Zintegrowany raport roczny 2016

Parametry raportu

Prezentowany raport jest piątym z kolei raportem zintegrowanym przygotowanym przez Pelion S.A., łączącym w sobie zarówno wyniki finansowe, jak i pozafinansowe Pelion S.A. oraz spółek zależnych od Pelion S.A. Dzięki integrowaniu danych i informacji finansowych z pozafinansowymi możemy zobrazować sposób, w jaki Pelion zarządza swoim wpływem na otoczenie i tworzy wartość poprzez poszczególne obszary działalności. Obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Został opracowany w oparciu o GRI G4 („in accordance”) w opcji podstawowej („core”) z wykorzystaniem The International Integrated Reporting Framework.

Raport obejmuje swoim zakresem grupę kapitałową, w kształcie, w którym jest ona konsolidowana w sprawozdaniu finansowym (patrz rozdział: „Szczegółowe wyniki finansowe i niefinansowe”). Ujmuje on więc jednostkę dominującą grupy kapitałowej, tj. spółkę holdingową Pelion S.A. oraz następujące spółki: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Pharmapoint Sp. z o.o., PGF Urtica sp. z o.o., DOZ S.A., UAB NFG (Litwa), Natura Sp. z o.o. (Drogerie Natura), Consensus sp. z o.o., Business Support Solution S.A., epruf S.A., ALE sp. z o.o., Eubioco S.A., Pharmena S.A., i Szpital Specjalistyczny Brzeziny.

Nad rzetelnością opracowania raportu i jego zgodnością z Wytycznymi czuwał zewnętrzny ekspert, który wspierał jego przygotowanie, niemniej raport nie był poddawany zewnętrznej weryfikacji.