Zintegrowany raport roczny 2016

Indeks GRI

Wskaźnik ZakresWyjaśnienie przypisu1 Wytyczne GRI Obszar wg ISO 26000 Zasada UN Global Comapct SDGs Komenatrz / Opis
Strategia i analiza
G4-1 całościowy Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii 4,7
6.2.
7,4,2
6.2.
G4-2 całościowy Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
Profil organizacji
G4-3 całościowy Nazwa organizacji 6.3.10
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.8.5
7.8
Pelion S.A.
G4-4 całościowy Główne marki, produkty i/lub usługi
G4-5 całościowy Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pelion S.A.
ul. Zbąszyńska 3,
91-342 Łódź
G4-6 całościowy Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu
G4-7 całościowy Forma własności i struktura prawna organizacji Spółka Akcyjna, notowana na GPW w Warszawie
G4-8 całościowy Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów
i beneficjentów
G4-9 całościowy Skala działalności
G4-10 całościowy Liczba pracowników własnych i znajdujących się pod nadzorem spółki wg płci i rodzaju umowy 8
G4-11 całościowy Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi 8
G4-12 całościowy Opis łańcucha wartości
G4-13 całościowy Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
G4-14 całościowy Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. 7
G4-15 całościowy Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
1-10
G4-16 całościowy Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/
/międzynarodowych organizacjach
1-10
Identyfikacja aspektów materialnych i ograniczeń
G4-17 całościowy Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 5.2
7.3.2
7.3.3
7.3.4
G4-18 całościowy Proces definiowania treści raportu
G4-19 całościowy Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego
G4-20 całościowy Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego dla poszczególnych podmiot biznesowych
G4-21 całościowy Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego, z uwzględnieniem podmiotów, spoza organizacji Brak istotnych ograniczeń
G4-22 całościowy Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Skorygowano również wielkości zużycia gazu ziemnego oraz zakupionego ciepła (pierwotnie część zużycia gazu została zakwalifikowana jako ciepło)(wskaźniki G4-EN3, G4-EN5). Skorygowaną wartość wskaźnika G4-EN8 (zużycie wody) za 2015 r. (poprawiono błędną daną dla Drogerii Natura).
G4-23 całościowy Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie -
Zaangażowanie interesariuszy
G4-24 całościowy Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację 5.3
G4-25 całościowy Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
G4-26 całościowy Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
G4-27 całościowy Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
Profil raportu
G4-28 całościowy Okres raportowania (np. rok obrotowy/
/kalendarzowy)
5.3
7.5.3
7.6.2.
G4-29 całościowy Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)
G4-30 całościowy Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.) roczny
G4-31 całościowy Osoba kontaktowa
G4-32 całościowy Indeks CSR
G4-33 całościowy Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym
G4-34 całościowy Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją 6.2
7.4.3
7.7.5
1-10
Etyka i rzetelność
G4-56 całościowy Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki 4.4
6.6.3
1-10 16
Wyniki w wymiarze ekonimicznym
Wyniki ekonomiczne
G4-EC1 całościowy Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona 6.8.1
6.8.2
6.8.3
6.8.7
6.8.9
- 2, 5, 7, 8, 9
Obecność na rynku
G4-EC6 całościowy Odsetek osób pochodzących z lokalnej społeczności na wyższych stanowiskach kierowniczych w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności 6.4.3
6.8.1
6.8.2
6.8.5
6.8.7
6 8
Pośredni wpływ ekonomiczny
G4-EC7 nie raportowany /nie dotyczy Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi 6.3.9
6.8.1
6.8.2
6.8.7
6.8.9
- 2, 5, 7, 9, 11
Wyniki w wymiarze środowiskowym
Energia
EN DMA nie raportowany /nie dotyczy Podejście zarządcze 6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
7, 8, 9
G4-EN3 całościowy Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii 6.5.4 8 7, 8, 12, 13
G4-EN5 całościowy Efektywność energetyczna 7, 8, 12, 13
Woda
G4-EN8 całościowy Całkowity pobór wody według źródła 6.5.4 7, 8 6
Produkty i usługi
G4-EN27 częściowy Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu 6.5.3
6.5.4.
6.6.6.
6.7.5.
7, 8, 9 6, 8, 12, 13, 14, 15
Zgodność z regulacjami
G4-EN29 całościowy Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 4.6 8 16
Transport
G4-EN30 całościowy Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 6.5.4
6.6.6
8 12, 13
Wyniki w wymiarze społecznym
Miejsce pracy: zatrudnienie
G4-LA1 całościowy Łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników, według grup wiekowych,
płci i regionu
6.4.3 6 5, 8
G4-LA2 całościowy Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin według głównych jednostek organizacyjnych 6.4.4
6.8.7
- 8
Miejsce pracy: bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
LA DMA nie raportowany /nie dotyczy Podejście zarządcze (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy) 6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
1, 3, 6
G4-LA5 całościowy Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy 6.4.6 1 8
G4-LA6 częściowy Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy, a także liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów 6.4.6
6.8.8
1 3, 8
G4-LA7 całościowy Zatrudnienie w warunkach podwyższonego ryzyka chorób zawodowych. 6.4.6
6.8.8
1 3, 8
G4-LA8 całościowy Aspekt BHP w układach zbiorowych pracy 6.4.6. 1 8
Miejsce pracy: Szkolenia i edukacja
LA DMA nie raportowany /nie dotyczy Podejście zarządcze (w zakresie szkoleń i edukacji)
G4-LA9 całościowy Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników 6.4.7 6 4,5,8
G4-LA10 całościowy 6.4.7 - 8
Miejsce pracy: różnorodność i równość szans
LA DMA nie raportowany /nie dotyczy Podejście zarządcze (w zakresie różnorodność i równość szans) 6.2.3
6.3.7
6.3.10
6.4.3
1, 6
G4-LA12 całościowy Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności 6.2.3
6.3.7
6.3.10
6.4.3
1, 6 5, 8
G4-LA13 częściowy Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska 6.3.7
6.3.10
6.4.3
6.4.4
1, 6 5, 8, 10,
Prawa człowieka: przeciwdziałanie dyskryminacji
HR DMA nie raportowany /nie dotyczy Podejście zarządcze 6.3.6
6.3.7
6.3.10
6.4.3
1, 2, 6
G4-HR3 całościowy Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii 6.3.6
6.3.7
6.3.10
6.4.3
1, 2, 6 5, 8, 16
Społeczność lokalna
SO DMA nie raportowany /nie dotyczy Podejście zarządcze 6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
10
G4-SO1 częściowy Charakter, skala i efektywność programów i praktyk w zakresie oceny i zarządzania wpływem działalności organizacji na społeczność lokalną, włączając wpływ wejścia na dany rynek, prowadzenia i zakończenia działalności 6.3.9
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.8
-
Działania antykorupcyjne
SO DMA nie raportowany /nie dotyczy Podejście zarządcze 6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
10
G4-SO5 całościowy Działania podjęte w odpowiedzi na przypadki korupcji 6.6.1
6.6.2
6.6.3
10 16
Zgodność z regulacjami
G4-SO7 całościowy Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki. 6.6.1
6.6.2
6.6.5
6.6.7
- 16
G4-SO8 całościowy Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami 4.6 - 16
Odpowiedzialność za produkt: zdrowie i bezpieczeństwo klienta
PR DMA nie raportowany /nie dotyczy Podejście zarządcze 6,
7.3.1,
7.4.3,
7.7.3,
7.7.5
1, 8
G4-PR1 całościowy Etapy cyklu życia produktu, na których ocenia się wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników oraz procent istotnych kategorii produktów
i usług podlegających takim procedurom
6.7.1
6.7.2
6.7.4
6.7.5
6.8.8
1
G4-PR2 całościowy Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków 4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.4
6.7.5
6.8.8
1 16
PR DMA nie raportowany /nie dotyczy Podejście zarządcze 6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4
6.7.5
6.7.9
8
Odpowiedzialność za produkt: znakowanie produktów i usług
G4-PR5 nie raportowany /nie dotyczy Wyniki badań pomiaru satysfakcji klientów 6.7.1
6.7.2
6.7.6
-
Odpowiedzialność za produkt: komunikacja marketingowa
G4-PR7 nie raportowany /nie dotyczy Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu 4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.3
- 16
Odpowiedzialność za produkt: prywatność klienta
G4-PR8 nie raportowany /nie dotyczy Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów 6.7.1
6.7.2
6.7.7
- 16
Odpowiedzialność za produkt: zgodność z regulacjami
G4-PR9 całościowy Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług 4.6
6.7.1
6.7.2
6.7.6.
- 16

Wyjaśnienie przypisu1