Zintegrowany raport roczny 2016

Sprzedaż i wyniki finansowe

W roku 2016 Pelion uzyskał skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 9 178 mln zł, czyli o 8,5% wyższe niż rok wcześniej. Hurtowy rynek dystrybucji do aptek wzrósł o 5,4%, rynek hurtowej sprzedaży do szpitali w Polsce o 1,0%, a rynek sprzedaży w aptekach o 6.2%. Szybciej rósł hurtowy rynek farmaceutyczny na Litwie, bo o 7,4%. Polskie spółki z rodziny Pelion prowadziły sprzedaż towarów niemal wyłącznie na rynek krajowy. Podobnie spółki z Litwy i Wielkiej Brytanii prowadziły sprzedaż na terenie tych państw, a sprzedaż ta stanowiła 10% sprzedaży Pelion.

Udział Grupy w krajowym rynku dystrybucji hurtowej do aptek w ostatnim kwartale 2016 r. przekroczył 20%. Na Litwie spółka Limedica zajmuje wysoką pozycję na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków z około 25%-ym udziałem w rynku. W segmencie sprzedaży detalicznej na Litwie grupa UAB NFG posiada ok. 24% udziału w rynku pod względem ilości aptek, a łącznie z aptekami partnerskimi ponad 35%.

Oferta handlowa skierowana jest do Pacjentów, aptek, szpitali i innych hurtowni. Podobnie jak w latach ubiegłych przeważającą część sprzedaży towarów stanowiła sprzedaż hurtowa, której udział w przychodach ogółem wyniósł 68,6%, w tym sprzedaż hurtowa do szpitali stanowiła około 18% obrotu Pelion.

Wartość i struktura sprzedaży ogółem wg segmentów działalności (sprzedaż klientom zewnętrznym) Grupa Pelion - w latach 2015-2016

2015

2016

Wartość i struktura sprzedaży towarów i materiałów wg grup asortymentowych Grupa Pelion w latach 2015-2016

2015

Cała grupa kapitałowa wypracowała zysk ze sprzedaży na poziomie 1,1 mld zł. Był on o 7,4% wyższy niż w 2015 roku.

Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Pelion - w latach 2015 -2016

+8,5%
+5,6%
+7,3%
+5,9%
*- z uwzględnieniem udziału w stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych zgodnie z metodą praw własności
-34,0%
-50,8%
-61,9%
+6,1%
-94,2%

Wskaźniki rentownosci i kosztów Grupy Pelion - w latach 2015 -2016

-0,2 p.p.
0 p.p.
-0.2 p.p.
-0,2 p.p.
-0,9 p.p.
-0,9 p.p.
-1 p.p.
-0,9 p.p.

Rentowność EBIT = zysk na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży

Rentowność EBITDA = EBITDA / przychody ze sprzedaży

Rentowność brutto = zysk brutto / przychody ze sprzedaży

Rentowność netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży