Zintegrowany raport roczny 2016

Schemat tworzenia wartości

Filozofia działania i myślenia o biznesie w oparciu o wartości etyczne oraz misja, która definiuje sens istnienia Pelion, stawiająca w centrum człowieka („Jesteśmy po to, by dbać o jakość i długość życia Pacjentów i Klientów”) znajduje odzwierciedlenie w unikalnym spojrzeniu na zarządzanie relacjami z otoczeniem (tzw. interesariuszami). To nie firma otoczona różnymi grupami interesu. To Pacjent jest centrum, a otaczające go spółki z rodziny Pelion pośrednio lub bezpośrednio mają mu pomóc. To poczucie i etos służby obecny w farmacji i medycynie od ich zarania. Dbamy i czerpiemy z tradycji aptekarstwa, dlatego też stawiamy człowieka w centrum. Z kolei rodzina Pelion otoczona jest przez szereg grup i osób, na które oddziałuje lub które oddziałują na nią. Wsłuchuje się w ich oczekiwania i obawy. Stara się też na bieżąco na nie odpowiadać, tak aby relacje z poszczególnymi interesariuszami były jak najlepsze i oparte na wzajemnym zaufaniu i uczciwości.

Miejsce, jakie w naszym spojrzeniu na biznes zajmuje Pacjent, odzwierciedla też nasza mapa interesariuszy:

Środowisko naturalne

Cel:

Nieustannie poszukiwać nowych możliwości minimalizowania negatywnego oddziaływania firmy na środowisko naturalne we wszystkich sferach działalności firmy.

Pożądany charakter relacji:

zwiększanie świadomości, troska i odpowiedzialność

Formy dialogu:

 • Polityka środowiskowa
 • Ekoprojekt Pelion
 • Ekozespół
 • Kodeks Etyki

Organizacje pozarządowe

Cel:

Angażować się w poprawę kondycji zdrowotnej społeczeństwa.

Pożądany charakter relacji:

aktywny dialog

Formy dialogu:

 • Działania DOZ Fundacji dbam o zdrowie (Facebook, biuletyn, strona www. www.fundacja.doz.pl)
 • Projekt ”Razem Możemy Więcej”, spotkania z uczestnikami projektu
 • Platforma współpracy NGO
 • DOZ Maraton Łódź
 • Wywiady i komentarze ekspertów

Uczestnicy rynku kapitałowego

Cel:

zwiększać wartość firmy poprzez jej trwały rozwój oraz zapewniać transparentność zarządzania, regularnie udostępniając rzetelne finansowe i pozafinansowe informacje związane z jej działalnością.

Pożądany charakter relacji:

zaufanie oraz wzajemnie korzystna komunikacja

Formy dialogu:

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • Raporty bieżące, okresowe, raport roczny
 • Konferencje kwartalne - prezentacja wyników
 • Indywidualne i grupowe spotkania z analitykami i inwestorami
 • Udział w konferencjach i spotkaniach
 • Bieżące kontakty (e-mail, telefon)
 • Newsletter Relacji Inwestorskich Pelion
 • Strona pelion.eu i strony spółek
 • Profil na Twitter

Dostawcy, podwykonawcy i partnerzy biznesowi

Cel:

Być pożądanym partnerem biznesowym i współpracować z tymi, którzy podzielają ważne dla firmy wartości.

Pożądany charakter relacji:

partnerstwo

Formy dialogu:

 • Spotkania i konferencje
 • Newslettery
 • Kodeks Etyki
 • Strona pelion.eu i strony spółek
 • Kontakty bieżące (e-mail, telefon)
 • Raport Roczny / Raport Społecznej Odpowiedzialności

Klienci

Cel:

Świadczyć usługi z zachowaniem najwyższej staranności i profesjonalnych standardów.

Pożądany charakter relacji:

satysfakcja i zaufanie

Formy dialogu:

 • Badanie satysfakcji
 • Konferencje i regularne spotkania
 • Miesięcznik „Bez Recepty”
 • Magazyn „Farmakoekonomika Szpitalna”
 • Portal Pharmbook.pl
 • Strona pelion.eu i strony spółek
 • Szkolenia
 • Newslettery
 • Infolinia
 • Kontakt mailowy, telefoniczny
 • Kodeks Etyki
 • Raport Roczny / Raport Społecznej Odpowiedzialności

Pracownicy i ich rodziny

Cel:

Oferować godne warunki zatrudnienia w przyjaznym środowisku pracy, wspierać rozwój zawodowy i osobisty oraz promować zdrowy tryb życia.

Pożądany charakter relacji:

lojalność wobec firmy, bezpieczeństwo

Formy dialogu:

 • Konsultacje pracownicze
 • Internet, Elektroniczna Tablica Ogłoszeń, profil na Goldenline
 • Kwartalnik „Nasza Firma"
 • biuletyny firmowe i newslettery
 • Regularne spotkania kadry menadżerskiej oraz Road Shows
 • Imprezy pracownicze
 • Związki Zawodowe
 • Portale społecznościowe
 • Kodeks Etyki i Rzecznik ds. Etyki
 • Idea na plus
 • Pelion Wellnes Program
 • Newsletter Programu PULS
 • Raport Roczny / Raport Społecznej Odpowiedzialności

Media

Cel:

Prowadzić transparentną, aktywną politykę informacyjną, wykorzystując nowe technologie zapewniające szybki i szeroki dostęp do informacji.

Pożądany charakter relacji:

zaufanie i współpraca

Formy dialogu:

 • Komunikaty i konferencje prasowe
 • Bieżące kontakty i komentarze
 • Strona pelion.eu i strony spółek
 • Wywiady, komentarze ekspertów
 • Raport Roczny / Raport Społecznej Odpowiedzialności

Środowisko naukowe i akademickie

Cel:

Dzielić się wiedzą i współpracować na rzecz rozwoju kadr w regionie

Pożądany charakter relacji:

współpraca i wzajemny rozwój

Formy dialogu:

 • Wymiana doświadczeń i wiedzy
 • Praktyki i staże („Młodzi w Łodzi”, „Program Kariera”)
 • Udział w konferencjach
 • Dni otwarte
 • Udział w Radzie Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 • Udział w Programie Mentoringu Uniwersytetu Łódzkiego
 • Media

Rodzina Pelion

 • Pelion
 • PGF Urtica
 • DOZ
 • Consensus
 • ALE
 • Pharmapoint
 • UAB NFG
 • UAB NFG
 • epruf
 • Eubioco
 • Urtica
 • UAB NFG
 • Drogerie Natura
 • BSS
 • Pharmena
 • Pharmalink

Pacjenci

Cel:

Zachować najwyższą dbałość o zdrowie pacjentów w zakresie, w jakim pozostaje ono pod bezpośrednim wpływem działalności firmy na rynku ochrony zdrowia w kraju i za granicą, w tym w szczególności promować najwyższe standardy dystrybucji leków, zwiększać dostępność leków dla pacjenta i nieustannie doskonalić system świadczonej opieki farmaceutycznej.

Pożądany charakter relacji:

zaufanie do marki

Formy dialogu:

 • Opieka farmaceutyczna w aptekach
 • DOZ Magazyn dbam o zdrowie
 • Magazyn 60+
 • Portale: doz.pl, recepta.pl, medme.pl, cafesenior.pl, leku.pl
 • Portale społecznościowe
 • Portal vaistine.lt
 • Aplikacja appteka.eu
 • Profile w mediach społecznościowych
 • Newslettery
 • Komunikacja wokół DOZ Maratonu Łódź

Spojrzenie na biznes oparte o koncepcję zrównoważonego rozwoju, pozwala patrzeć na prowadzoną działalności i model biznesowy poprzez pryzmat przekształcania i tworzenia sześciu kapitałów. Kapitałów, które są angażowane, ale też ulegają transformacji.

Kapitał finansowy

Są to wszelkie środki, z których finansowana jest działalność.

Kluczowe dane

 • Suma aktywów 3 783,6 mln zł
 • Kapitały własne 686,1 mln zł
 • Przychody 9 178,0 mln zł
 • Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 5,0 mln zł
 • EBIDTA 130,5 mln zł
 • EBIT 72,6 mln zł

Cele

Ciągła współpraca i rzetelna komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego, kredytodawcami, a także efektywne zarządzanie należnościami gwarantują płynność finansową. Unikalna wiedza na temat zarządzania finansami na rynku usług medycznych zakresu przyczyniła się do powołania Consensus sp. z o.o.

Ryzyka

 • Ryzyko kredytowe,
 • Ryzyko walutowe,
 • Ryzyko stopy procentowej

Kapitał operacyjny

Jest to cała nasza infrastruktura, sieć magazynowa, linia kompletacyjna, sieć dystrybucji i logistyki, flota samochodowa, sieć aptek własnych i współpracujących z Pelion, zakład produkcyjny, szpital.

Kluczowe dane

 • Ponad 10 tys. obsługiwanych aptek
 • Obsługa ponad 70 lokalnych hurtowni
 • Współpraca z ponad 850 producentami
 • Ponad 1 200 aptek własnych i franczyzowych Polsce i na Litwie
 • Obsługa 870 szpitali
 • Ponad 280 drogerii Natura własnych i agencyjnych
 • 4 mln Pacjentów obsługiwanych w aptekach Polsce i na Litwie miesięcznie
 • 1,5 mln klientów obsługiwanych w drogeriach Natura miesięcznie
 • 9 mln internautów odwiedzających miesięcznie portal doz.pl

Cele

Wypracowanie autorskiego modelu współpracy z partnerami zewnętrznymi, takich jak program Zdrowy Wybór.

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań i kanałów komunikacji, które pozwalają zamówić Pacjentowi potrzebny lek przez Internet i odebrać w wybranej aptece.

Ryzyka

 • Ryzyko technologiczne

Kapitał społeczny

Udział w procesie leczenia i ochrony zdrowia ludzkiego. Zaufanie i relacje, zarówno z odbiorcami, jak i dostawcami, budowane w oparciu o uczciwość. Zaangażowanie w życie lokalnych społeczności i pozycja dobrego, zaufanego sąsiada. Troska o tradycje aptekarstwa.

Kluczowe dane

 • Ok. 4 mln Pacjentów obsługiwanych miesięcznie w Polsce i na Litwie
 • 46 osób fizycznych pod opieką DOZ Fundacji oraz wsparcie dla 35 organizacji.
 • 737 tys. zł przeznaczonych przez Fundację na cele społeczne
 • 5500 uczestników DOZ Maratonu Łódź
 • 15 monografii na temat dawnych aptek
 • 3 obiekty o charakterze muzealnym pod opieką

Cele

Dialog z lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi, skutkujący wspólnym rozwiązywaniem problemów związanych ze zdrowiem i jakością życia ich mieszkańców.

Ryzyka

 • Ryzyko bezpieczeństwa i zdrowia
 • Ryzyko rynkowe (utraty lokalizacji aptek)
 • Ryzyko regulacyjne
 • Ryzyko społeczne

  Kapitał naturalny

  Wpływ na ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, a w szczególności zapewnienie właściwego zagospodarowywania przeterminowanych leków.

  Kluczowe dane

  • Blisko 50 ton zebranych odpadów medycznych
  • 1 147 razy odebrane przeterminowane leki do utylizacji z aptek biorących udział w programie partnerstwa Zdrowy Wybór

  Cele

  Współpraca z aptekami z programu Zdrowy Wybór i wyczulenie ich na konieczność właściwego zagospodarowania przeterminowanych leków

  Ryzyka

  • Ryzyko środowiskowe (m.in. przechowywanie zapasów, nieprawidłowa gospodarka odpadami, w tym przeterminowanymi lekami)

W ramach Systemu ONZ sieć zarządzania przez UN Global Compact to ponad 9 000 największych firm i 5 000 instytucji z całego świata, które wspólnie dyskutują z rządami i instytucjami naukowymi na szczeblu lokalnym i ponadnarodowym o zrównoważonym rozwoju

Kamil Wyszkowski Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce

Kamil Wyszkowski - Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce

„W ramach Systemu ONZ sieć zarządzania przez UN Global Compact to ponad 9 000 największych firm i 5 000 instytucji z całego świata, które wspólnie dyskutują z rządami i instytucjami naukowymi na szczeblu lokalnym i ponadnarodowym o zrównoważonym rozwoju. Nazywamy tę przestrzeń debaty UN Business Action Hub, w ramach której wypracowujemy konkretne rozwiązania dla tak ważnych wyzwań jak walka z korupcją, zapewnienie najwyższych standardów etycznych, ochrona środowiska czy ochrona praw człowieka w miejscu pracy. Najważniejsze jednak jest to, że poszczególne organizacje, indywidualnie lub tworząc koalicje, swoją codzienną pracą włączają się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Innowacyjność biznesu i zdolność do efektywnego działania przekłada się bowiem na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych lub środowiskowych. Sektor farmaceutyczny ma szanse, zapewniając dostępność leków, bardzo dosłownie wpisać się w rozwiązanie problemów konkretnych osób lub grup. Chodzi tu nie tylko o prace badawczo-rozwojowe, które pomogą znaleźć odpowiednie substancje, ale to również kwestia dostępności ekonomicznej, jak i geograficznej poszczególnych farmaceutyków. Nawet najlepszy lek, który nie jest dostępny dla Pacjenta, jest niestety ze społecznego punktu widzenia lekiem bezwartościowym. W Polsce ma to szczególny wymiar w kontekście przeciwdziałania szarej strefie w branży farmaceutycznej i zwalczania mafii gospodarczych, które utrudniają prowadzenie legalnej działalności biznesowej zaburzając konkurencyjność oraz ograniczając dostęp do leków i zwiększając ryzyko bezpiecznego dostępu do leków wysokiej jakości."