka awansowała o 6 miejsc w porównaniu z 2015 r.

Dobre praktyki Pelion w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W raporcie „Dobre Praktyki” Forum Odpowiedzialnego Biznesu, opisującego najlepsze praktyki polskich firm podejmowane w 2016 r. znalazło się 14 praktyk realizowanych przez Pelion i spółki zależne. Wśród nich opisano wszystkie pięć zgłoszonych praktyk długoletnich, w tym akcję honorowego krwiodawstwa, pay-roll, Dzień Godności, program PULS i DOZ Maraton. Wśród dziewięciu nowo opisanych praktyk znalazły się: Akademia Biznesu Charytatywne serduszko, Dzień Bez Samochodu, wydawnictwo „Farmakoekonomika Szpitalna”, Mikołajkowy Wieczór Charytatywny, Powakacyjna kontrola onkologiczna – nowotwory złośliwe skóry, Serce Mikołaja, Urtica Dzieciom Camp, Welcome Day. Ich uwzględnienie w raporcie to dowód, że Pelion niezmiennie plasuje się w gronie najlepszych firm inicjujących ciekawe i odpowiedzialne działania, które mogą stanowić inspirację dla innych firm. Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki” stanowi największy w Polsce przegląd aktywności w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego.

14. miejsce wśród Największych Pracodawców w 2015 r. w rankingu „Rzeczpospolitej” Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu 2016

10. miejsce wśród Najbardziej patriotycznych spółek giełdowych według przychodów w rankingu „Rzeczpospolitej” Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu 2016

14. miejsce wśród Najbardziej patriotycznych dużych spółek według przychodów (powyżej 1 mld zł) w rankingu „Rzeczpospolitej” Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu 2016

 • Wzrost przychodów o 5,4% r/r
 • Wielkość sprzedaży 5,1 mld PLN
 • Zatrudnienie około 2,3 tys. osób

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (www.pgf.com.pl) należy do czołówki dystrybutorów do aptek w Polsce. Dziś zarządza ogólnopolską siecią hurtowni i posiada około 20-procentowy udział w krajowym rynku dystrybucji farmaceutyków. Dysponuje  powierzchnią magazynową wynoszącą 70 000 tys. m2 i flotą liczącą kilkaset pojazdów. Współpracuje z około kilkuset producentami leków i  tysiącami aptek.

Od początku swojego istnienia Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. wyprzedzała oczekiwania zmieniającego się rynku dystrybucji leków i wyznacza kierunki rozwoju branży. W odpowiedzi na postępującą konsolidację rynku aptecznego zaoferowała aptekom indywidualnym narzędzia wspierające prowadzenie biznesu. W ramach programu „Zdrowy Wybór” apteki otrzymują pełen pakiet narzędzi sprzedażowych i marketingowych, wpływający na ich konkurencyjność. Wsparcie w ramach optymalizacji magazynu i zarządzania kategorią produktów pozwala aptekom na obniżenie kosztów magazynowania, zwiększenie sprzedaży i zaoszczędzenie czasu.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom rynkowym Polska Grupa Farmaceutyczna rozpoczęła w 2016 roku proces centralizacji kluczowych procesów biznesowych:

 • Zarządzanie relacjami z dostawcami,
 • Telemarketing – struktura scentralizowana,
 • Logistyka,
 • Centralizacja sprzedaży i dopasowanie do rynku,
 • Poprawa jakości obsługi klienta – marketing.

Cele i wyzwania na 2017 rok:

 • Zatrzymanie trendu spadkowego marży na sprzedaży
 • Wzrost przychodów i udziałów w rynku dystrybucji leków w Polsce poprzez budowanie oferty dopasowanej do indywidulanych potrzeb apteki

Pharmapoint S.A

Spółka Pharmapoint S.A. (www.pharmapoint.pl)została utworzona w trakcie restrukturyzacji Pelion w październiku 2011 roku (wówczas jako Pharmapoint Sp. z o.o.). Zajmuje się przede wszystkim sprzedażą do innych hurtowni farmaceutycznych, przechowywaniem i magazynowaniem produktów farmaceutycznych w różnych warunkach temperatury z całodobowym monitoringiem, usługami dystrybucyjno-logistycznymi, w tym realizacją dystrybucji wyłącznościowej oraz usługami sprzedażowo-marketingowymi.

Magazyn główny i większość biur mieści się w Łodzi, dział sprzedaży przedhurtowej w Katowicach, zaś druga część magazynu oraz magazyn importera znajdują się w Poznaniu. Spółka stale rozwija zaplecze logistyczne, udoskonalając jakość i zakres świadczonych usług. W 2016 roku Pharmapoint dysponował 2 000 linii produktowych, siecią ponad 100 współpracujących hurtowni oraz współpracował z siecią 30 krajów w ramach międzynarodowej dystrybucji produktów farmaceutycznych.

 • Wzrost przychodów o 10,2% r/r
 • Wielkość sprzedaży 2,8 mld PLN
 • Zatrudnienie blisko 6 tys. osób

DOZ S.A.

DOZ S.A. (www.dozsa.pl) to spółka zarządzająca największą w Polsce siecią DOZ Aptek dbam o zdrowie. Firma już od ponad 15 lat realizuje i rozwija profesjonalną opiekę w myśli idei PACJENT W CENTRUM UWAGI.

Co miesiąc DOZ Apteki dbam o zdrowie, cieszące się zaufaniem Polaków, odwiedzane są przez ponad 3 miliony Pacjentów. Za tym sukcesem stoi Zespół ponad 3 500 Pracowników, którzy w swojej codziennej działalności opierają się na ważnych dla siebie i firmy wartościach, takich jak ROZWÓJ, ZAUFANIE i ZAANGAŻOWANIE.

Cele i wyzwania:

 • Zwiększenie liczby Pacjentów poprzez tworzenie dla nich najlepszej oferty i wspieranie fachowym doradztwem

Nagrody i wyróżnienia dla DOZ S.A.

Superbrands Created in Poland 2015/2016 oraz 2016/2017

Spółka DOZ S.A. otrzymała tytuł Created in Poland Superbrands 2015/16 oraz 2016/2017. Tytuł ten otrzymują najsilniejsze na rynku polskie marki w wyniku badania konsumenckiego przeprowadzonego przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

UAB NFG

Działalność na Litwie prowadzona jest za pośrednictwem spółki UAB NFG, która skupia dwie własne sieci aptek – Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine oraz hurtownię Limedika.

Sprzedaż leków w aptekach tradycyjnych łączy się ze sprzedażą on-line za pośrednictwem portalu www.vaistine.lt. UAB NFG współpracuje również z aptekami partnerskimi Baltijos Vaistiniu Grupe (BVG). Na koniec 2016 roku Limedika posiadała 25% udziału w rynku hurtowym, a Gintarine Vaistine i Norfos Vaistine 24,5% w sprzedaży detalicznej w ujęciu wartościowym, przy czym wraz z aptekami partnerskimi BVG wyniósł on blisko 30%. Spółka posiadała też blisko 50% udział w sprzedaży leków w segmencie szpitali.

Cele i wyzwania:

 • Wzrost sprzedaży poprzez ofertę dopasowaną do potrzeb Pacjentów

Nagrody i wyróżnienia dla UAB NFG

Nagroda Miasta Kowna za największy wkład do kowieńskiego budżetu

Nominacja w konkursie „Jedna z najszybciej rozwijających się firm na Litwie” (konkurs organizowany przez gazetę biznesową „Verslo Žinios” z udziałem Pani Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite).

Natura

Natura (Natura Sp. z o.o.) (www.drogerienatura.pl) ) to jedna z największych i najdłużej działających sieci na polskim rynku kosmetycznym. Natura od 20 lat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów, na bieżąco dostosowując ofertę do ich potrzeb i oczekiwań. Wśród produktów dostępnych w drogeriach można znaleźć bogatą gamę marek będących liderami na rynku kosmetyczno - drogeryjnym oraz asortyment dostępny wyłącznie w salonach sieci, w tym marki KOBO Professional, My Secret, Sensique czy Natura Care.

Sieć Natura obejmuje przeszło 280 drogerii własnych i agencyjnych, usytuowanych na terenie całego kraju oraz drogerię internetową www.drogerienatura.pl.

Wyróżnikiem drogerii Natura jest profesjonalne podejście do Klientów – zarówno na poziomie jakości obsługi, jak i komfortu robienia zakupów. Firma systematycznie bada oczekiwania Klientów oraz na bieżąco śledzi trendy na rynku. Aby jeszcze lepiej spełniać potrzeby i oczekiwania Klientów, Natura rozwija i dopasowuje asortyment, a także unowocześnia wnętrza drogerii i podnosi tym samym doznania zakupowe swoich Klientów. Zgodnie z najnowszymi trendami i w celu spełniania misji dbałości o zdrowie i właściwej pielęgnacji rozszerza dla swoich Klientów zakres dostępności kosmetyków naturalnych. W lipcu 2016 r. dla swoich Klientów Natura uruchomiła Program Lojalnościowy – Klub Natura.

Cele i wyzwania:

 • Wzrost sprzedaży poprzez rozwój organiczny oraz rozwój oferty asortymentowej dla Klientów
 • Uzyskanie pozycji lidera w branży w kategorii Kosmetyków Naturalnych, dostępnych w każdej drogerii Natura

Nagrody i wyróżnienia dla Drogerii Natura

Superbrands – Created In Poland 2016

Drogerie Natura w 2016 roku po raz czwarty zostały nagrodzone przez Niezależną Radę Marek tytułem Superbrands – Created In Poland. Wyróżnienie to przyznawane jest markom powstałym w Polsce, które cieszą się najwyższym uznaniem wśród konsumentów w swoich kategoriach. W procesie certyfikacji corocznie udział bierze 2,4 tys. marek.

Kosmetyki marki KOBO Professional z tytułem SUPERPRODUKT Świata Kobiety 2016

Marka kosmetyków KOBO Professional, dostępna wyłącznie w drogeriach Natura, została doceniona w plebiscycie SUPERPRODUKT Świata Kobiety 2016. Tytuł Superproduktu w kategorii Makijaż otrzymały ex aequo dwa zestawy kosmetyków marki: cienie do powiek w dwóch wersjach kolorystycznych Matt i Nude Eyeshadow Set, a także dwie palety do modelowania twarzy: Face Contour Palette i Face Strobing Palette. SUPERPRODUKT Świata Kobiety to coroczny plebiscyt, do którego magazyn „Świat Kobiety” zaprasza polskie marki kosmetyczne. W konkursie wzięły udział produkty, które pojawiły się na rynku w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r. Nagrody przyznane zostały w ośmiu kategoriach. Produkty KOBO Professional zyskały największe uznanie wśród jury, uzyskując I miejsce w kategorii Kosmetyki w podkategorii Makijaż.

Daymakerindex 2016 dla Drogerii Natura

Spółka Natura została wyróżniona w rankingu Daymakerindex 2016, zajmując 1. miejsce w kategorii Drogeria. Drogerie Natura zostały najwyżej ocenione pod względem jakości obsługi klienta. Doceniono również profesjonalizm, uprzejmość, zaangażowanie, a także pozytywne usposobienie sprzedawców. Daymakerindex powstaje w oparciu o analizę jakości obsługi klienta w 19 branżach w Polsce przy wykorzystaniu metodologii Mystery Shopping, tj. badania z udziałem tajemniczych klientów.

 • Wzrost przychodów o 16,7% r/r
 • Wielkość sprzedaży 1,8 mld PLN
 • Zatrudnienie ponad 350 osób

PGF Urtica sp. z o.o.

PGF Urtica (www.urtica.pl) to ogólnopolska hurtownia o ugruntowanej pozycji lidera na rynku farmaceutycznym. Będąc największym dystrybutorem leków na rynku szpitalnym, obsługuje 870 szpitali i dostarcza leki dla co trzeciego hospitalizowanego Pacjenta. PGF Urtica obsługuje też przeszło 1 000 innych odbiorców, w tym Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (NZOZ) oraz jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej) na terenie całego kraju.

PGF Urtica przez lata zdobywała doświadczenia oraz budowała unikalne kompetencje i pozycję ekspercką. Dzięki temu dziś może cieszyć się zaufaniem na rynku i wyjątkowymi relacjami z producentami i placówkami ochrony zdrowia. Wiedza i doświadczenie pozwalają oferować klientom również inne usługi, np. profesjonalną obsługę przetargów, analizy rynkowe, wsparcie sprzedaży, usługi logistyczne oraz marketingowowe.

Na początku sierpnia 2016 roku miało miejsce otwarcie nowoczesnego centrum logistycznego w Łodzi. Strategiczna lokalizacja w centrum Polski umożliwia sprawną komunikację z dostawcami i odbiorcami. Nowy magazyn integruje procesy dystrybucyjne w sektorze zaopatrzenia szpitali i usług logistycznych dla producentów. Pracownicy magazynu pracują na blisko 3 500 m2 powierzchni zlokalizowanej na dwóch poziomach. Dzięki zastosowaniu systemów sortujących i przenośników możliwy stał się lepszy proces kompletacji towarów. Centrum zapewnia odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne, dzięki czemu każdy etap łańcucha dostaw przebiega zgodnie z przepisami Prawa Farmaceutycznego i zapisami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. PGF Urtica nabyła 100% udziałów w spółce Pharmalink (www.pharmalink.pl), tworząc tym samym jedną linię biznesową Zaopatrzenie szpitali i usługi logistyczne. Zarządzająca obszarem usług dla producentów spółka Pharmalink to operator logistyczny, świadczący usługi dla branży farmaceutycznej w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, obsługi magazynowej oraz dystrybucji leków. Spółka zapewnia dostawę do 24 godzin na terenie całego kraju, z wykorzystaniem specjalistycznej floty – dwu-komorowe auta z aktywnym zimnym łańcuchem – spełniającej restrykcyjne warunki w zakresie temperatury, zgodnie z wymogami Prawa farmaceutycznego oraz zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. System GPS zapewnia kontrolę temperatury 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w trybie online.

Pharmalink to:

 • kompleksowe usługi magazynowe, od przyjęcia towaru, przez usługę składowania, po kompletację i wydanie produktów zgodnie z oczekiwaniami klienta
 • pełen zakres usług transportowych (krajowe dostawy paczkowe, paletowe, całe pojazdy, także transport międzynarodowy)
 • transport w warunkach kontrolowanych: 2-8°C, 15-25°C i poniżej -20°C
 • terminowość odbiorów i dostaw na stałym poziomie powyżej 99%
 • comiesięczne badanie satysfakcji klientów w formule „net promoter score”, z regularnym wynikiem powyżej 80%

Cele i wyzwania:

 • Zwiększenie udziałów rynkowych przy jednoczesnym zahamowaniu spadku marży na sprzedaży
 • Partnerstwo z producentami i rozwój usług świadczonych na rynku dystrybucji bezpośredniej

Pozostała działalność

Consensus Sp. z o.o.

Consensus Sp. z o.o. (www.consensus-df.pl) specjalizuje się w zarządzaniu wierzytelnościami. Podstawowym przedmiotem działalności jest wspieranie swoich partnerów – zarówno w ramach rodziny Pelion, jak i klientów zewnętrznych – w zarządzaniu ryzykiem kredytu kupieckiego na wszystkich etapach współpracy handlowej: począwszy od oceny kondycji finansowej i historii płatności odbiorców, poprzez ustalanie limitów kupieckich i bieżący monitoring terminowości spłat, po wsparcie w oddłużaniu i windykację.

Consensus to przede wszystkim zespół specjalistów z dziedzin: prawa, windykacji i zarządzania ryzykiem. Działalność firmy zasięgiem obejmuje cały kraj - na bieżąco analizie podlega 93% aptek działających na polskim rynku farmaceutycznym. W swojej ofercie spółka posiada kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania wierzytelnościami (zarządzanie ryzykiem kredytowym, monitoring płatności, restrukturyzacja zadłużenia, windykacja sądowa i inne takie jak: obsługa polis ubezpieczenia kredytu kupieckiego, szkolenia z zakresu zabezpieczeń płatności, pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami). Consensus to firma, która przede wszystkim pomaga w utrzymaniu płynności finansowej, jednocześnie kładąc duży nacisk na utrzymanie dobrych relacji z kontrahentami.

Nagrody i wyróżnienia dla Consensus sp. z o.o.

Wyróżnienie „EFEKTYWNA FIRMA”, przyznawane przez Instytut Europejskiego Biznesu.

Business Support Solution S.A. (BSS S.A.)

Business Support Solution S.A. (www.bssce.com) powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rynku usługami outsourcingowymi. Świadczy usługi dla ponad 260 podmiotów z Polski i zagranicy. Wśród klientów BSS znajdują się firmy z branży hurtowej, detalicznej, usługowej, produkcyjnej i wielu innych, w tym emitenci notowani na rynkach GPW i NewConnect. BSS S.A. oferuje kompleksowe usługi outsourcingu procesów biznesowych obejmujące: outsourcing rachunkowości i sprawozdawczości, konsolidację sprawozdań, outsourcing kadrowo-płacowy, rachunkowość zarządczą, usługi podatkowe, wsparcie procesów finansowania oraz doradztwo biznesowe.

Jest spółką zatrudniającą wysokiej klasy specjalistów z zakresu: finansów, podatków, kadr i płac oraz obsługi procesów biznesowych, posiadających uprawnienia: ACCA, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy Green Belt. Usługi księgowe świadczone przez BSS podlegają również nadzorowi merytorycznemu pracowników posiadających certyfikaty Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Nagrody i wyróżnienia dla BSS S.A.

The Best Annual Report 2015 dla NewConnect

Wyróżnienie dla klienta BSS (Grupy Kapitałowej notowanej na New Connect) za najlepsze sprawozdanie finansowe w 2015 r.

Miejsce na liście 25 najlepszych pracodawców według „Gazety Finansowej”

W plebiscycie udział wzięły firmy z całej Polski. Redakcja na podstawie dostarczonych informacji oraz własnych badań i wywiadów ekspertów HR, wskazała 25 firm, które w jej ocenie oferują swoim pracownikom wartość dodatkową – współpracę ze społecznością lokalną i udział w wolontariatach, angażowanie pracowników w kluczowe dla firmy projekty, pakiety pracownicze i programy rozwoju kompetencji.

Miejsce wśród 10 firm w rankingu „Gazety Finansowej” Liderzy Outsourcingu 2016

Lista powstała w oparciu o nadsyłane przez firmy outsourcingowe ankiety. Ranking prezentował 10 firm w dziesięciu branżach z najciekawszą ofertą dla przedsiębiorstw.

epruf S.A.

Spółka epruf (www.epruf.pl) łączy działalność sektora ochrony zdrowia i rynku ubezpieczeń. Jest operatorem rozliczeniowym w ramach ubezpieczeń lekowych i programów zdrowotnych.

Od 2009 roku współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi, obsługując na ich zlecenie ubezpieczenia lekowe. Umożliwia sprawne i wygodne rozliczenia świadczeń pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym i apteką. Partnerami epruf są apteki, które udostępniają klientom bezgotówkową formę korzystania z dofinansowania, przede wszystkim w ramach ubezpieczeń lekowych. Spółka współpracuje z liderami rynku ubezpieczeń oraz rynku opieki medycznej – PZU Życie, PZU Zdrowie oraz LUX NP. Ubezpieczenia. Na koniec 2016 roku spółka obsługiwała ponad 500 000 Pacjentów posiadających ubezpieczenie lekowe i współpracowała z ponad 6 000 aptek w Polsce. Oferuje też klientom usługi wspierające biznes z zakresu rozliczania świadczeń oraz analiz. Opracowuje i wdraża dopasowane do potrzeb programy marketingowe i działania wspierające sprzedaż.

Eubioco S.A.

Eubioco S.A. (www.eubioco.eu) jest spółką specjalizującą się w świadczeniu usług produkcji kontraktowej, poprzez realizowanie procesów badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami, jak również wytwarzanie ich w zakładzie produkcyjnym Laboratorium Galenowym Olsztyn Sp. z o.o.

Klientami spółki są podmioty z rynku polskiego i zagranicznego, nie posiadające własnych miejsc wytwarzania oraz sieci apteczne, które budują silne marki własne i które wymagają wiarygodnego partnera produkcyjnego. Eubioco oferuje swoim klientom przygotowanie dokumentacji technologicznej, wymaganej w procesie notyfikacji suplementów diety. Prowadzi też prace badawczo-rozwojowe z zewnętrznym klientem, związane z opracowaniem części dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego.

W 2016 roku zakład wytwórczy w Dywitach pod Olsztynem powiększył swoje zdolności produkcyjne w obszarze pakowania tabletek, tabletek powlekanych i kapsułek twardych w blistry, dzięki zainstalowaniu linii pakującej.

Pharmena S.A.

Pharmena S.A. (www.pharmena.eu) to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej substancji czynnej. Powstanie spółki było konsekwencją odkrycia przez naukowców Politechniki Łódzkiej możliwości zastosowania wybranych soli pirydyniowych w medycynie, w celu komercjalizacji powyższego odkrycia. Obecnie działalność spółki w tym zakresie skupia się na trzech płaszczyznach:

 • prowadzeniu badań w USA i Kanadzie nad zastosowaniem wybranych soli pirydyniowych w medycynie w celu opracowania innowacyjnego w skali światowej leku przeciwmiażdżycowego,
 • produkcji i sprzedaży (od roku 2003) innowacyjnych dermokosmetyków chronionych prawem patentowym,
 • wprowadzeniu na rynek innowacyjnego suplementu diety w profilaktyce miażdżycy.

Pharmena bada i rozwija możliwości zastosowań terapeutycznych opatentowanej substancji czynnej jako innowacyjnego doustnego leku przeciwmiażdżycowego. Pharmena jest pierwszą polską spółką prowadzącą zaawansowane badania kliniczne w Ameryce Północnej. Przyszły lek niesie ze sobą unikalny potencjał w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.

Równocześnie jako pierwsza z polskich firm, Pharmena podjęła aktywne działania w celu rejestracji swojej substancji aktywnej w ramach procedury nowej żywności, w celu zastosowania jej w innowacyjnym suplemencie diety. Wniosek jest obecnie na zaawansowanym etapie oceny przez Europejski Urząd np. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Pozytywne przeprowadzenie procesu autoryzacji nowej żywności spowoduje poszerzenie oferty spółki o unikalny w skali Polski i Europy suplement diety.

Oferowane przez Pharmenę produkty dermokosmetyczne wyróżniają się unikalnym składem – jako jedyne na rynku zawierają molekułę REGEN7, chronioną prawem patentowym fizjologiczną substancję czynną pochodzenia witaminowego (pochodna witaminy PP). Molekuła REGEN7 chroni skórę przed podrażnieniami i działa regenerująco na naskórek. Poprawia mikrokrążenie skóry i wzmacnia mieszek włosowy. Ze względu na swoje właściwości posiada szerokie spektrum zastosowań w specjalistycznych preparatach dermokosmetycznych, kierowanych zarówno do pielęgnacji skóry problemowej, jak i włosów z problemem nadmiernego wypadania.

Połączenie substancji czynnej z innymi składnikami pozwoliło Pharmenie stworzyć unikalne linie produktowe: Dermena®, Dermena® Plus, Allerco®, Accos®, Thermi®, Revium®. Linie te są systematycznie rozszerzane o nowe produkty. Są one dostępne w sprzedaży aptecznej i drogeryjnej. Wśród oferowanych przez spółkę produktów wymienić należy trzy segmenty: Hair Care (linia preparatów Dermena Hair Care i Dermena Lash Care – produkty dla osób posiadających problem z wypadającymi włosami/rzęsami), Nail Care (Dermena Nail Care) oraz Skin Care (linia Preparatów Dermena Skin Care, Allerco i Thermi – produkty przeznaczone do pielęgnacji skóry z problemami dermatologicznymi).

Nagrody i wyróżnienia dla Pharmena S.A.

Wyróżnienie w rankingu miesięcznika „Forbes” – DIAMENTY FORBESA w kategorii firm na poziomie przychodów od 5 do 50 mln PLN w województwie łódzkim.

Tytuł „Super Marka 2016 – Jakość, Zaufanie, Renoma” dla marki Dermena hair care w kategorii „preparaty dermatologiczne do pielęgnacji włosów”.

Drugie miejsce dla emulsji do kąpieli Allerco w kategorii „Kosmetyk dla dziecka” w Plebiscycie SuperMama Awards 2016.

Nagroda „Orły Tygodnika Wprost” dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z województwa Łódzkiego

Szpital Specjalistyczny Brzeziny

Pelion poprzez spółkę stowarzyszoną posiada 30% udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o., której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych w ramach prowadzonej działalności szpitalnej oraz ambulatoryjnej, działalność pogotowia ratunkowego, praktyka lekarska ogólna i specjalistyczna, Szpital Specjalistyczny Brzeziny (www.szpital-brzeziny.pl) jest znaczącym ośrodkiem, w którym leczeni są Pacjenci z chorobami nowotworowymi jelita grubego i piersi – rocznie w Brzezinach wykonuje się np. 400 operacji onkologicznych.

Szpital jest jedną z trzech wiodących w kraju placówek, w których wykonywane są prawie wszystkie zabiegi i operacje endoskopowego usuwania nowotworów z przewodu pokarmowego (metody ESD, POEM). Do dwóch tego typu przodujących w kraju ośrodków dołączył w ciągu zaledwie roku.

W placówce prowadzone się comiesięczne kursy chirurgii endoskopowej dla lekarzy z całego kraju. W lutym 2016 r. w szpitalu w Brzezinach wszczepiono po raz pierwszy w Polsce neurostymulator przy nietrzymaniu stolca – operacja odbyła się pod kierunkiem dr Jacopo Martellucciego z Florencji i profesora Adama Dzikiego. W marcu 2016 r. szpital odwiedził dr Makoto Nishimura, japoński specjalista w dziedzinie operacji endoskopowych przewodu pokarmowego z Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital and Institute of Gerontology.

ALE Sp. z o.o.

Spółka dostarcza suplementy, które wspomagają i uzupełniają dietę osób aktywnych fizycznie, przechodzących rekonwalescencję lub pragnących uzupełnić niedobory witamin i minerałów w organizmie.

Daruma Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki jest m.in. wynajem środków trwałych i zarządzanie nieruchomościami w Pelion.

Pharmauto Sp. z o.o.

Spółka zarządza flotą samochodową w Pelion.

Pharma Partner Sp. z o.o.

Celem Spółki jest projektowanie i budowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia, będących odpowiedzią na potrzeby Pacjentów.

Bez Recepty Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się głównie działalnością wydawniczą.