Zintegrowany raport roczny 2016

Proces definiowania raportu

Zawartość raportu została zdefiniowana w oparciu o wyniki procesu dialogowego przeprowadzonego pod koniec 2015 roku jeszcze na potrzeby poprzedniego raportu, a który został przeprowadzony w oparciu o standard AA1000 SES. W ramach wspomnianego procesu wszyscy pracownicy zostali poproszeni do wypełnienia ankiety on-line. Z kolei interesariusze zewnętrzni wzięli udział w warsztatach, których głównym celem było zdefiniowanie optymalnej zawartości raportu i ocena dotychczasowej sprawozdawczości zintegrowanej Pelion. Podczas sesji dialogowej, do której zaproszonych zostało 24 przedstawicieli różnych grup (m.in. farmaceuci, przedstawiciele organizacji zaangażowanych w rozwój CSR oraz fundacji korporacyjnych, organizacje pozarządowe w obszarze społecznym, partnerzy biznesowi, w tym przedstawiciele banków, organizacji pacjenckich, branżowych, firm analizujących rynek farmaceutyczny oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych), zgłoszono 57 oczekiwań i wskazówek. Wszystkie one mają wpływ na kształt obecnego raportu, w którym staramy się odpowiedzieć najlepiej jak tylko jest to możliwe na oczekiwania naszego otoczenia. Proces definiowania ostatecznej treści raportu zakończył się warsztatem walidacyjnym z udziałem kadry zarządzającej, w którym uczestniczyło 20 menedżerów odpowiedzialnych za wszystkie kluczowe obszary działalności firmy. Podczas warsztatu odniesiono się do wszystkich treści i oczekiwań zgłoszonych na sesji dialogowej z udziałem interesariuszy oraz oczekiwań zgłoszonych przez pracowników na podstawie skierowanej do nich ankiety. W wyniku warsztatu opracowane zostały najważniejsze tematy, które powinny zostać uwzględnione w raporcie. Dla wskazanych tematów zdefiniowano listę istotnych aspektów i odpowiadających im wskaźników GRI G4. Od 2015 roku nie zaszły żadne istotne zmiany organizacyjne, w tym zmiany w zakresie działalności gospodarczej, które mogłyby wpływać na charakter oddziaływania społecznego lub środowiskowego grupy kapitałowej. Podobnie zresztą za aktualną uznano mapę interesariuszy wykorzystywaną przy opracowaniu poprzedniego raportu. Podejście takie pozwoliło w efekcie zdefiniować zawartość raportu z zachowaniem zasad materialności, kompletności, uwzględnienia interesariuszy oraz kontekstu zrównoważonego rozwoju. Sposób zbierania, analizy i prezentacji danych w raporcie miał równocześnie na celu zachowanie najwyższej staranności w kontekście zasad wyważenia, porównywalności, dokładności, terminowości, przejrzystości i wiarygodności.

Analiza kluczowych obszarów odpowiedzialności bezpośrednio przełożyła się na zdefiniowanie zakresu raportu, tj. określenie wskaźników, które powinny zostać w nim przedstawione. Za kluczowe uznano:

Ocena Obszar Aspekty wpływu Istotność*
Bardzo Ważne Rynek, klient, usługi Odniesienie do sytuacji na rynku (wartość, dynamika rozwoju, pozycja Pelion)
Rynek, klient, usługi Gwarancja bezpieczeństwa obrotu lekami i produktami medycznymi
Rynek, klient, usługi Zapewnienie profesjonalnych i specjalistycznych usług transportu i magazynowania
Rynek, klient, usługi Gwarancja terminowości, kompletności i bezbłędności realizowanych dostaw w każdym obszarze działalności
Rynek, klient, usługi Gwarancja dostępności produktów dla pacjentów na terenie Polski, dystrybucja leków ratujących życie PGF, DOZ
Rynek, klient, usługi Rozwój kanału e-commerce
Rynek, klient, usługi Zrealizowane inwestycje i rozwój innowacyjności
Rynek, klient, usługi Ekspansja, rozwój sieci (m.in. aptek DOZ i drogerii Natura) i linii biznesowych
Rynek, klient, usługi Wysoki poziom relacji inwestorskich, Dostępność i przejrzystość danych o firmie istotnych dla klientów i partnerów biznesowych
Wnętrze organizacji Szkolenia i sposób zapewnienia rozwoju pracowników, ocena pracowników (w tym programy rozwoju talentów, programy motywacyjne)
Wnętrze organizacji Sposób zapewnienia wykwalifikowanej kadry w odniesieniu do obecnych, jak też przyszłych potrzeb firmy (w tym również staże i praktyki)
Wnętrze organizacji Etyka w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych
Ważne Rynek, klient, usługi Cyfryzacja i centralizacja procesu dystrybucyjno-logistycznego w każdym obszarze
Rynek, klient, usługi Dostosowanie aptek i drogerii do potrzeb klientów wrażliwych (m.in. osób z niepełnosprawnością) DOZ, NATURA
Rynek, klient, usługi Zagadnienie reklamy aptek a regulacje prawne DOZ
Rynek, klient, usługi Zgodność z prawem i regulacjami dotyczącymi obrotu i sprzedaży leków
Rynek, klient, usługi Informacje dotyczące relacji z dostawcami (w tym producentami) oraz odbiorcami: hurtowniami, aptekami i szpitalami
Rynek, klient, usługi Prewencja sytuacji kryzysowych
Wnętrze organizacji Informacje podstawowe dotyczące zatrudnienia w firmie (strategia personalna, ilość pracowników, rotacja etc.)
Wnętrze organizacji Benefity i programy prozdrowotne dla pracowników
Wnętrze organizacji Sposób prowadzenia dialogu z pracownikami
Wnętrze organizacji Kultura organizacyjna oparta o wartości
Zaangażowanie społeczne Propagowanie wiedzy z zakresu medycyny, farmacji i profilaktyki zdrowotnej DOZ, PGF, URTICA
Zaangażowanie społeczne Działalność DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie i nakłady finansowe ponoszone przez Fundację
Zaangażowanie społeczne Programy i projekty społeczne realizowane przez Spółki, wolontariat pracowniczy
Zaangażowanie społeczne Ewaluacja działań społecznych i wykazywanie efektów
Środowisko naturalne Działania na rzecz bezpieczeństwa gospodarowania zwróconymi/ niewykorzystanymi/ przeterminowanymi lekami i substancjami medycznymi (w tym również edukacja pacjentów w tym zakresie) DOZ, PGF
Środowisko naturalne Oddziaływanie usług transportowych na środowisko naturalne oraz działania służące minimalizacji negatywnego wpływu PHARMALINK
Środowisko naturalne Działania firmy na rzecz minimalizacji zużycia wody i konsumpcji energii elektrycznej
*puste pola w kolumnie „Istotność” oznaczają, iż zidentyfikowane tematy, a tym samym wybrane aspekty i wskaźniki GRI, są istotne dla wszystkich podmiotów biznesowych Pelion.

Nie stwierdzono ograniczeń raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego, z uwzględnieniem podmiotów spoza organizacji.