Zintegrowany raport roczny 2016

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Struktura aktywów na koniec 2016 r. nie uległa istotnej zmianie w stosunku do stanu na koniec 2015 roku. Udział aktywów trwałych w sumie bilansowej wynosił 33,9% i zmniejszył się w stosunku do końca roku poprzedniego o 3,4 pkt. proc. Główne pozycje aktywów trwałych to wartość firmy (16,7% aktywów ogółem) oraz rzeczowe aktywa trwałe (9,0% aktywów ogółem).

Aktywa obrotowe wykazują zdecydowaną przewagę nad aktywami trwałymi, a ich udział w aktywach ogółem na koniec roku 2016 wynosił 66,1% (na dzień 31.12.2015 r. 62,7%). Głównym składnikiem aktywów były zapasy oraz należności krótkoterminowe.

Zapasy stanowiły 31,9% majątku Grupy Pelion, a ich poziom w stosunku do stanu na koniec grudnia 2015 roku zwiększył się o 104,2 mln zł. Na koniec 2016 r. wskaźnik rotacji:

W efekcie Grupa Pelion uzyskała ujemną rotację kapitału obrotowego na dzień 31.12.2016 r. na poziomie (-4) dni.

Pelion szczególną wagę przywiązuje do utrzymywania odpowiednich rezerw pozwalających na płynne regulowanie zobowiązań. Stosowana polityka w zakresie zdywersyfikowania źródeł finansowania powoduje, że Grupa Pelion korzysta z szeregu linii kredytowych w różnych instytucjach finansowych. W 2016 roku nie wystąpiły jakiekolwiek zakłócenia w zdolności spółek Grupy Pelion do wywiązania się ze zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych.

W Grupie Pelion na bieżąco analizowany jest portfel należności handlowych. Grupa szczególną uwagę przywiązuje do utrzymania dobrej jakości portfela należności od aptek prywatnych. Na koniec 2016 roku wartość tych należności wyniosła 343,6 mln zł z czego 10,1% (34,9 mln zł) stanowiły należności wymagalne. Średni stan należności wymagalnych w całym 2016 roku wyniósł 35,8 mln zł (w roku 2015 36,3 mln zł). Wśród nich 65% stanowią należności przeterminowane do 30 dni.

Aktywa w 2015 r.

Aktywa w 2016 r.

Kapitał własny i zobowiązania w 2016 r.