Zintegrowany raport roczny 2016

Otwartość na dialog

Efektywnie prowadzony dialog z interesariuszami oparty na otwartości, szczerości i zaufaniu zawsze służy udoskonalaniu wzajemnych relacji i jest podstawą działalności naszej firmy. Dzięki stałemu dialogowi z różnymi grupami interesariuszy czerpiemy wiedzę, wzajemnie się uczymy i tworzymy wartości istotne dla każdej ze stron. Zidentyfikowanie kluczowych grup interesariuszy jest niezwykle istotne, dlatego też bardzo starannie pochyliliśmy się nad tym zagadnieniem. Mapę interesariuszy firmy Pelion zbudowaliśmy podczas tworzenia Strategii CSR w 2012 r. określając charakter wzajemnych relacji, ryzyka, jakie mogą się z nimi wiązać oraz cele do osiągnięcia. W proces identyfikacji zaangażowana była każda ze spółek Pelion. Zespół pracujący przy budowaniu strategii składający się z przedstawicieli różnych grup pracowniczych stale obserwuje zachodzące na rynku zmiany, nowe regulacje i otoczenie rynkowe i na bieżąco dokonuje przeglądu mapy interesariuszy.

Nad prawidłowym procesem dialogu czuwa Dyrektor ds. Strategii Komunikacji oraz Dział HR prowadzący komunikację wewnętrzną z pracownikami. Za komunikację, budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z inwestorami odpowiada Dział Relacji Inwestorskich.