Zintegrowany raport roczny 2016

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający na dzień 31.12.2016 r. co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pelion S.A.
L.p. Nazwa podmiotu posiadającego powyżej 5% głosów na WZA Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale akcyjnym (%) Liczba głosów Udział głosów na WZA (%)
1 Jacek Szwajcowski 1 180 702 10,59% 5 847 502 32,06%
2 Zbigniew Molenda 741 319 6,65% 3 074 519 16,86%
3 Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny (Aviva BZ WBK) 1 497 746 13,44% 1 497 746 8,21%
4 Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1 107 309 9,93% 1 107 309 6,07%
5 FMR LLC wraz z jednostkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi 975 000 8,75% 975 000 5,35%
6 KIPF Sp. z o.o.* 950 000 8,52% 950 000 5,21%
*spółka, której jedynymi udziałowcami są Jacek Szwajcowski i Zbigniew Molenda

Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2016 r.

Udział głosów na WZ na dzień 31.12.2016 r.

Zasady ładu korporacyjnego zdefiniowane przez GPW w Warszawie

W 2016 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego dla spółek giełdowych, które zostały zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. z wyjątkiem dwóch zasad. Trzy zasady szczegółowe oraz jedna rekomendacja nie dotyczyły Spółki. Jedna rekomendacja była stosowana częściowo, tj. z wyjątkiem jednego z punktów.

Jedną z zasad, która nie była stosowana przez Pelion S.A. była wymóg zasiadania w Radzie Nadzorczej przynajmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności. Walne Zgromadzenie Spółki dokonało w kwietniu 2016 r. wyboru pięciu członków Rady Nadzorczej, z których dwóch spełniało kryteria niezależności. Tym samym zostały spełnione wymogi, o których mówią „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” rekomendują by wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów było powiązane z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, a okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. Zasada ta nie była stosowana przez Pelion S.A. w 2016 roku: W funkcjonującym do końca 2017 r. Programie Opcji Menedżerskich, skierowanym do członków Zarządu Spółki nie został bowiem ujęty warunek, że uczestnicy Programu uprawnieni są do objęcia akcji nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od dnia, w którym nabycie prawa do realizacji opcji stało się ostateczne.

Ponadto podczas obrad Walnego Zgromadzenia zapewniono transmisję obrad walnego zgromadzenia (w czasie rzeczywistym) oraz dwustronną komunikację (w czasie rzeczywistym), w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia. Nie jest możliwe zdalne wykonywanie prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

(więcej na ten temat można znaleźć w „Oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego”) w „Sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej Pelion za rok 2016”)

Władze Spółki Pelion S.A.

Zarząd

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie zostały zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji innych organów Spółki. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Skład Zarządu Pelion S.A. w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
L.p. Imię i Nazwisko Sprawowana funkcja
1
Jacek Szwajcowski

JACEK SZWAJCOWSKI

PREZES ZARZĄDU

Założyciel Pelion S.A., od początku pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

Jacek Szwajcowski w 1990 r. założył Hurtownię Leków „MEDICINES”, w której po przekształceniu 
w spółkę akcyjną objął funkcję Prezesa Zarządu. Spółka kontynuuje swoją działalność obecnie jako spółka holdingowa pod nazwą Pelion S.A. Jacek Szwajcowski nieprzerwanie jest Prezesem Zarządu spółki, która już od wielu lat działa w sektorze ochrony zdrowia. Jacek Szwajcowski jest członkiem zarządu Polskiej Rady Biznesu oraz od 2001 roku uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos. Jacek Szwajcowski zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę.

Według złożonego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Pelion SA ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Jacek Szwajcowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Jacek Szwajcowski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających 
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Prezes Zarządu
2
Zbigniew Molenda

ZBIGNIEW MOLENDA

WICEPREZES ZARZĄDU DS. DYSTRYBUCJI

Założyciel Pelion S.A., od początku pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu

Zbigniew Molenda w 1990 roku założył Hurtownię Leków „MEDICINES”, w której po przekształceniu 
w spółkę akcyjną objął funkcję Wiceprezesa Zarządu. Spółka kontynuuje swoją działalność obecnie jako spółka holdingowa pod nazwą Pelion S.A. Zbigniew Molenda nieprzerwanie jest Wiceprezesem Zarządu spółki, która już od wielu lat działa w sektorze ochrony zdrowia. Zbigniew Molenda jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Według złożonego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Pelion S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zbigniew Molenda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Nie pełnił też funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Wiceprezes Zarządu
3
Ignacy Przystalski

IGNACY PRZYSTALSKI

WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH

Od 1 marca 2005 r. w Zarządzie Pelion S.A.

Ignacy Przystalski od 1992 związany był ze spółką Carbo z siedzibą w Katowicach, która prowadziła działalność w zakresie sprzedaży farmaceutyków. Pełnił w spółce Carbo funkcję Prezes Zarządu, a po fuzji spółki z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. objął w PGF S.A. stanowisko Z-cy Dyrektora ds. współpracy z dostawcami, następnie Dyrektora Oddziału w Katowicach, a w 2005 funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF S.A. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki holdingowej Pelion SA – przekształconej z PGF S.A. Ignacy Przystalski zatrudniony jest na podstawie umowy 
o pracę.

Według złożonego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Pelion SA ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został też wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Ignacy Przystalski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Wiceprezes Zarządu
4
Jacek Dauenhauer

JACEK DAUENHAUER

WICEPREZES ZARZĄDU DS. STRATEGII FINANSOWEJ

Od 1 stycznia 2007r. w Zarządzie Pelion S.A.

Jacek Dauenhauer posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu ekonomii 
i finansów, w tym w 1993 kurs dla doradców inwestycyjnych.

Jacek Dauenhauer od 1997 związany był ze spółką Medicines S.A., następnie z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A., gdzie pracował na stanowisku Dyrektora ds. finansowych, a w roku 2007 objął funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF S.A. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki holdingowej Pelion S.A. – przekształconej z PGF S.A.

Jacek Dauenhauer nie prowadzi innej działalności, w szczególności konkurencyjnej wobec Pelion, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej, konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu poza pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w dwóch spółkach zależnych od Pelion S.A. Nie występuje wpis powołanej osoby zarządzającej w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wiceprezes Zarządu
5
Mariola Belina-Prażmowska

MARIOLA BELINA-PRAŻMOWSKA

WICEPREZES ZARZĄDU DS. ROZWOJU I RELACJI INWESTORSKICH

Od 1 stycznia 2014r. w Zarządzie Pelion S.A.

Mariola Belina-Prażmowska jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego - kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. W 2005 roku uzyskała tytuł Biegłego Rewidenta. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Deloitte Audyt Sp. z o.o. pełniąc funkcje od asystenta do managera, a następnie wykonując pracę na stanowisku dyrektora ds finansowych w Clear Edge Polska Sp. z .o.o. oraz Thunderbird Resort Poland Sp. z o.o. (fundusz inwestycyjny).

Od 2009 roku związana jest z Pelion Healthcare Group. W roku 2010 została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu BSS S.A. Rok później została Dyrektorem ds Relacji Inwestorskich Pelion S.A. Funkcję Wiceprezesa Zarządu Pelion S.A. piastuje od 1 stycznia 2014 r.

Pani Mariola Belina-Prażmowska nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powołana osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wiceprezes Zarządu
W dniu 22 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Pelion S.A. powołała na kolejną kadencję w skład Zarządu Pelion S.A. Pana Jacka Dauenhauera – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza powoływana jest na roczną, wspólną kadencję jej członków. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych jest spośród osób, które spełniają kryteria niezależności Do podstawowych zadań Rady nadzorczej należy m.in. zatwierdzanie planów finansowych Pelion S.A., powoływanie komitetów do spraw audytu, nominacji oraz wynagrodzeń, określenie spraw, w których uchwała Rady Nadzorczej powinna być poprzedzona przedstawieniem stanowiska właściwego komitetu.

Skład Rady Nadzorczej Pelion S.A. w okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
L.p. Imię i Nazwisko Sprawowana funkcja Okres sprawowania funkcji
1
Jerzy Leszczyński

JERZY LESZCZYŃSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Jerzy Leszczyński posiada wykształcenie wyższe prawnicze uzyskane w Uniwersytecie Łódzkim, doktor habilitowany prawa.

Od lat pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Jerzy Leszczyński Zbigniew Wojnicki Spółka Jawna. Posiada duże doświadczenie w pracach w ramach rad nadzorczych spółek publicznych między innymi pełni funkcję przewodniczącego w Monnari Trade S.A. w Łodzi, a także członka rady nadzorczej BSP S.A. w Łodzi.

Pan Jerzy Leszczyński nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
2
Hubert Janiszewski

HUBERT JANISZEWSKI

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Hubert Janiszewski posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany na Politechnice Warszawskiej.

Ma bardzo bogate doświadczenie w pracach w radach nadzorczych w chwili obecnej Przewodniczący Rady Nadzorczej: DB Securities S.A., MCI S.A., Cognor S.A. i Mediacap S.A.. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A.

Pan Hubert Janiszewski nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
3
Jacek Tucharz

JACEK TUCHARZ

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Jacek Tucharz posiada wykształcenie wyższe uzyskane w Szkole Głównej Handlowej, na Wydziale Handlu Zagranicznego oraz podyplomowe uzyskane w Podyplomowe Studium Polityki Marketingowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada długoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w zakresie zarządzania aktywami w funduszach inwestycyjnych.

W chwili obecnej zasiada jako członek w Radach Nadzorczych w AVIA AM Leasing S.A. Wilno (Litwa), MLP Group S.A. w Pruszkowie, MNI S.A. w Warszawie oraz Penton TFI S.A. w Warszawie.

Pan Jacek Tucharz złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Członek Rady Nadzorczej 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
4
Anna Biendara

ANNA BIENDARA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pani Anna Biendara ukończyła wydział ekonomiczno-socjologiczny na Uniwersytecie Łódzkim.

Przez wiele lat była związana z Polską Grupą Farmaceutyczną – obecnie Pelion S.A., gdzie w latach 1994 - 2012 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych.

Pani Anna Biendara nie złożyła oświadczenia o spełnianiu warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Członek Rady Nadzorczej 01.01.2016 – 31.12.2016 r.
5
Jan Kalinka

JAN KALINKA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Doktor nauk farmaceutycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 1963 - 1994 pracownik naukowy Akademii Medycznej w Łodzi, a w latach 1980 - 1988 kierownik apteki szpitalnej w libijskim Benghazi. Od 1992 roku właściciel i kierownik prywatnej apteki. W Radzie Nadzorczej Pelion S.A. zasiadał od 2003 roku.

Członek Rady Nadzorczej 01.01.2016 – 19.04.2016 r.
6
Bartłomiej Knichnicki

BARTŁOMIEJ KNICHNICKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Bartłomiej Knichnicki posiada wykształcenie wyższe uzyskane na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W latach 2006-2011 pracował w firmach konsultingowych oraz inwestycyjnych, a następnie do roku 2015 był prezesem zarządu Mennicy Skarbowej S.A. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu w spółce VOLANTE S.A. (usługi corporate finance) oraz funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w Mennicy Skarbowej S.A.

Pan Bartłomiej Knichnicki złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

Członek Rady Nadzorczej 19.04.2016 – 31.12.2016 r.
W dniu 22 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Pelion S.A. powołała na kolejną kadencję w skład Zarządu Pelion S.A. Pana Jacka Dauenhauera – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.

W dniu 19 kwietnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pelion S.A. powołało na członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Jerzy Leszczyński, Hubert Janiszewski, Jacek Tucharz, Anna Biendara, Bartłomiej Knichnicki. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Pan Jacek Tucharz oraz Pan Bartłomiej Knichnicki spełniali kryteria niezależności.

W ramach Rady Nadzorczej w 2016 roku funkcjonował: Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.