Zintegrowany raport roczny 2016

Etyczne prowadzenie biznesu i wsparcie rozwoju

Umacniamy kulturę etyczną firmy

Umacniamy kulturę etyczną firmy

Kluczowym kapitałem każdego przedsiębiorstwa, które długoterminowo myśli o swoim rozwoju są ludzie, ich wiedza i doświadczenie. Osobom tym należy stworzyć optymalne warunki do pracy. Dobrze wyposażone, ergonomiczne i przyjazne miejsca pracy, jak również odpowiednia atmosfera– wszystko to sprzyja współpracy, czy twórczemu poszukiwaniu rozwiązań.

Dobrym przykładem profesjonalnego wspierania budowania zdrowej kultury organizacji mogą być aktualne realizowane działania Polskiej Grupy Farmaceutycznej. Spółka w 2016 roku skupiła się na badaniu i działaniach związanych ze zmianą kultury organizacji.

Nie trzeba już chyba dziś nikogo kto zajmuje się zarządzaniem, przekonywać, że „miękkie” jego aspekty są tak samo istotne jak tradycyjne „twarde” elementy zarządzania

Beata Olszewska HR Business Partner w PGF S.A.

Beata Olszewska, HR Business Partner w PGF S.A.

"Nie trzeba już chyba dziś nikogo kto zajmuje się zarządzaniem, przekonywać, że „miękkie” jego aspekty są tak samo istotne jak tradycyjne „twarde” elementy zarządzania. Zarządzanie ludźmi to nie tylko ewidencja danych kadrowych i dbanie o formalności związane z zatrudnianiem pracowników. Choć dużo się mówi o kulturze organizacyjnej, to jest ona czymś nienamacalnym. Trudno ją uchwycić. Jeszcze trudniej sprawić by była dokładanie taka jak byśmy sobie tego życzyli. Warto jednak podejmować wyzwania. Warto zrobić pierwszy krok, a krokiem tym jest zdiagnozowanie aktualnej kultury organizacji. To właśnie zrobiliśmy. Wiedząc na ile sprzyja ona współpracy miedzy ludźmi, kreatywności, innowacyjności, a na ile jest kulturą pasywną, będziemy mogli zaplanować i podjąć działania, które przybliżą nas do kultury optymalnej z punktu widzenia naszych celów biznesowych, ale też i samych pracowników."

Badanie kultury organizacyjnej w Polskiej Grupie Farmaceutycznej

Dbamy o rozwój pracowników

Rodzina Pelion od lat zapewnia pracownikom optymalne warunki pracy, dzięki którym zyskują oni szansę rozwoju i samorealizacji. Szczególną wagę przywiązuje się do zapewnienia bezpiecznych i stabilnych warunków pracy. Celem polityki zatrudnienia Pelion jest pozyskanie i utrzymanie zespołu pracowników, którzy budują jej rynkową wartość i trwałą przewagę konkurencyjną. Pelion kształtuje atmosferę pracy w oparciu o szacunek dla każdego człowieka. Sprzyjają temu zasady spisane w Kodeksie Etyki, nad których przestrzeganiem czuwa Rzecznik Etyki. W efekcie rodzina spółek Pelion zapewnia pracownikom równe i niedyskryminujące warunki pracy. Dzięki temu możliwe staje się budowanie kultury organizacji, która jest przyjazna ludziom, różnorodna, otwarta na dialog, a tym samym bardziej kreatywna i nastawiona na wspólne wypracowywanie nowych rozwiązań. Spółka dba również o ochronę prywatności swoich pracowników – w 2016 roku nie stwierdzono przypadków naruszeń w tym zakresie.

W 2016 roku kontynuowano programy z zakresu opieki medycznej i propagowania zdrowego stylu życia.

Pelion chce łączyć pracowników, zachęcać do podejmowania współpracy, w tym również poza pracą. M.in. mają oni możliwość angażowania się w wolontariat i wspólnego realizowania się w działalności prospołecznej. W rodzinie Pelion funkcjonuje również program pay-roll. Pracownicy mogą zadeklarować przekazanie pewnej kwoty z ich wynagrodzenia na cele społeczne. W 2016 r. z rozwiązania tego korzystało około 600 osób, które przekazały łącznie ok. 15 tys. zł na rzecz podopiecznych Fundacji. dobra praktyka Program pay-roll został uznany za dobrą i godną naśladowania praktykę biznesową przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016”.

Tworzenie miejsc pracy

Pozycja na rynku

Rodzina Pelion jest jednym z największych pracodawców na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Większość pracowników pochodzi z miejscowości znajdujących się w sąsiedztwie miejsc, w których zlokalizowane są centra logistyczne, magazyny i zakłady poszczególnych spółek. Dzięki temu poszczególne spółki stają się członkami lokalnych społeczności i bezpośrednio wpływają na ich rozwój społeczny i gospodarczy. Pelion jest dobrym sąsiadem, wspierającym lokalne społeczności. Chce rozwijać się wspólnie z nimi, a nie ich kosztem.

Co ważne z punktu widzenia społecznego, większość zatrudnionych w Polsce, bo 79,9% stanowią kobiety. Na Litwie wskaźnik jest jeszcze wyższy i wynosi 88,4%. Sytuacja ta jest stabilna w czasie i nie zmienia się istotnie z roku na rok. Równocześnie, większość pracowników w kraju, bo aż 93,2%, zatrudniona jest na pełen etat, w oparciu o umowę o pracę. Tu również sytuacja również jest stabilna, ponieważ analogiczny wskaźnik w 2015 roku wyniósł 93,3%. Na Litwie było to odpowiednio 72,4% w 2016 roku i 73,3% rok wcześniej. Warto również zwrócić uwagę, ze pomiędzy 2015 a 2016 rokiem odnotowano wzrost liczby pracowników, tj. w kraju w rodzinie Pelion powstały 233 nowe miejsca pracy, z których aż 137 zostało obsadzonych przez kobiety. Na Litwie poziom zatrudnienia zasadniczo nie zmienił się (liczba zatrudnionych zmalała o 8 osób). W przybliżeniu połowa (51,9%) krajowych pracowników zatrudniona jest na umowę bezterminową, podczas gdy (48,1%) na umowę na czas określony. Polityka zatrudniania zakłada bowiem przyjmowanie pracowników na umowę na czas określony, która jest następnie ponownie przedłużana na czas określony, a dopiero trzecia umowa staje się umową o pracę na czas nieokreślony. W efekcie, mając na uwadze rotację pracowników i zatrudnienie nowych osób, odsetek umów na czas określony jest dość wysoki. Dodatkowo powiększa go pewna liczba osób, które zatrudniane są na zastępstwo za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji , w której większość zespoły stanowią osoby młode, i który w przybliżeniu w Polsce w 80%, a na Litwie w blisko 90%, składa się z kobiet.

Uwagę może zwracać również stosunkowo duża w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę, liczba osób współpracujących z Pelion w oparciu o umowy zlecenia. Są to najczęściej osoby wykonujące doraźne i proste prace pomocnicze w aptekach lub magazynach.

Liczba pracowników

L.p. Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na: Liczba pracowników w Polsce
2015 2016
1 kobiety 6 086 6 218
2 mężczyźni 1 468 1 568
  Suma 7 554 7 786
L.p. Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: Liczba pracowników w Polsce
2015 2016
1 kobiety 6 292 6 429
2 mężczyźni 1 521 1 617
  Suma 7 813 8 046
L.p. Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: Liczba pracowników w Polsce
2015 2016
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1 pełny etat 5 868 1 422 5 975 1 522
2 niepełny etat 424 99 454 95
  Suma 6 292 1 521 6 429 1 617
L.p. Łączna liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: Liczba pracowników w Polsce
2015 2016
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1 zatrudnionych na czas określony 3 158 738 3 336 806
2 zatrudnionych na czas nieokreślony 3 134 783 3 093 811
  Suma 6 292 1 521 6429 1 617
L.p. Łączna liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: Liczba pracowników w Polsce
2015 2016
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1 zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 1 415 408 2 357 511
2 zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło nd nd nd nd
3 zatrudnionych na podstawie umowy stażowej 4 1 8 1
4 samozatrudnionych 8 10 8 21
5 pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych 102 43 85 36
  Suma 1 529 462 2 458 569
L.p. Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na etaty) w podziale na: Liczba pracowników poza Polską
2015 2016
1 kobiety 1 137 1 132
2 mężczyźni 150 148
  Suma 1 288 1 280
L.p. Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: Liczba pracowników poza Polską
2015 2016
1 kobiety 1 213 1 205
2 mężczyźni 152 154
  Suma 1 365 1 359
L.p. Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: Liczba pracowników poza Polską
2015 2016
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1 pełny etat 912 127 869 115
2 niepełny etat 301 25 336 39
  Suma 1 213 152 1 205 154
L.p. Łączna liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: Liczba pracowników poza Polską
2015 2016
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1 zatrudnionych na czas określony 251 28 80 11
2 zatrudnionych na czas nieokreślony 962 124 1125 143
  Suma 1 213 152 1 205 154
L.p. Łączna liczba pracowników i współpracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: Liczba pracowników poza Polską
2015 2016
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1 zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 0 0 0 0
2 zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło 0 0 0 0
3 zatrudnionych na podstawie umowy stażowej 0 0 0 0
4 samozatrudnionych 0 0 0 0
5 pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych 0 0 0 0
Suma 0 0 0 0

Raport obejmuje szereg spółek wchodzących w skład rodziny Pelion, podczas gdy układy zbiorowe pracy obowiązują jedynie w 3 z nich. Stosunkowo nieduży odsetek pracowników objętych układem zbiorowym pracy jest tego konsekwencją.

Pracownicy objęci układem zbiorowym pracy
Lp. Łączna liczba pracowników w podziale na: Liczba pracowników
2015 2016
1. Całkowita liczb pracowników objętych układem zbiorowym 156 142
2. Całkowita liczba zatrudnionych 7 813 8 046
3. Odsetek pracowników objęty układem zbiorowym 2,0% 1,8%

Staże i praktyki

Pelion od wielu lat konsekwentnie realizuje ideę współpracy biznesu z uczelniami wyższymi (Business 2 Universities). Studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w postaci indywidualnie dopasowanych programów praktyk, które są zgodne z kierunkiem ich studiów. Program praktyk zawodowych ustalany jest indywidualnie z każdym studentem w zależności od wymagań uczelni oraz potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. Szczególnie blisko rodzina Pelion współpracuje z uczelniami, będącymi członkami tych samych co spółki Pelion społeczności lokalnych. dobra praktykaProgram BSS – Akademia Biznesu - został uznany za dobrą i godną naśladowania praktykę biznesową przez ekspertów w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016”. Z analogicznym wyróżnieniem spotkał się Welcome Day, czyli spotkanie osób, które trafiły na staże wakacyjne oraz opiekunów staży.

Program stażowy stanowił dla mnie ciekawe doświadczenie

Aleksandra Mijalska laureatka programu stażowego „Kariera” Młodszy specjalista ds. HR w PGF S.A.

Aleksandra Mijalska - laureatka programu stażowego „Kariera” - Młodszy specjalista ds. HR w PGF S.A.

"Program stażowy stanowił dla mnie ciekawe doświadczenie. Dla osoby, która studiuje czy dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową to prawdziwa praktyka, pozwalająca na rozwój. To również kontakt z zupełnie nową rzeczywistością: poznawanie nowych ludzi, którzy pełnią określone role, poważne zadania do wykonania, a także odkrywanie samego siebie w nowych, biznesowych okolicznościach. Wiedza i praktyka, którą otrzymałam dzięki współpracy z działem HR Peliona nauczyła mnie wiele. Zupełnie niesamowite jest też to, że na koniec stażu może okazać się, że jesteśmy dobrze oceniani i firma zaoferuje nam pracę - tak jak było to w moim przypadku. Cieszę się, że dostałam szansę, na to by pracować w tak dużej i uznanej firmie o międzynarodowym zasięgu i wejść na rynek pracy z taką pozycją w swoim życiorysie zawodowym."

„Program Kariera” i Program „Młodzi w Łodzi”

„Program Kariera” i Program „Młodzi w Łodzi”

Udział w „Programie Kariera” na stałe wpisał się już w działania Pelion. Program dedykowany jest studentom i absolwentom, których kształci do roli przyszłych liderów biznesu. Jego innowacyjna formuła daje szansę zdobycia doświadczenia u progu kariery zawodowej. W 2016 roku już po raz dwunasty Pelion wziął udział w Programie, przyjmując stażystów.

Pelion był również kolejny raz fundatorem staży wakacyjnych w ramach Programu „Młodzi w Łodzi”, który ma na celu zachęcić młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z tym miastem. W ramach programu przyjęliśmy 2 studentów, którzy odbyli staże w spółce BSS S.A. w dziale controllingu oraz w spółce Eubioco S.A. w Dziale Zakupów.

Kolejnym programem, w który zaangażował się Pelion jest program „Liderzy Ochrony Zdrowia”. Jego celem jest kształcenie najlepszych, otwartych na zmianę studentów, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z zarządzaniem służbą zdrowia.

Nowi pracownicy

W 2016 r. do działu rekrutacji wpłynęło ponad 30 tys. aplikacji. Aby działy HR w spółkach mogły sprawie obsłużyć taką liczbę zgłoszeń, a także zadbać o pozytywne wrażenia kandydatów z procesu rekrutacji, zdecydowano się na wdrożenie w spółkach z rodziny Pelion nowoczesnego systemu do zarządzania procesami rekrutacyjnymi – eRecruiter. W dziale HR Pelion S.A. system wykorzystywany jest już od kilku lat i pozwala na zarządzanie bazą prawie 100 tys. kandydatów, zainteresowanych pracą w Pelion.

Kontynuując politykę personalną z lat ubiegłych, szczególny nacisk kładziono na procesy rekrutacji wewnętrznej. Poszukując kandydata na stanowisko w którejś ze spółek, w pierwszej kolejności weryfikuje się kompetencje aktualnych pracowników.

W roku 2016 spółka pozostawała w Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji – grupy przedsiębiorstw prowadzących i wspierających dobre praktyki rekrutacyjne.

Onboarding

Onboarding

W 2016 roku wprowadzono nowy model onboardingu w wybranych spółkach Pelion. Proces ten ma na celu wprowadzenie nowych pracowników do organizacji w taki sposób, aby mogli oni szybko osiągnąć wysoki poziom efektywności, rozwinąć potrzebne umiejętności oraz osiągnąć przy tym wysoki poziom satysfakcji z pracy. Nowozatrudniony pracownik otrzymuje wsparcie w postaci:

 • opiekuna pomagającego nowemu pracownikowi na każdym etapie wdrożenia,
 • pakietu informacji na temat organizacji i zasad pracy oraz sposobach dotarcia do ważnych informacji – zarówno tych formalnych, jak i nieformalnych.

Nowy model onboardingu pozytywnie wpłynął na integrację nowych pracowników z ich zespołami oraz pozwolił na szybsze osiągnięcie przez nich wymaganej efektywności. Informacje zwrotne płynące od nowozatrudnionych potwierdzają, że proces ma pozytywny wpływ na odczuwaną przez nich satysfakcję z pracy.

Wśród nowozatrudnionych pracowników dominowały kobiety. Były to też z reguły osoby młode, poniżej 30-go roku życia, choć nie brakowało również osób po 30-tym roku życia, które stanowiły w spółkach w Polsce około 45% zatrudnionych. Nieco inaczej wyglądało to na Litwie, gdzie osoby poniżej 30-go roku życia stanowiły blisko 80% nowych pracowników.

Nowi pracownicy oraz rotacja

Rok Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników w Polsce (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć: Kobiety Mężczyźni Suma
2015 Liczba pracowników 6 292 1 521 7 813
Liczba nowozatrudnionych pracowników 1 921 475 2 396
Udział nowozatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć 30,53% 31,23% 30,67%
Udział nowozatrudnionych pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników 80,18% 19,82%  
2016 Liczba pracowników 6 429 1 617 8 046
Liczba nowozatrudnionych pracowników 1 961 624 2 585
Udział nowozatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć 30,50% 38,59% 32,13%
Udział nowozatrudnionych pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników 75,86% 24,14%
Rok Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników w Polsce (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wiek: <30 30-50 >50
2015 Liczba pracowników 2 228 4 454 1 131
Liczba nowozatrudnionych pracowników w danej grupie 1 326 948 122
Udział nowozatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na grupę wiekową 59,52% 21,28% 10,79%
Udział nowozatrudnionych pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników 55,34% 39,57% 5,09%
2016 Liczba pracowników 2 382 4 436 1 228
Liczba nowozatrudnionych pracowników w danej grupie 1 510 924 151
Udział nowozatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na grupę wiekową 63,39% 20,83% 12,30%
Udział nowozatrudnionych pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników 58,41% 35,74% 5,84%
Rok Łączna liczba odejść pracowników w Polsce (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć: Kobiety Mężczyźni Suma
2015 Liczba pracowników 6 292 1 521 7 813
Liczba odejść pracowników 1 620 369 1 989
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć 25,75% 24,26% 25,46%
Udział odejść pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie odejść pracowników 81,45% 18,55%  
2016 Liczba pracowników 6 429 1 617 8 046
Liczba odejść pracowników 2 054 571 2 625
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć 31,95% 35,31% 32,62%
Udział odejść pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie odejść pracowników
Rok Łączna liczba odejść pracowników w Polsce (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć: <30 30-50 >50
2015 Liczba pracowników 2 228 4 454 1 131
Liczba odejść pracowników w danej grupie wiekowej 856 951 182
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na grupę wiekową 38,42% 21,35% 40,23%
dział odejść pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie odejść pracowników 43,04% 47,81% 9,15%
2016 Liczba pracowników 2 382 4 436 1 228
Liczba odejść pracowników w danej grupie wiekowej 1 188 1 184 253
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na grupę wiekową 49,87% 26,69% 23,44%
Udział odejść pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie odejść pracowników 45,26% 45,10% 9,64%
Rok Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników poza Polską (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć: Kobiety Mężczyźni Suma
2015 Liczba pracowników 1 213 152 1 365
Liczba nowozatrudnionych pracowników 225 48 273
Udział nowozatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć 18,55% 31,58% 20,00%
Udział nowozatrudnionych pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników 82,42% 17,58%  
2016 Liczba pracowników 1 205 154 1 359
Liczba nowozatrudnionych pracowników 214 33 247
Udział nowozatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć 17,76% 21,43% 18,18%
Udział nowozatrudnionych pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników 86,64 13,36%
Rok Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników poza Polską (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe: <30 30-50 >50
2015 Liczba pracowników 277 627
Liczba nowozatrudnionych pracowników w danej grupie 159 73 41
Udział nowozatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na grupę wiekową 57,40% 11,64% 8,89%
Udział nowozatrudnionych pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników 58,24% 26,74% 15,02%
2016 Liczba pracowników 286 554 519
Liczba nowozatrudnionych pracowników w danej grupie 156 51 40
Udział nowozatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na grupę wiekową 54,55% 9,21% 7,71%
Udział nowozatrudnionych pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie nowozatrudnionych pracowników 63,16% 20,65% 16,19%
Rok Łączna liczba odejść pracowników poza Polską (w przeliczeniu na osoby) w podziale na: Kobiety Mężczyźni Suma
2015 Liczba pracowników 1 213 152 1 365
Liczba odejść pracowników 172 41 213
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć 14,18% 26,97% 15,60%
Udział odejść pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie odejść pracowników 80,75% 19,25%
2016 Liczba pracowników 1 205 154 1 359
Liczba odejść pracowników 167 25 192
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć 13,86% 16,23% 14,13%
Udział odejść pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie odejść pracowników 86,98% 13,02%
Rok Łączna liczba odejść poza Polską (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe: <30 30-50 >50
2015 Liczba pracowników 277 627
Liczba odejść pracowników w danej grupie wiekowej 109 68 35
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na grupę wiekową 39,35% 10,85%
Udział odejść pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie odejść pracowników 51,17% 31,92% 16,43%
2016 Liczba pracowników 286 554
Liczba odejść pracowników w danej grupie wiekowej 106 44 42
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na grupę wiekową 37,06% 7,94%
Udział odejść pracowników w podziale na grupę wiekową w łącznej liczbie odejść pracowników 55,21% 22,92% 21,88%

Komort miejsca pracy

Pelion zapewnia swoim pracownikom komfortowe i ergonomiczne warunki pracy. Gwarantuje również wszystkim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę możliwość korzystania z różnego rodzaju benefitów i świadczeń socjalnych. Przykładowo pracownicy mają możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego u kilku ubezpieczycieli na bardzo korzystnych warunkach. Poszczególne spółki ustalają również indywidualnie dodatkowe świadczenia dla swoich pracowników.

Liczba pracowników korzystających z ubezpieczenia grupowego

 • 2015 3 777
 • 2016 4 577

Liczba członków rodzin korzystających z ubezpieczenia grupowego

 • 2015 694
 • 2016 913

Najlepszymi ambasadorami produktów i usług Pelion są sami pracownicy. Dlatego wszyscy oni mogą korzystać z ubezpieczeń lekowych oferowanych przez firmę. Koszty ubezpieczenia w całości finansowane są przez pracodawcę. Dofinansowanie do ubezpieczenia lekowego wyniosło w 2016 r. ok. 1 mln zł. Osoby zatrudnione w spółkach z rodziny Pelion mają również możliwość wykupienia kart dla członków swojej rodziny.

Pracownicy Pelion S.A. mają możliwość korzystania z unikalnego programu opieki medycznej PULS.

Pelion zachęca pracowników do aktywności fizycznej. Towarzyszy temu głębokie przekonanie o pozytywnym wpływie sportu na samopoczucie oraz zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym i rodzinnym. Wydaje się on też być często najlepszą profilaktyką zdrowotną. Pracownicy oraz ich bliscy mogą korzystać z dofinansowania na zakup kart sportowych.

Liczba pracowników korzystających z  kart sportowych

 • 2015 1 751
 • 2016 1 915

Poszczególne spółki z rodziny Pelion proponują swoim pracownikom dodatkowe benefity w postaci dofinansowania lub finansowania różnego rodzaju zajęć sportowych – np. w Łodzi i Wrocławiu obywają się treningi biegowe oraz nordic walking pod okiem profesjonalnych trenerów. Wielu pracowników korzysta także, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, z sal sportowych wynajmowanych przez pracodawcę.

Rozwój pracowników

Logiczną konsekwencją zorientowania na rozwój i innowacje są inwestycje w rozwój pracowników. Kultura innowacji jest wspierana przez odpowiednie programy rozwojowe. Konieczne jest kształtowanie odpowiednich umiejętności miękkich i zarządczych wśród menedżerów, włączając w to również np. tematykę równowagi pomiędzy pracą zawodową i życiem osobistym. Równocześnie pracownicy poszczególnych spółek biorą udział w szkoleniach merytorycznych, które poszerzają ich wiedzę na temat produktów, czy z zakresu technik sprzedaży.

Pelion umożliwia pracownikom udział w szkoleniach zarówno dotyczących wykonywanych obowiązków, jak i rozwijających kompetencje miękkie. Pracownicy aktywnie uczestniczą także w konferencjach organizowanych przez spółki z rodziny Pelion (m.in. Kongres Farmaceutyczno-Ekonomiczny, Forum Franczyzowe DOZ). Dużą wagę przywiązuje się również do szkoleń związanych z obsługą klienta i wiedzą produktową. Dzięki temu pracownicy mogą jeszcze lepiej odpowiadać na pytania klientów, a w konsekwencji na ich potrzeby.

Program Aptek Wzorcowych

Program Aptek Wzorcowych

W 2016 r. kontynuowano w DOZ S.A. program Aptek Wzorcowych. Zakłada on rozwój umiejętności menedżerskich kierowników aptek DOZ. Projekt daje możliwość rozwoju i realizacji ambicji większych niż tylko związanych z prowadzeniem apteki.

Tytuł Kierownika Apteki Wzorcowej otwiera drzwi do różnego rodzaju szkoleń, które rozwijają m.in. bardzo cenne umiejętności zarządzania personelem, zarządzania zmianą czy rozwiązywania konfliktów w zespole.

W DOZ realizowany był także projekt aptek szkoleniowych. Specjalnie wybrana grupa kierowników o predyspozycjach mentorskich była odpowiedzialna za proces wdrożenia nowych kierowników Aptek poprzez przekazanie im niezbędnego know-how do zarządzania apteką.

Pracownicy zachęcani są do dzielenia się wiedzą w organizacji. Przykładem jest program DOZ Akademia, którego główną ideą powstania była możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany informacji oraz dobrych praktyk.

Osoby zatrudnione w spółkach Pelion mają też szanse na dofinansowywanie szkoleń językowych i informatycznych. Pracownicy biorą także udział w konferencjach i kongresach branżowych, jak również są słuchaczami studiów podyplomowych finansowanych lub dofinansowanych przez pracodawcę.

Łączną oraz średnią liczbę godzin szkoleniowych w podziale na płeć oraz zajmowane stanowisko prezentują poniższe tabele:

Liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć

Łączna liczba pracowników wg struktury zatrudnienia

Łączna liczba godzin szkoleniowych wg struktury zatrudnienia

Średnia liczba godzin szkoleniowych wg struktury zatrudnienia

Zapewniamy bezpieczeństwo pracy

Rodzina Pelion postrzega zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) jako elementy większego obszaru zarządczego, tj. zarządzania ludźmi i zapewnienia im komfortowych warunków pracy.

W wąskim sensie rozumienia, bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) najczęściej rozumiane są jako działania mające na celu efektywną prewencję wypadkowości, ograniczenie ich występowania poprzez np. skuteczne eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń, czy prowadzenie szkoleń z zakresu odpowiedzialności. Działania tego typu są nie tylko wymagane przez prawo, lecz w sposób oczywisty po prostu ważne. Ważne tak ze społecznego, czysto ludzkiego punktu widzenia, ale również z punktu widzenia biznesu. Wypadki powodują zakłócenia w pracy, skutkują koniecznością zapewnienia zastępstw i ponoszenia ich kosztów, itp.

Spółki Pelion zapewniają zarówno szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i wymagane środki ochrony indywidualnej, tam gdzie są one wymagane. Przyjęto również ostrożnościowe podejście do ewidencjonowania wypadków przy pracy, tj. w razie wątpliwości czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy czy nie, uznajesię je za wypadek przy pracy.

Poziom ryzyka na stanowiskach pracy w Pelion jest raczej niski, związany głównie z pracą magazynową i biurową. Ewentualnie można jeszcze mówić o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem służbowych samochodów. W praktyce dochodzi do niewielkiej liczby zdarzeń, najczęściej drobnych. Nawet w przypadku magazynów, specyfika farmacji sprawia, że opakowania nie mają zbyt dużej masy, które mogłyby spowodować np. urazy kręgosłupa przy ich przenoszeniu, czy spowodować poważnych urazów w przypadku upadku opakowania z wysokości. Na przestrzeni kilku lat odnotowano jeden wypadek związany z potrąceniem przez wózek widłowy. W ostatnim roku nie odnotowano żadnych przypadków wypadków śmiertelnych ani chorób zawodowych. Mimo niewielkiej liczby zdarzeń wypadkowych, mając jednak na uwadze zawsze istniejące ryzyko oraz zdarzenia związane z coraz powszechniejszymi schorzeniami układu krążenia, zdecydowano się też na zakup defibrylatorów, które zostały rozmieszczone w miejscach dobrze oznakowanych.

Zupełnie innym wymiarem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy są aspekty związane z komfortem pracy, wręcz w dosłownym tego słowa rozumieniu, czyli np. ergonomii pracy. Aspekty takie są niezmiernie ważne, bo wpływają na samopoczucie psychofizyczne pracowników. Dbałość o aspekty psychofizyczne, poczynając od ergonomii stanowiska pracy, przez przyjazną adaptację przestrzeni oraz atmosferę w samym zespole, są współczesnymi wymiarami higieny pracy. Z kolei z biznesowego punktu widzenia ludzie, którzy nie są zmęczeni i którzy dobrze się czują w danym miejscu i grupie, są bardziej zaangażowani i twórczy. Temu też służą wszelkie działania ukierunkowane choćby na promowanie aktywności fizycznej czy też równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym (więcej patrz rozdział: "Komfort miejsca pracy”).

Budujemy kulturę różnorodności

Zróżnicowanie jako źródło rozwoju

Podstawową zasadą zarządzania ludźmi w spółkach rodziny Pelion jest szacunek do każdego człowieka, niezależnie od różnic, jakie między ludźmi występują. Zgodnie z obowiązującym prawem, ale też najlepiej rozumianą racjonalnością biznesową, jedynym kryterium doboru pracowników są ich kompetencje. Jakiekolwiek inne osobiste preferencje, urazy i stereotypy, które mogłyby wpływać na wybór, czyniłyby go nieoptymalnym, a tym samym szkodliwym dla interesów przedsiębiorstwa. Oznacza to niedyskryminowanie, ale też unikanie sztucznego promowania kogokolwiek ze względu na cechy inne niż merytoryczne. Na koniec 2016 roku w rodzinie spółek Pelion pracowało 7 634 kobiet i 1 771 mężczyzn, co stanowiło odpowiednio 81,2% i 18,8%. Struktura ze znaczną przewagą kobiet utrzymuje się od wielu lat, co można uznać za pewną specyfikę branży farmaceutycznej. Zarówno w centralach, jak i oddziałach spółek, kobiety zajmują stanowiska menedżerskie, włączając w to zarząd i radę nadzorczą.

Liczba pracowników w podziale na płeć

 • kobiety 7 634
 • mężczyźni 1 771

Struktura wiekowa, pozostaje również od lat względnie stabilna. Wśród osób przyjmowanych do pracy dominują osoby młode, przed 30 rokiem życia. Stanowiły one na koniec 2016 roku blisko 60% nowozatrudnionych. Niemniej warto podkreślić, że 11% nowych pracowników spółek Pelion stanowiły osoby z zagrożonej wykluczeniem grupy 50+. Na koniec roku osoby poniżej 30. roku życia stanowiły 28,4% zespołu, pracownicy w średnim wieku (31-50 lat) 53,1%, a te z grupy wiekowej powyżej 50. roku życia 18,6%. Udział tej ostatniej grupy wzrósł nieznacznie od poprzedniego roku, kiedy stanowiła ona 17,3% ogółu zatrudnionych. Stabilna struktura w sposób optymalny równoważy dynamizm i energię osób młodych, z wiedzą i doświadczeniem osób z dłuższym stażem pracy. Kolejne pokolenia pracowników uczą się od siebie, przekazują wiedzę, dzielą doświadczeniami. Tak dorobek pokoleń farmaceutów jest wzbogacany o wiedzę kolejnych, współtworząc rozwój spółek rodziny Pelion, rozwój polskiej i litewskiej farmacji i wreszcie rozwój całej gospodarki.

Struktura wiekowa

 • poniżej 30 lat 28,4%
 • w wieku 31-50 lat 53,1%
 • powyżej 50 lat 18,6%

Temu przepływowi wiedzy oraz następstwu pokoleń sprzyja polityka ścieżek awansu otwartych dla wszystkich pracowników, tj. podstawą zatrudnienia oraz awansu są zawsze przesłanki merytoryczne.

Zróżnicowanie widać również w strukturze kadry, jak i składzie najważniejszych ciał zarządzających:

Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej

2015 2016
1. Pracownicy wg kategorii wiekowej i różnorodności Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji Łącznie odsetek pracowników w danej grupie Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji Łącznie odsetek pracowników w danej grupie
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1. <30 lat 22,36% 4,94% 27,3% 23,24% 5,12% 28,4%
2. 30-50 lat 44,79% 10,57% 55,4% 42,48% 10,58% 53,1%
3. >50 lat 14,62% 2,72% 17,3% 15,45% 3,13% 18,6%
4. Obcokrajowcy 0,09% 0,00% 0,1% 0,04% 0,00% 0,0%
Ogółem % 81,77% 18,23% 100,00% 81,17% 18,83% 100,00%
2015 2016
2. Pracownicy wg struktury zatrudnienia Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji Łącznie odsetek pracowników w danej grupie Odsetek pracowników w każdej z kategorii w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji Łącznie odsetek pracowników w danej grupie
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1. Najwyższa kadra menedżerska
(Członkowie zarządów + kluczowi dyrektorzy)
0,3% 0,5% 0,8% 0,2% 0,4% 0,6%
2. Średnia kadra menedżerska
(pozostali dyrektorzy i ich zastępcy)
0,6% 0,7% 1,3% 0,5% 0,9% 1,4%
3. Pozostałe 80,9% 17,1% 98,0% 80,4% 17,6% 98,0%
4. - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5. - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2015 2016
3. Skład Rady Nadzorczej wg kategorii wiekowej i różnorodności Podział % w każdej z kategorii Łącznie odsetek danej grupy w RN Podział % w każdej z kategorii Łącznie odsetek danej grupy w RN
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1. <30 lat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2. 30-50 lat 0,0% 20,0% 20,0% 0,0% 20,0% 20,0%
3. >50 lat 20,0% 60,0% 80,0% 20,0% 60,0% 80,0%
4. Obcokrajowcy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ogółem podział % 20,0% 80,0% 100,0% 20,0% 80,0% 100,0%
2015 2016
4. Skład Zarządu wg kategorii wiekowej i różnorodności Podział % w każdej z kategorii Łącznie odsetek danej grupy w Zarządzie Podział % w każdej z kategorii Łącznie odsetek danej grupy w Zarządzie
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
1. <30 lat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2. 30-50 lat 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 40,0%
3. >50 lat 0,0% 60,0% 60,0% 0,0% 60,0% 60,0%
4. Obcokrajowcy 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Ogółem podział % 20,0% 80,0% 100,0% 20,0% 80,0% 100,0%

Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Zgodnie z obowiązującą polityką personalną, firma zapewnia pracownikom godziwe wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników, zajmowanego stanowiska, kompetencji i sytuacji ekonomiczno-finansowej zatrudniającej spółki. Pelion regularnie monitoruje poziom wynagrodzeń i porównuje je z wynagrodzeniami rynkowymi oferowanymi na podobnych stanowiskach w celu zapewnienia właściwego poziomu płac. W zależności od stanowiska pracownik otrzymuje płacę zasadniczą, wynagrodzenie zmienne (premiowe), uzależnione od realizacji zadań oraz świadczenia pozapłacowe.

W 2016 roku stosunek całkowitego wynagrodzenia kobiet zatrudnionych na najwyższym szczeblu menedżerskim w krajowych spółkach Pelion stanowiło 94,5% płacy mężczyzn. Na Litwie wskaźnik był zdecydowanie wyższy i wynosił 190,1%. Na średnim szczeblu menedżerskim wynagrodzenie kobiet w Polsce wynosiło 108,1% wynagrodzenia mężczyzn, a na Litwie 77,2% (wobec 95,9% rok wcześniej). Na stanowiskach operacyjnych różnice płac były stosunkowo niewielkie, a wskaźniki dla obu krajów kształtowały się bardzo podobnie, odpowiednio 89,1% w Polsce i 89,2% na Litwie. Szczegóły przedstawiają poniższe tabele:

Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

Struktura zatrudnienia / struktura przy uwzględnieniu głównych lokalizacji organizacji Wynagrodzenie kobiet według kategorii zatrudnienia. Wynagrodzenie mężczyzn według kategorii zatrudnienia. Stosunek wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn według kategorii zatrudnienia oraz według głównych lokalizacji organizacji.
Rok 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Najwyższa kadra menedżerska 23 144 zł 21 562 zł 24 686 zł 22 809 zł 93,8% 94,5%
Średnia kadra menedżerska 13 842 zł 12 886 zł 12 283 zł 11 925 zł 112,7% 108,1%
Pozostałe 3 137 zł 3 325 zł 3 774 zł 3 731 zł 83,2% 89,2%
Struktura zatrudnienia / struktura przy uwzględnieniu głównych lokalizacji organizacji Wynagrodzenie kobiet według kategorii zatrudnienia. Wynagrodzenie mężczyzn według kategorii zatrudnienia. Stosunek wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn według kategorii zatrudnienia oraz według głównych lokalizacji organizacji.
Rok 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Najwyższa kadra menedżerska 8 298 € 9 408 € 7 216 € 4 950 € 145,8% 190,1%
Średnia kadra menedżerska 1 598 € 1 727 € 2 131 € 2 222 € 95,9% 77,7%
Pozostałe 750 € 881 € 783 € 988 € 79,3% 89,2%

Osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem ze względów zdrowotnych

Jednym z aspektów szacunku dla człowieka jest szacunek do niepełnosprawności. Nabiera to szczególnego znaczenia w takiej organizacji jak Pelion, która za misję stawia sobie m.in. dbałość o jakość życia. Taka misja zobowiązuje do szczególnej troski o osoby, których stan zdrowia skutkuje trwałą lub czasową dysfunkcją lub zagraża wykluczeniem. Nie chodzi tu o specjalne traktowanie, ale o traktowanie na równi z innymi. Właśnie takie podejście sprawia, że niepełnosprawność przestaje być barierą. Przestaje być widoczna. W 2016 roku osoby z różnymi niepełnosprawnościami zatrudniane były w spółkach rodziny Pelion na różnych stanowiskach. Pelion współpracuje również z zakładami pracy chronionej, pośrednio dając zatrudnienie ok. 100 osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Troska o osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem ze względów zdrowotnych odnosi się również do klientów i lokalnych społeczności. W przybliżeniu 95% DOZ Aptek oraz Drogerii Natura zostało przystosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo.

Pelion zauważa również niedogodności, z jakimi na co dzień zmagają się osoby starsze. Jednym z nich jest brak na rynku czasopism skierowanych do osób po sześćdziesiątym roku życia. To z myślą o nich stworzony został Magazyn 60+, poruszający problemy, z jakimi zmagają się osoby w tym wieku. Co bardzo ważne czasopismo ma specjalną, większą czcionkę ułatwiającą czytanie.

Strona internetowa firmy Pelion (www.pelion.eu) jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne ruchowo, zwłaszcza te poruszające się na wózkach, napotykają na dziesiątki barier, z których większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy: pojedynczy schodek, wąskie drzwi, czasem zbyt wysoka lada, zza której nie widzimy osoby obsługującej, itp.

Henryk Kozłowski asystent ds. archiwizacji BSS S.A.

Henryk Kozłowski – asystent ds. archiwizacji BSS S.A.

Osoby niepełnosprawne ruchowo, zwłaszcza te poruszające się na wózkach, napotykają na dziesiątki barier, z których większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy: pojedynczy schodek, wąskie drzwi, czasem zbyt wysoka lada, zza której nie widzimy osoby obsługującej, itp. To tylko przykłady. Spotykamy je w sklepach, urzędach, ale też i w aptekach. Osoby z dysfunkcjami ruchu tak samo jak wszyscy inni ludzie, a może czasami nawet częściej od przeciętnej, kupują leki. Dlatego tak ważne byłoby jasne oznakowanie, czy jakaś inna dostępna informacja, która mówiłaby o tym, do których aptek możemy dotrzeć bez problemu. Inaczej pozostaje nam próbować i liczyć na łut szczęścia lub prosić kogoś z bliskich o pomoc, by wybrał się do apteki w naszym imieniu lub z nami.

(więcej na temat zaangażowania społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych można przeczytać w rozdziale „Angażujemy się w życie i rozwój społeczności lokalnych”)

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Każda z cech różnicujących ludzi (płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, światopogląd, sytuacja ekonomiczna) może potencjalnie stać się przedmiotem dyskryminacji, która z jednej strony jest niezgodna z obowiązującym prawem, z drugiej w oczywisty sposób szkodliwa z punktu widzenia kultury organizacyjnej. Oznacza również sprzeniewierzenie się zasadzie szacunku do drugiego człowieka. Jako taka nie może być i nie jest akceptowana. Zasada zerowej tolerancji obowiązuje również w stosunku do wszelkich form mobbingu i molestowania seksualnego.

Fundamentalne zasady i wartości, które łączą spółki rodziny Pelion i są przez nie wyznawane zostały spisane i opisane w Kodeksie Etyki, z którym w chwili jego wprowadzenia zapoznali się wszyscy zatrudnieni (100%), poświadczając to na piśmie. Dziś poszczególni nowo przyjmowani pracownicy również oświadczają, że zapoznali się i akceptują zapisy obowiązującego Kodeksu Etyki. Równocześnie pracownicy zachęcani są do korzystania ze specjalnego szkolenia e-learningowego na temat zarządzania etyką. Na straży jego przestrzegania stoi Rzecznik ds. Etyki. Kwestie związane z szacunkiem, jaki jest należny każdemu człowiekowi, są również ujęte w polityce personalnej.

Kodeks Etyki odnosi się do wszystkich osób zatrudnionych spółkach rodziny Pelion niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy, rodzaju i formy zawartej umowy, wymiaru etatu i zakresu powierzonej odpowiedzialności. Osoby zgłaszające mogą ujawnić swoje dane osobowe, jednak nie jest to konieczne – zgłoszenia mogą być anonimowe.

Dane osoby zgłaszającej są objęte ochroną i mogą być udostępnianie wyłącznie osobom prowadzącym wyjaśnienie sprawy. Każde zgłoszenie analizowane jest pod kątem wagi i zasadności podjęcia niezbędnych działań, dlatego osoba zgłaszająca powinna przedstawić rzetelne i precyzyjne informacje, które pomogą zidentyfikować przyczynę problemu i podjąć niezbędne działania, pozwalające rozwiązać zaistniałą kwestię. Pracownik może zgłosić swoje wątpliwości bezpośrednio do przełożonego, działów HR, działów prawnych lub oczywiście bezpośrednio do Rzecznika ds. Etyki. Chcąc zachować anonimowość może skorzystać z telefonu zaufania lub przesyłając informację o swoich podejrzeniach na specjalny adres e-mail.

Pracownikowi zgłaszającemu nadużycie zapewnia się pełną dyskrecję. W przypadku podjęcia działań odwetowych przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od pełnionego stanowiska, firma wyciągnie odpowiednie konsekwencje. Surowo zabronione jest wywieranie presji psychicznej i fizycznej na pracownikach, którzy zgłosili naruszenie.

W 2016 roku podjęto też działania związane z dodatkową promocją Kodeksu Etyki w DOZ S.A., przypominając o obowiązujących wszystkich pracowników zasadach etyki. Rzecznik ds. Etyki przeprowadziła szkolenie dla działów handlowych DOZ z zakresu etyki w biznesie (przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym i nieuczciwej konkurencji). Miały one na celu ułatwienie pracownikom dostępu do wsparcia w kwestiach związanych z etyką i dylematami, na jakie napotykają w codziennej pracy. Miały też pokazać ścieżkę zgłaszania naruszeń. Zmodyfikowano również nagrania telefonu zaufania.

W 2016 r. w firmie zgłoszony został jeden przypadek mobbingu. Przeprowadzone postępowanie nie potwierdziło tego faktu. Nie zaobserwowano i nie zgłoszono innych przypadków, które mogłyby świadczyć o dyskryminacji.

Dzień Godności

Spółki rodziny Pelion i ich wolontariusze włączają się w międzynarodową inicjatywę Dnia Godności.

Dzień Godności

Spółki rodziny Pelion i ich wolontariusze włączają się w międzynarodową inicjatywę Dnia Godności. Co roku w szkołach odbywają się spotkania młodzieży z Ambasadorami Dignity Day wśród których są m.in. sędzia Anna Maria Wesołowska, Piotr Pustelnik, Krzysztof Cwynar, Tomasz Grzywaczewski, Andrzej Janeczko, Anna Cymmerman, Małgorzata Niemczyk i wiele innych znanych osób. W październiku 2016 r. Dzień Godności odbył się w pięciu łódzkich szkołach, w których zaproszeni goście rozmawiali z młodzieżą o godności ludzkiej i szacunku, w tym o poszanowaniu osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. W 2016 r. tematem przewodnim rozmów z młodzieżą był hejt i mowa nienawiści. W spotkaniach uczestniczyło ok. 500 uczniów i nauczycieli.

W dobie konfliktów wojennych na świecie, sporów politycznych i różnic w zamożności państw, Światowy Dzień Godności każdego roku przypomina o tym, że szacunek i godne życie przysługują każdemu człowiekowi.

Jacek Olechowski Przewodniczący Global Dignity Poland

Jacek Olechowski – Przewodniczący Global Dignity Poland

W dobie konfliktów wojennych na świecie, sporów politycznych i różnic w zamożności państw, Światowy Dzień Godności każdego roku przypomina o tym, że szacunek i godne życie przysługują każdemu człowiekowi. To wyjątkowa inicjatywa, obejmująca swoim zasięgiem ponad 60 państw na całym świecie, skupiająca społeczność wokół tematu wzajemnej tolerancji i życzliwości. Inicjatorami akcji są trzej przyjaciele – następca tronu Norwegii JKW Książę Haakon, Profesor Pekka Himanen z Finlandii oraz John Hope Bryant, amerykański założyciel stowarzyszenia Operation Hope. To właśnie oni w 2006 roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos postanowili stworzyć Dzień Godności, aby podkreślić, jak ważne jest poczucie godności w życiu młodych ludzi. Co roku wydarzenie obchodzone jest w trzecią środę października i do tej pory zaangażowało już ponad 1,5 miliona dzieci na całym świecie.

Obecność na rynku lokalnym

Zgodnie z obowiązującymi i przyjętymi w polityce personalnej zapisami, firma przykładała szczególną wagę do procesów rekrutacji i zatrudnia w pierwszej kolejności pracowników z obszarów, w których zlokalizowane są siedziby poszczególnych spółek.

Rynkiem lokalnym jest Polska - dla spółek Pelion działających w Polsce, Litwa - dla spółek prowadzących działalność na terenie Litwy oraz Wielka Brytania - dla spółki działającej na rynku brytyjskim.

Wartym podkreślenia jest również fakt zatrudniania pracowników, w tym na stanowiskach kierowniczych, pochodzących z lokalnych społeczności. Na Litwie tylko jeden z sześciu kluczowych menedżerów pochodzi z Polski.

Pracownicy na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla pochodzący z lokalnej społeczności

 • Łączna liczba pracowników wyższej kadry kierowniczej
 • Liczba pracowników wyższej kadry kierowniczej z rynku lokalnego

Budujemy odpowiedzialny łańcuch dostaw i sieć partnerstw

Model biznesowy realizowany przez spółki z rodziny Pelion sprawia, że działalność większości z nich lokalizuje się na końcu łańcucha tworzenia wartości dodanej (zajmujące się sprzedażą i dystrybucją leków na rynku detalicznym, hurtowym i zaopatrzenia szpitali). Choć w rodzinie Pelion znajdziemy również spółki badawcze i wytwórcze, to zdecydowanie nie można mówić o modelu zintegrowanym pionowo. Ze względu chociażby na charakter samego rynku produkcji leków, suplementów diety i kosmetyków, nie sposób wyobrazić sobie podmiotu zajmującego się sprzedażą hurtową lub detaliczną, który nie miałby w swojej ofercie produktów bardzo wielu konkurujących ze sobą producentów. Wyroby własne, czy sprzedawane pod marką własną DOZ stanowią atrakcyjny element kompleksowej oferty, ale na półkach aptek obecne są też produkty wobec nich konkurencyjne. Analogicznie hurtowanie będące członkami rodziny Pelion, oferują produkty bardzo wielu producentów i współpracują z bardzo wieloma odbiorcami, a apteki z rodziny Pelion stanowią jedynie część ich sprzedaży.

(więcej: „Członkowie rodziny Pelion i ich misja”).

Konkurencja na rynku farmaceutycznym jest bardzo duża. Coraz trudniej jest działać w pojedynkę, dlatego też możliwość włączenia się w dużą grupę, a do tego posługiwania się dobrze rozpoznawalną i dobrze postrzeganą marką, jest skutecznym sposobem nie tylko na przetrwanie na rynku, ale i na stały rozwój.

Jarosław Popiołek - Członek Rady Franczyzobiorców DOZ

Konkurencja na rynku farmaceutycznym jest bardzo duża. Coraz trudniej jest działać w pojedynkę, dlatego też możliwość włączenia się w dużą grupę, a do tego posługiwania się dobrze rozpoznawalną i dobrze postrzeganą marką, jest skutecznym sposobem nie tylko na przetrwanie na rynku, ale i na stały  rozwój. W grupie siła: możemy korzystać z zaplecza magazynowego, mieć gwarancje dostępności leków i dobrych ich cen. To również korzystanie ze wsparcia, które pomaga nam rozwijać się. Przykładowo, Farmaceuci są bardzo dobrze przygotowani do swojego zawodu ale nie są najczęściej ekspertami od zarządzania, dlatego doradztwo w zakresie praktycznej wiedzy o zarządzaniu, jest niezmiernie cenne. Apteki to odrębni przedsiębiorcy, ale nie są sami. Mają za sobą dużego, solidnego partnera, na którego pomoc i wsparcie mogą liczyć.

Obok wspomnianej sieci partnerstw biznesowych, spółki z rodziny Pelion współpracują z wieloma dostawcami i podwykonawcami, którzy świadczą na rzecz spółek usługi, jak również dostarczają niezbędne do efektywnego funkcjonowania produkty, surowce i materiały. Wybierając partnerów biznesowych, Pelion kieruje się wyłącznie przesłankami merytorycznymi odnoszącymi się m.in. do wiarygodności dostawcy, jego reputacji, sytuacji ekonomicznej, jakości oraz konkurencyjności przedstawionej oferty. Pracownicy Pelion zobowiązani są do przedstawienia, w razie potrzeby, sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów, które zdecydowały o wyborze danego przedsiębiorcy i zakresu współpracy. Nigdy nie uczestniczą bezpośrednio ani pośrednio w jakichkolwiek aktach korupcji bez względu na praktyki i zwyczaje przyjęte na danym rynku.

W 2016 r. nie stwierdzono w spółkach rodziny Pelion potwierdzonych przypadków korupcji. Nie podjęto również wobec organizacji żadnych kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń wolnej konkurencji ani praktyk monopolistycznych. Nie nałożono na firmę kar pieniężnych ani innych pozafinansowych sankcji z tytułem niezgodności z prawem i regulacjami.

Dbamy o środowisko naturalne

Spółki z rodziny Pelion mają niewielki wpływ na środowisko naturalne. Związany jest on głównie z zużyciem energii elektrycznej i cieplnej, wody, materiałów biurowych, paliw, itp. Są to z jednej strony aspekty wpływu środowiskowego typowe dla działalności biurowej czy też magazynowej, ze szczególnym uwzględnieniem koniczności utrzymania właściwej temperatury przechowywania leków, a także wpływu transportu związanego z ich logistyką. Należy również mieć na uwadze potencjalne zagrożenia środowiskowe, jakie mogłyby się wiązać np. z nieuprawnionym dostępem osób trzecich do magazynów, linii produkcyjnych lub laboratoriów. Charakter prowadzonej działalności sprawia, że szczególną uwagę należy przykładać do gospodarki odpadami, w tym zwłaszcza utylizacji przeterminowanych leków.

W 2012 r. w Pelion przyjęta została polityka środowiskowa, która zdefiniowała charakter oddziaływania spółek na otoczenie przyrodnicze oraz zobowiązała je do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, zachęcając jednocześnie do wprowadzania indywidualnych i autorskich projektów w tym zakresie. Główne założenia polityki środowiskowej dotyczą prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego, podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej oraz stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii. Kwestie środowiskowe uwzględnione również zostały w przyjętym w 2013 r. Kodeksie Etyki Pelion, który zobowiązuje pracowników m.in. do:

 • dbania o efektywne gospodarowanie energią, wodą, papierem i innymi materiałami eksploatacyjnymi lub surowcami wykorzystywanymi na ich stanowiskach pracy,
 • aktywnego poszukiwania możliwości optymalizacji procesów logistycznych i rozwiązań organizacyjnych w firmie pod kątem zwiększenia efektywności wykorzystywania energii i surowców oraz ograniczenia ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń,
 • segregowania odpadów w miejscu pracy, w tym prowadzenia zbiórek surowców nadających się do ponownego wykorzystania,
 • korzystania z firmowej floty samochodowej w sposób ekonomiczny z uwzględnieniem zasad eko-driving’u.

Pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego informowania przełożonego o stwierdzonych lub potencjalnych zagrożeniach w zakresie ochrony środowiska oraz przypadkach niezgodności prowadzonych działań z przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Od lat w rodzinie Pelion pomysły, wdrożenia i działania prośrodowiskowe zarządzane i realizowane są kompleksowo w ramach Eko Projektu Pelion. Mają one na celu:

 • przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności firmy;
 • ograniczanie niekorzystnego wpływu działalności na środowisko poprzez racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej, cieplnej oraz zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zużycia papieru;
 • prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie i przekazywanie do recyklingu lub likwidacji;
 • promowanie wśród pracowników i interesariuszy postaw pro-środowiskowych i wdrażanie zachowań przyjaznych środowisku;
 • stałe doskonalenie procesów technologicznych oraz wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.

W ramach Eko Projektu powołano Eko Zespół, składający się z przedstawicieli poszczególnych spółek. Jego członkowie inicjują akcje proekologiczne, zachęcając wszystkich pracowników do dbania o środowisko (m.in. opracowany został podręcznik eco-drivingu). Eko Zespół inicjuje i realizuje większość proekologicznych przedsięwzięć podejmowanych przez spółkę, m.in. zbiórki makulatury, tonerów czy nakrętek. Partnerem tego typu akcji, z których dochody są przeznaczane na cele społeczne, jest DOZ Fundacja dbam o zdrowie.

Zgodność z regulacjami

W 2016 roku firma Pelion nie otrzymała kar pieniężnych ani nie podlegała sankcjom pozafinansowym z tytułu nieprzestrzegania regulacji odnoszących się do ochrony środowiska naturalnego oraz nie odnotowała incydentów mających negatywny wpływ na środowisko.

Gospodarowanie odpadami

Pierwszą zasadą, jaka powinna być fundamentem podejścia do gospodarki odpadami, niezależnie czy dotyczy to przedsiębiorstwa czy życia prywatnego, jest dążenie do ograniczania ich produkcji. Drugim krokiem jest dążenie do wtórnego wykorzystania tych materiałów i surowców, w których przypadku jest to możliwe. Dlatego też podejmowane są działania, zachęcając pracowników do oszczędnego korzystania (np. z materiałów biurowych), jak również ich selektywnej zbiórki. To często działania bardzo proste, możliwe do zrealizowania na każdym stanowisku pracy – chodzi o to by każdy pracownik dbał o maksymalne wykorzystanie materiałów poprzez np. powtórne użytkowanie segregatorów, kopert, teczek, czy wręcz wykorzystanie jednostronnie zadrukowanych kartek jako brudnopisów. Kolejnym krokiem jest właściwa segregacja. W ostatnim roku można było zaobserwować zmniejszenie zużycia papieru, przy jednoczesnym wzroście odzysku surowców wtórnych (odpady segregowane), co prezentują poniższe tabele:

Zużycie papieru
j.m. 2015 2016
papier ryzy 117 716 104 800
Całkowita masa wybranych odpadów
j.m. 2015 2016
tworzywa sztuczne Mg 110,46 119,84
papier i tektura Mg 476,73 636,36

Wprowadzono również procedury i procesy, np. w zakresie zarządzania zapasami leków w hurtowniach, które gwarantują optymalne zarządzanie zapasami i ograniczanie do minimum wolumenu produktów, który mógłby ulec przeterminowaniu (patrz: „Gospodarowanie produktami leczniczymi”).

Dzięki temu, racjonalizując wykorzystanie materiałów i surowców oraz optymalizując stany magazynowe, udaje się zmniejszyć wolumen samych odpadów. To z kolei oznacza oszczędności tak środowiskowe, jak i finansowe. Mniej odpadów oznacza niższe koszty ich utylizacji, mniejsze zużycie, a tym samym mniejsze wydatki na ich zakup.

Odpady, nawet jeśli udaje się ograniczyć ich wolumen, powstają i powstawać będą. Dlatego ważne jest właściwe ich zagospodarowanie. Spółki z rodziny Pelion prowadzą gospodarkę odpadami w sposób usystematyzowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie odpady, w tym odpady niebezpieczne, odbierane są przez podmioty zewnętrzne, posiadające odpowiednie uprawnienia, w oparciu o zawarte umowy.

W drogeriach Natura kontynuowane były rozpoczęte w 2015 r. działania mające na celu wprowadzenie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami. W lutym 2016 r. w spółce Natura został wprowadzony spójny system gospodarowania odpadami wytworzonymi w ramach prowadzonej działalności. W celu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, drogerie zostały wyposażone w pojemniki do ich selektywnego magazynowania, w tym pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy  odpady niebezpieczne, a także w ogólnodostępne dla Klientów pojemniki na zużyte baterie. W każdym punkcie handlowym umieszczony jest plakat informujący o sposobie selektywnej zbiórki odpadów wraz z adresami najbliższych miejsc, w których można je pozostawić. Wszystkie odpady powstające w drogeriach są przekazywane do Centrum Dystrybucji Natura w Błoniu, gdzie zgodnie z uzyskanym pozwoleniem, są zbierane, segregowane a następnie przekazywane do utylizacji. Część selektywnie zebranych odpadów spółka Natura odsprzedaje firmie utylizacyjnej (tektura, folia, złom), dzięki czemu koszty procesu gospodarki odpadami ponoszone przez Naturę są znacznie obniżone.

W 2016 r. Natura zebrała m.in.:

 • 540 kg zużytych baterii
 • 295 ton opakowań z papieru i tektury
 • 91 ton zmieszanych odpadów opakowaniowych
 • 13 ton opakowań z tworzyw sztucznych

Mając na uwadze ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, w przypadku materiałów drażliwych, takich jak zbędna dokumentacja, wdrożono specjalne rozwiązania. Dokumentacja taka jest przekazywana wyspecjalizowanym podmiotom, które po bezpiecznym zniszczeniu dokumentów zagospodarowują je jako surowiec wtórny.

Odpady jako pomysł na pomaganie

W ramach Eko Projektu Pelion pracownicy zachęcani są do pośredniego angażowania się na rzecz innych

Odpady jako pomysł na pomaganie

W ramach Eko Projektu Pelion pracownicy zachęcani są do pośredniego angażowania się na rzecz innych w bardzo prosty sposób, tj. przynosząc puste tonery, makulaturę, nakrętki lub baterie. Dzięki temu odpady są powtórnie wykorzystywane, a szkodliwe substancje zawarte w części z nich (tonery, baterie) nie trafiają do środowiska. W 2016 realizowano następujące akcje:

 • Leki za tonery - projekt łączący ochronę środowiska, zaangażowanie w działania na rzecz społeczności oraz integrację pracowników wokół wspólnych pozytywnych celów. Pracownicy spółek zbierają zużyte tonery, które przekazywane są jako odpady szkodliwe firmie zajmującej się ich skupem i utylizacją. Pozyskane w ten sposób środki zasilają konto DOZ Fundacji dbam o zdrowie.
 • Zbiórki Makulatury – Partnerami akcji jest spółka Pharmapoint oraz DOZ Fundacja dbam o zdrowie. Przez cały rok makulaturę można wrzucać do specjalnego kontenera. Środki pozyskane ze sprzedaży makulatury również trafiają do Fundacji.
 • Korki w Worki - celem inicjatywy jest wsparcie lokalnych społeczności, które są partnerami DOZ Fundacji. W Łodzi nakrętki przekazywane są do Łódzkiego Hospicjum dla Chorych Dzieci, Łódzkiego Domu Samotnej Matki, Fundacji Hospicyjnej z Gdańska oraz Wrocławskiego Hospicjum. W 2016 r. pracownicy uzbierali i przekazali ok. 200 kg nakrętek.

Gospodarowanie produktami leczniczymi

Szczególną kategorią odpadów są odpady medyczne, w tym przeterminowane leki. Są one z formalnego punktu widzenia klasyfikowane jako odpad niebezpieczny i faktycznie ich niewłaściwe zagospodarowanie może stanowić zagrożenie dla środowiska oraz ludzi. Wymagają one specjalnej uwagi, ponieważ rozprzestrzenianie się w glebie, przenikanie do wód gruntowych, czy spożycie przez ludzi lub zwierzęta niektórych substancji może okazać się tragiczne w skutkach. Produktów tych nie można wyrzucać do śmieci ani na wysypiska. Jest to ważne tak z punktu widzenia podmiotów zaangażowanych w hurtową i detaliczną sprzedaż leków, jak i Pacjentów.

Dlatego też w łańcuchu dostaw bardzo ważne jest, aby wycofane i przeterminowane leki trafiły do wyspecjalizowanych podmiotów i były poddawane bezpiecznej utylizacji. Szczególną uwagę przykłada się do utylizacji leków, którymi obrót jest kontrolowany (np. leki psychotropowe), które poddawane są obróbce termicznej (spalanie), co gwarantuje, że nie będą w sposób niekontrolowany przenikały do środowiska ani nie zostaną wykorzystane przez osoby trzecie (np. odurzanie się).

Hurtownie prowadzą szczegółową kontrolę stanów magazynowych produktów pod kątem terminów ważności produktów i uszkodzeń opakowań. Produkty już z co najmniej 6-miesięcznym terminem przydatności do spożycia analizowane są pod kątem możliwości zwrotu do dostawcy, wymiany lub sprzedaży. Dodatkowo raz w miesiącu wszystkie produkty podlegają analizie w zakresie dat ważności i uszkodzeń produktów w celu ewentualnego przeznaczenia produktów do zwrotu do dostawcy, wymiany lub utylizacji. Postępowanie z towarami uszkodzonymi, przeterminowanymi i z krótką datą ważności reguluje wewnętrzna instrukcja. Również utylizacja produktów jest prowadzona w hurtowniach zgodnie z Instrukcją Systemu Jakości dotyczącą niszczenia produktów.

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., w ramach współpracy z aptekami, wspiera je i pomaga w odbiorze leków do utylizacji. Na podstawie umowy firma zajmująca się utylizacją odbiera z apteki przeterminowane leki. Taką możliwość mają wszystkie apteki uczestniczące w programie Zdrowy Wybór. W ten sposób w 2016 r. leki do utylizacji odebrano 1 147 razy.

Całkowita masa odpadów medycznych
j.m. 2015 2016
odpady medyczne w tym kosmetyki i próbki Mg 48,71 79,04
(Raportowane są dane ze wszystkich spółek w ramach 3 linii biznesowych w tym Drogerie Natura; dane ze spółek polskich, bez spółek litewskich)

Problem właściwego zagospodarowania i utylizacji przeterminowanych leków, jest jednym z wielu problemów środowiskowych, które można określić mianem „niszowych”.

Maria Andrzejewska Dyrektor Centrum UNEP (United Nations Environment Programme)/GRID-Warszawa

Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP (United Nations Environment Programme)/GRID-Warszawa

Problem właściwego zagospodarowania i utylizacji przeterminowanych leków, jest jednym z wielu problemów środowiskowych, które można określić mianem „niszowych”. Dlatego też stosunkowo niewiele się o nim mówi, a to sprawia, że świadomość społeczna zjawiska jest niewystarczająca. Mam wrażenie, że o ile w ogóle można mówić o budowaniu świadomości, to wyłącznie dzięki działaniom wybranych aptek, które komunikują możliwość nieodpłatnego przekazania przeterminowanych farmaceutyków. Czasem podobne akcje organizują też gminy. Trudno oszacować ile leków wciąż trafia wraz z odpadami komunalnymi na wysypiska, mimo że formalnie są one klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Nie wiemy co dalej dzieje się z zawartymi w nich substancjami toksycznymi, które trafiają do wód i gleby, jak wpływają na mikroorganizmy i lokalną biosferę, itd. Nie jesteśmy też w stanie oszacować czy i ile z nich spożywane jest przez zwierzęta. Możemy za to wyobrazić sobie do jak groźnych sytuacji może dojść, jeśli takie leki, trafią w chociażby w ręce dzieci. Dlatego tak bardzo ważne jest angażowanie się graczy rynku ochrony zdrowia w budowanie świadomości społecznej.

Odpady opakowaniowe

W procesie wprowadzania marek własnych rodzina Pelion dąży do stosowania opakowań przyjaznych środowisku. Dotyczy to m.in. opakowań DOZ Produktów, z których część jest kartonowa i może być poddana recyclingowi. W przypadku innych tworzyw opakowaniowych, szczególną uwagę zwraca się na wykorzystywanie tych biodegradowalnych. W pełni biodegradowalne torebki stosowane są np. w przypadku asortymentu DOZ Zielnika.

Odpowiedzialne zarządzanie nieruchomościami

Spółki należące do rodziny Pelion nieustannie dążą do optymalizacji swoich wyników, w tym również w wymiarze środowiskowym. Aspekt ten charakteryzuje się tym, że oszczędności środowiskowe idą z reguły w parze z długoterminowymi oszczędnościami kosztowymi. Mając zatem na uwadze zarówno interes środowiska naturalnego, jak i inwestorów stale dążymy do trwałego ograniczenia zużycia poszczególnych nośników energii (energia elektryczna, energia cieplna, gaz ziemny, olej opalowy, itp.).

Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na energię elektryczną, jednym z kryteriów zakupu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jest jego energochłonność, co przekłada się na późniejsze zużycie energii. W poszczególnych budynkach sukcesywnie wymieniane jest również oświetlenie, tak by w coraz większym stopniu wykorzystywać nowoczesne, energooszczędne jego źródła. W remontowanych oraz nowo budowanych obiektach instalowane są czujniki ruchu i automatyczne wyłączniki światła. Dział inwestycji oraz firma zarządzająca budynkami w ramach grupy dbają, by na etapie projektowania nowych budynków czy też modernizacji brać pod uwagę efektywność termiczną. W budynkach biurowych i magazynach stosuje się nowoczesne i efektywne energetycznie systemy termo-wentylacyjne i chłodnicze.

Obok inwestycji rzeczowych ważne są inwestycje społeczne, tj. dbałość o edukację pracowników w zakresie dbałości o oszczędność energii. Przykładowo w wewnętrznym czasopiśmie dla pracowników pojawiają się porady na temat przyjaznych środowisku postaw i zachowań. Są one również publikowane na tzw. Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń. Zużycie energii, w tym ze spalania paliw pierwotnych, prezentują poniższe tabele:

Zużycie energii ze źródeł pierwotnych (spalanie paliw) – bez floty pojazdów

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (GJ). Spółki polskie i litewskie
j.m. 2015 2016
Gaz ziemny GJ 27 943,21 * 31 449,68
Olej opałowy GJ 100, 80 32,40
suma GJ 28 044,01 31 482,08
* skorygowano dane w 2015 roku dotyczące zużycia (tj. część zużycia gazu była pierwotnie uwzględniona jako zużycie energii cieplnej) (Polska i Litwa)
Całkowite zużycie energii w podziale na: elektryczną i cieplną (GJ). Spółki polskie i litewskie
j.m. 2015 2016
Energia elektryczna GJ 131 885,44 107 038,02
Energia cieplna GJ 7 244,89 * 7 812,00
suma GJ 139 130,33 114 850,02
* skorygowano dane w 2015 roku dotyczące zużycia (tj. część zużycia gazu była pierwotnie uwzględniona jako zużycie energii cieplnej)

Pod stałą kontrolą znajduje się poziom zużycia wody w poszczególnych obiektach. Monitoring pozwala racjonalizować jej wykorzystanie i szybko reagować na zaobserwowane nieprawidłowości. Aby trwale ograniczyć niepotrzebne zużycie wody w toaletach instalowane są perlatory i dwudzielne spłuczki. Dodatkowo rozmieszczone przy umywalkach i zlewach naklejki zachęcają pracowników do oszczędnego gospodarowania i oszczędzania wody.

Zużycie wody
j.m. 2015 2016
Spółki w Polsce m3 92 185,00 104 411,38
Spółki na Litwie m3 17 655,05 15 229,27
suma m3 109 840,05 119 640,65

Transport

Jeżeli chodzi o zużycie paliw przez flotę samochodów znajdujących się w posiadaniu spółek Pelion, to kształtowała się ona następująco:

Zużycie paliw przez flotę pojazdów
j.m. 2015 2016
Olej napędowy GJ 23 093,03* 19 583,98
Benzyna GJ 3 140,80* 3 130,75
suma GJ 26 233,83 22 714,73

*skorygowano dane po ujednoliceniu przeliczników.

Rodzina Pelion zachęca pracowników do zachowań, które pozwalają ograniczyć zużycie paliwa, poprzez m.in.:

 • upowszechnianie rozwiązań opartych o tele- i wideokonferencje,
 • wspólne przejazdy służbowe i wspólne dojazdy do pracy (carpooling),
 • instalacje stojaków dla osób, które zdecydują się na dojazdy do pracy rowerem,
 • promowanie eko-drivingu (m.in. opracowany podręcznik).

dobra praktykaW 2016 roku w ramach jednodniowej akcji związanej z Międzynarodowym Dniem Bez Samochodu, pracownicy przyjeżdżający do pracy na rowerach otrzymywali odblaski, dzięki którym mogli być lepiej widoczni na drodze. Pomysł ten został uznany za dobrą i godną naśladowania praktykę biznesową przez ekspertów w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016”.

Warto zauważyć, że wymienione zachowania i postawy przekładają się na oszczędności środowiskowe wykraczające poza flotę samochodów służbowych i pozwalają na ograniczenie zużycia paliw i ograniczenie emisji po stronie pracowników, które nie są ujęte niniejszym raportem.

Mówiąc o emisjach do atmosfery związanych z transportem należy zwrócić uwagę zarówno na wolumen powstających spalin, jak również na ich czystość. Pierwsza wielkość jest pochodną ilości zużytego paliwa, druga, spełniania przez nie określonych norm jakości spalin. Kwestia ta jest tym istotniejsza, im większym problemem staje się np. smog w polskich miastach. Do jego powstawania przyczynia się m.in. transport i emitowane zwłaszcza przez starsze i wyeksploatowane silniki diesla cząstki stałe. Spółki rodziny Pelion kontynuują politykę sukcesywnej wymiany floty samochodowej, która eliminuje pojazdy najstarsze, spełniające mniej restrykcyjne wymogi norm jakości spalin EURO3 i EURO4. Nowe samochody wchodzące do użytkowania są pojazdami zgodnymi z normą EURO6.

Struktura zużycia paliw przez flotę pojazdów wg spełniania europejskiego standardu emisji spalin (norm EURO)
2015 2016
EURO 6 (obowiązuje od 2014 r.) 3,22% 13,89%
EURO 5 (obowiązywała od 2009 r.) 73,75% 75,59%
EURO 4 (obowiązywała od 2006 r.) 22,75% 13,23%
EURO 3 (obowiązywała od 2000 r.) 0,29% 0,29%

Usługi logistyczne, w tym logistyka magazynowa i logistyka dystrybucji, świadczone są na rzecz spółek z rodziny Pelion przez Pharmalink Sp. z o.o. Realizuje ona również usługi na rzecz podmiotów zewnętrznych dzięki współpracy z przewoźnikami, posiadającymi wyspecjalizowany park samochodowy, spełniający normy Euro 4 i Euro 5. Jednym z warunków tej współpracy jest posiadanie floty nie starszej niż 5-letnia. Pozwala to wyeliminować wykorzystanie do realizacji usług na rzecz Pelion pojazdów wyeksploatowanych, charakteryzujących się gorszymi parametrami emisji spalin, jak również, przez znaczące już wyeksploatowanie, mogących stanowić potencjalne większe zagrożenie dla ludzi i środowiska (np. poprzez wycieki).

Energochłonności i ślad klimatyczny

Całkowita konsumpcja energii i efektywność energetyczna (energochłonność)
j.m. 2015 2016 2016/2015
energia elektryczna GJ 131 885,44 107 038,02 -18,8%
energia cieplna GJ 7 244,89 7 812,00 7,8%
gaz ziemny GJ 27 943,21 31 449,68 12,5%
olej opałowy GJ 100,80 32,40 -67,9%
benzyna GJ 3 140,80 3 130,75 -0,3%
ON GJ 23 093,03 19 583,98 -15,2%
Razem GJ 193 408,17 169 046,83 -12,6%
Przychód (mln zł) mln zł 8457,8 9178,0 8,5%
Efektywność energetyczna GJ / mln zł 22,87 18,42 -19,5%

W roku 2016 w sposób widoczny, bo o 12,6%, ograniczono zużycie energii. Szczególnie istotne było zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 18,8% oraz oleju napędowego o 15,2%. Mimo wzrostu zużycia energii cieplnej oraz gazu ziemnego, przy jednoczesnym wzroście przychodów, udało się znacząco poprawić efektywność energetyczną (obniżenie względnego zużycia energii przypadającego na jednostkę przychodu o 19,5%).

W oparciu o dane o zużycie paliw pierwotnych (Scope 1), oraz o zużycie zakupionej energii elektrycznej (Scope 2) rodzina Pelion szacuje emisję gazów cieplarnianych, do których emisji przyczynia się swoją działalnością (ślad klimatyczny).

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat wielkości te kształtowały się następująco:

Szacowany ślad klimatyczny, emisyjność
j.m. 2015 2016
energia elektryczna tony 24 129,64 19 583,50
gaz ziemny tony 1 567,61 1 764,33
olej opałowy tony 7,47 2,40
benzyna tony 232,73 231,99
ON tony 1 711,19 1 451,17
Razem tony 27 648,65 23 033,39
Przychód (mln zł) mln zł 8457,8 9178,0
Efektywność energetyczna tony / mln zł 3,27 2,51

W 2016 roku nastąpił widoczny spadek emisyjności, będący bezpośrednim skutkiem zmniejszenia energochłonności działalności operacyjnej.

Dbamy o tradycje aptekarstwa

Dbamy o tradycje aptekarstwa

Rodzina Pelion zorientowana jest na przyszłość, na poszukiwanie rozwiązań, które przyczynią się do lepszej ochrony ludzkiego życia i zdrowia jako wartości nadrzędnej. Trudno jednak myśleć i mówić o przyszłości nie będąc zakorzenionym w dziedzictwie i wartościach, na których oparty jest etos farmacji. Pelion, jako lider rynku poczuwa się do obowiązku, jakim jest troska o dobre tradycje polskiego aptekarstwa.

Pelion od lat jest mecenasem dwóch muzeów farmacji w Łodzi i Lublinie. Sprawuje też opiekę nad zabytkowymi aptekami oraz publikuje monografie najstarszych polskich aptek. Każdy z albumów to bogate źródło wiedzy na temat historii apteki i rzeczowe opracowanie dziejów miasta, losów właścicieli apteki i tradycji aptekarstwa regionu.

Objęte mecenatem muzea mieszczą się w zabytkowych kamienicach, w których niegdyś działały apteki. W obydwu zgromadzono unikatowe meble, naczynia i księgozbiory. Placówki pełnią rolę edukacyjno-oświatową, naukowo-badawczą, a także są miejscem organizowania wystaw dotyczących farmacji i historii aptekarstwa. Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego w Łodzi (muzeumfarmacji.eu) pozwala zwiedzającym wkroczyć w zapomniany, fascynujący świat odtworzonych z pietyzmem wnętrz XIX wiecznych aptek. Kolekcja zawiera meble z przełomu XIX i XX wieku, naczynia, narzędzia czy też książki, czasopisma, farmakopee. Zwiedzający mają okazję zobaczyć zielarnię ze starym wyposażeniem służącym do przetwarzania i przechowywania roślin leczniczych. Szczególne miejsce zajmuje Zielnik Syreniusza z 1613 roku zawierający opisy ponad 750 roślin leczniczych należący do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. O niesłabnącym zainteresowaniu Muzeum świadczy duża liczba zwiedzających podczas Międzynarodowej Nocy Muzeów, w której łódzkie muzeum bierze udział od 2008 roku. Na tą szczególną okazję, przy wsparciu i zaangażowaniu wolontariuszy m.in. ze spółek rodziny Pelion, Muzeum przygotowuje dodatkowe atrakcje. Swoją pomocą służą w tę noc również studenci z sekcji studenckiej Młoda Farmacja z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przygotowujący specjalne pokazy (m.in. wytwarzania maści i kremów).

Kultywując historię rodzimego aptekarstwa, firma objęła również mecenat nad zabytkowymi aptekami, w tym najstarszą polską apteką w Zamościu.

Nasze Muzeum to nie tylko nieużywane od lat narzędzia, sprzęty, czy książki. Dziś dysponujemy o wiele lepszymi, o których nasi poprzednicy nie mogli nawet marzyć

Jakub Kossowski Dyrektor Muzeum Farmacji im. Jana Muszyńskiego w Łodzi

Jakub Kossowski – Dyrektor Muzeum Farmacji im. Jana Muszyńskiego w Łodzi

Nasze Muzeum to nie tylko nieużywane od lat narzędzia, sprzęty, czy książki. Dziś dysponujemy o wiele lepszymi, o których nasi poprzednicy nie mogli nawet marzyć. Piękne wyposażenie XIX-wiecznych aptek, to jednak nie tylko piękno mebli i innych sprzętów, ale piękno czegoś trudnego do uchwycenia, czegoś co moglibyśmy określić duchem farmacji, pewnym etosem zawodu. Właśnie to mam nadzieję, obok ocalenia samej pamięci o sposobie funkcjonowania apteki i sposobach wytwarzania leków, udaje się nam zachować. Wytwarzanie leków było sztuką, a nie tylko wytwarzaniem. Tak jak farmacja to nie tylko zawód, ale misja.