Zintegrowany raport roczny 2016

Służba Pacjentom i społeczeństwu

Zapewniamy bezpieczeństwo lekowe

Dostępność w najkrótszym czasie

Wszystkie działania realizowane przez spółki rodziny Pelion zorientowane są na człowieka, czyli na Pacjenta, a pośrednio na każdego klienta indywidualnego, czy biznesowego, któremu rodzina Pelion dostarcza produkt lub usługę. Niezależnie od tego kim jest ten klient - Pacjentem, bliskim Pacjenta, szpitalem lub inną jednostką ochrony zdrowia, firmą farmaceutyczną na rzecz której realizowane są usługi – w centrum filozofii biznesowej będzie Pacjent oraz długość i jakoś jego życia.

Nim produkt trafił do klienta musi przebyć czasem bardzo długą drogę, tak rozumianą dosłownie, jak i w przenośni. Musi zostać opracowany, przebadany, wyprodukowany w sposób gwarantujący jego bezpieczeństwo i wreszcie dostarczony do odbiorcy. Przestrzeganie obowiązujących w spółkach Pelion procedur i polityk gwarantuje, że każdy produkt dostępny w aptece czy drogerii jest transportowany i przechowywany w sposób właściwy, a tym samym bezpieczny i skuteczny.

Tak w spółkach zajmujących się badaniami i wytwarzaniem, jak również zajmujących się sprzedażą na rynek hurtowy, detaliczny i szpitalny, obowiązują rygorystyczne procedury ukierunkowane właśnie na bezpieczeństwo. Procedury takie regulują poszczególne procesy w łańcuchu dostaw. Stworzono także kompleksową i nowoczesną infrastrukturę pozwalającą na przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie leków. Bezpieczeństwo Pacjenta to ogromna odpowiedzialność. Zawsze musi istnieć możliwość szybkiego odnalezienia i wstrzymania sprzedaży danej partii leków, gdyby jego producent lub np. Główny Inspektorat Farmaceutyczny stwierdził nieprawidłowości przy jego produkcji. Nie można pozwolić sobie również na najmniejsze błędy w przygotowywaniu wysyłek. W ich konsekwencji bowiem potrzebny lek mógłby nie zostać dostarczony na czas. Nad bezpieczeństwem czuwają kierownicy hurtowni oraz działy reklamacji i kontroli, które ściśle współpracują z dostawcami. Nad prawidłowym przebiegiem i jakością wszystkich procesów związanych z prowadzoną działalnością czuwa Dział Zapewnienia Jakości, którym kieruje Dyrektor ds. Jakości. Wszelkie procesy dystrybucji podlegają procedurom wdrożonego Systemu Jakości opartego o wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, przepisom prawa, a także wewnętrznym procedurom i przepisom. Postępowanie z produktami na każdym etapie dystrybucji odbywa się w odniesieniu do poszczególnych grup produktów przepisom prawa.

Dla nas, jako dla farmaceutów prowadzących apteki, niezmiernie ważne jest to, by dany lek móc sprowadzić możliwie najszybciej, tj. móc zapewnić go Pacjentowi, który o niego poprosi.

Mgr farm. Marianna Stefańczyk współwłaściciel Aptek Rodzinnych „ROSA”

Mgr farm. Marianna Stefańczyk – współwłaściciel Aptek Rodzinnych „ROSA”

„Dla nas, jako dla farmaceutów prowadzących apteki, niezmiernie ważne jest to, by dany lek móc sprowadzić możliwie najszybciej, tj. móc zapewnić go Pacjentowi, który o niego poprosi. W praktyce, przy wielu producentach i tak bogatym asortymencie, nie jesteśmy w stanie przechowywać w aptece wszystkich możliwych leków. Należy mieć świadomość, że niektóre leki potrzebne są niezmiernie rzadko. Byłoby to więc również irracjonalne i ze względu na ograniczony czas przydatności leków do spożycia prowadziło do marnotrawstwa. Możliwość sprowadzenia leku np. na następny dzień, jest rozwiązaniem optymalnym. Pozwala zapewnić chorym możliwość prowadzenia terapii, przy utrzymywaniu optymalnych stanów magazynowych. Musimy mieć świadomość, że za każdym zamówieniem stoi konkretny człowiek i konkretna choroba, często bardzo ciężka i groźna. Niemożność zapewnienia wskazanego przez lekarza leku, to dodatkowy i całkowicie niepotrzebny stres. Obecność dużego partnera, z odpowiednim zapleczem magazynowym oraz zdolnościami logistycznymi, to kluczowe ogniwo w ochronie zdrowia bez którego trudno byłoby sobie wyobrazić jej funkcjonowanie. To bardzo efektywny model działania.”

Spółki dysponują nowoczesnymi i niezawodnymi magazynami, wyposażonymi w innowacyjne rozwiązania, takie jak unikalna linia kompletacyjna. Prawidłowe funkcjonowanie hurtowni weryfikowane jest poprzez wewnętrzne audyty oraz przez zewnętrze instytucje, w tym sanepidy oraz inspektoraty sanitarne.

Bezpieczeństwo zakupów i magazynowania

Dostarczenie produktów do klientów w sposób bezpieczny, z zachowaniem jakości odpowiedniej do ich przewidzianego zastosowania

Bezpieczeństwo zakupów i magazynowania

Dostarczenie produktów do klientów w sposób bezpieczny, z zachowaniem jakości odpowiedniej do ich przewidzianego zastosowania realizowany jest poprzez:

 • zakup produktów wyłącznie po weryfikacji i potwierdzeniu wymaganych pozwoleń oraz wprowadzeniu do Centralnej Kartoteki Produktów,
 • kwalifikację dostawców i odbiorców po potwierdzeniu wymaganych zezwoleń w oparciu o Centralną Kartotekę Kontrahentów,
 • szczegółowe sprawdzenie zgodności dostawy z dokumentacją zakupu w zakresie zależnym od rodzaju asortymentu (np. dla produktów leczniczych są to dane dostawcy, nazwa i kraj wytwórcy, nazwa produktu, nr serii i data ważności, ceny – w przypadku objęcia produktu ceną lub marżą urzędową) oraz warunków przewozu,
 • monitorowanie warunków magazynowania,
 • monitorowanie warunków transportu.

W przypadku transportu prowadzony jest jego 24 godzinny monitoring GPS. Same dostawy realizowane są w modelu dystrybucji: standardowy model dystrybucji 24h, 98 tras, dostawy bezpośrednie do 12h oraz dostawy na ratunek. Dział temperatur, wspomagający cały proces łańcucha dystrybucji, zajmuje się m.in. walidacją pojazdów, kontrolą i stanem technicznym pojazdów i urządzeń w zakresie warunków transportu, alertami przekroczeń, nadzorem nad rejestratorami.

Bezpieczeństwo w transporcie

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo w transporcie?

Bezpieczeństwo w transporcie

Bezpieczeństwo w transporcie drogowym zapewniane jest poprzez:

 • korzystanie wyłącznie z zakwalifikowanych środków transportu,
 • kontrolę środków transportu zgodnie z ustaloną procedurą,
 • załadunek produktów zgodnie ustaloną procedurą wydawania i transportu do odbiorców,
 • przejazd na kontrolowanej trasie, monitorowanie warunków transportu,
 • bezpieczeństwo miejsc rozładunku (wyłącznie miejsca dopuszczone),
 • rozładunek zgodnie z ustaloną procedurą postępowania,
 • określone zasady postępowania w przypadku awarii i odchyleń,
 • podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych.

Rodzina spółek Pelion przywiązuje również wagę do ochrony prywatności klientów i ochrony ich danych. W 2016 roku nie odnotowano skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów. W 2016 r. nie nałożono również na spółki Pelion żadnych kar finansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.

Dbamy o bezpieczną i etyczną komunikację

Od 2013 roku w spółkach obowiązują zasady postępowania w obszarze reklamy, marketingu i PR.

Przyjęta polityka obliguje odpowiedzialnych pracowników do szczególnej dbałości o to, by wszelkie podawane i publikowane informacje były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Niedopuszczalne i nieakceptowalne jest publikowanie treści obraźliwych i godzących w dobre imię osób trzecich. Wszelkie treści winny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie działania komunikacyjne powinny być prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zamieszczane w nich treści nie mogą sugerować aprobaty dla zachowań niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, jak również nie mogą wprowadzać w błąd. Wyniki badań, terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane statystyczne nie powinny być prezentowane w sposób sugerujący ich większą wartość niż rzeczywista. W komunikacji można powoływać się wyłącznie na aktualne i prawdziwe rekomendacje także, jeśli dotyczą własnych doświadczeń osób, które ich udzielają. Treść i forma publikowanych reklam nie mogą obrażać norm obyczajowych i religijnych jej odbiorców. Dodatkowo informacje zawarte w reklamie oraz forma przekazu reklamowego powinny być tak sformułowane, aby nie nadużywać zaufania konsumenta, ani też nie wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy. Reklamy nie powinny zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, religię, płeć lub narodowość.

W roku 2016 stwierdzono 47 przypadków, z reguły incydentalnych, naruszenia zasad komunikacji, do której zobligowane są apteki. Obowiązujące od 2012 roku uregulowania związane z komunikacją między apteką a Pacjentem, w tym niedookreślone pojęcie reklamy aptek wzbudzają wątpliwości interpretacyjne. Zgodnie z obowiązującym prawem komunikowane mogą być wyłącznie godziny otwarcia apteki i jej lokalizacja. Jakiekolwiek dodatkowe informacje np. o tym, że apteka jest dostosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych lub że akceptuje ubezpieczenia lekowe, czy też jej pracownicy obsługują klientów również w innym języku niż polski spotykały się z negatywną reakcją nadzoru farmaceutycznego. W praktyce skutkuje to wszczynaniem postępowań w sprawie naruszenia regulacji.

Promujemy profilaktykę

Flagowym programem profilaktyki zdrowotnej adresowanym do pracowników rodziny Pelion jest program „Pelion Wellness Program”. Towarzyszący mu blog „Pelion Wellness Program” skupia coraz liczniejszą społeczność pracowników zainteresowanych obszarami aktywności sportowej, zdrowego odżywiania i dbania o zdrowie oraz work-life-balance.

W 2016 rok w ramach programu zrealizowano m.in. bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w sezonie jesienno-zimowym, spotkania dla dzieci i rodziców z okazji Dnia Dziecka, akcje profilaktyki zdrowego kręgosłupa. Dużą popularnością cieszyły się „owocowe dni”, tj. dni podczas których firma oferowała pracownikom świeże owoce.

„Pelion Wellness Program” zachęcał pracowników do wzięcia udziału w DOZ Maraton Łódź. Organizowano wspólne treningi pod okiem trenera oraz udzielano porad na blogu. Do startu w zawodach w 2016 roku zgłosiło się blisko 100 pracowników oraz ponad 115 dzieci pracowników.

Drugim bardzo istotnym programem skierowanym do pracowników spółek rodziny Pelion jest Program PULS. Jest to unikalny, niezwykle kompleksowy program opieki medycznej, tworzony od początku z myślą o naszych pracownikach. Centrum medycznym programu PULS jest Szpital Specjalistyczny Brzeziny, który jest jednym z członków rodziny Pelion. Pakiet medyczny obejmuje szeroki zakres usług medycznych: od konsultacji lekarskich przez badania, zabiegi ambulatoryjne po operacje i hospitalizację. PULS to również rozbudowana profilaktyka zmniejszająca ryzyko zachorowania, a w razie choroby – dająca możliwość jej zdiagnozowania na wczesnym etapie. To także dedykowane pakiety medyczne oraz nowoczesne usługi. Pracownicy mają dostęp do lekarzy 20 specjalizacji. Pakiet obejmuje też kilkaset badań diagnostycznych – laboratoryjnych, obrazowych (w tym RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), endoskopowych (kolonoskopia, gastroskopia). Panie mogą korzystać również z pakietu PULS DLA MAMY - szerokiego pakietu obejmującego opiekę przed, w trakcie i w pierwszych tygodniach po porodzie. Kobiety zatrudnione w rodzinie Pelion, które przystąpiły do programu PULS mogą również w razie potrzeby skorzystać z operacyjnego leczenia raka piersi i dodatkowego wsparcia w walce z tym najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Program PULS został uznany za dobrą i godną naśladowania praktykę biznesową przez ekspertów w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016”.

W 2016 roku w ramach programu PULS:

 • zrealizowaliśmy 1353 konsultacje lekarskie;
 • wykonaliśmy 3707 badań diagnostycznych;
 • przywitaliśmy 2 dzieci w ramach pakietu PULS DLA MAMY;
 • przeprowadziliśmy 14 akcji profilaktycznych.

Liczba pracowników korzystających z opieki medycznej PULS

 • 2015 1,900
 • 2016 1,917

W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie opieki medycznej PULS na pracowników pozostałych spółek. Dofinansowanie w ramach programu Puls wyniosło w 2016 r. ponad 1,5 mln zł.

Przykładowe akcje profilaktyczne

zrealizowane w 2016 roku w ramach programu PULS

Przykładowe akcje profilaktyczne zrealizowane w 2016 roku w ramach programu PULS

Badania ciśnienia tętniczego krwi i poziomu glukozy. W styczniu i marcu 2016 roku w dwóch kompleksach Pelion w Łodzi (przy ul. Zbąszyńskiej i na Nowym Józefowie) przeprowadziliśmy badania ciśnienia tętniczego krwi i poziomu glukozy dla pracowników spółek. Dodatkowo pracownicy przy ul. Zbąszyńskiej mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistą chorób wewnętrznych. Osoby, u których stwierdzono niepokojące objawy, zostały skierowane na dodatkowe badania lub na wizytę do lekarza specjalisty. W akcji wzięło udział 87 osób.

Spotkania z dietetykami. W maju i listopadzie 2016 roku zorganizowaliśmy 2 spotkania z dietetykami. Celem pierwszego z nich było zapoznanie pracowników z ogólnymi zasadami zdrowego odżywiania. W listopadzie pracownicy uczestniczyli w spotkaniu poświęconym tworzeniu zdrowych świątecznych potraw. Kontynuacją listopadowego spotkania były warsztaty dla dzieci pracowników. W czasie dwugodzinnych spotkań maluchy przygotowywały własne słodkie przekąski, poznawały zdrowe zamienniki ulubionych słodkości. W obu spotkaniach wzięło udział 59 osób dorosłych i 37 dzieci.

Miniwarsztaty z fizjoterapeutą. Celem akcji było przekazanie podstawowych informacji dotyczących dbałości o kręgosłup w miejscu pracy. Fizjoterapeuta Szpitala Specjalistycznego Brzeziny w czasie 20-minutowych spotkań opowiedział o nawykach, które negatywnie wpływają na kręgosłup (np. sposób siedzenia). Zaprezentował również proste ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu. Każdy uczestnik otrzymał dwie ulotki edukacyjne z informacjami dotyczącymi dbania o kręgosłup. W akcji wzięło udział łącznie 150 osób.

Warsztaty pierwszej pomocy. Program PULS kontynuował profilaktykę w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W sierpniu 2016 roku do udziału w szkoleniu ponownie zaprosiliśmy pracowników spółek z rodziny Pelion. Tym razem, obok udzielania pierwszej pomocy dorosłym, nauczyliśmy się pomagać w sytuacji zagrożenia życia również dzieciom i niemowlętom. Uczestnicy przećwiczyli również obsługę automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na modelach takich jak dostępne na terenie firmy. W akcji wzięły udział 52 osoby.

Powakacyjne usuwanie znamion skórnych. Wrześniowa akcja powakacyjnego badania znamion skórnych cieszyła się dużym powodzeniem wśród pracowników łódzkich spółek Pelion, które przystąpiły do programu. Akcja składała się z dwóch etapów. W pierwszym chętne osoby zostały przebadanie przez chirurgów onkologów pod kątem oceny występujących na ich skórze znamion. W przypadku podejrzenia, że dane znamię może być groźne dla zdrowia, pracownik był kierowany na zabieg. Usunięte znamiona poddawano badaniom histopatologicznym. Z badania skorzystały 83 osoby.

Pomysł został uznany za dobrą i godną naśladowania praktykę biznesową przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016”.

Wspieramy Pacjentów w farmakoterapii

Odpowiedzią na problem społeczny, jakim jest samotność i cierpienie chorych dzieci przebywających w szpitalach z dala od swoich rówieśników, przyjaciół i rodziny jest prowadzony projekt Urtica Dzieciom. Projekt ten stanowi coś więcej niż finansowe wsparcie dla szpitali. Oprócz bowiem finansowego wsparcia kierowanego do dziecięcych oddziałów onkologii i hematologii, celem projektu jest niesienie pomocy najmłodszym zmagającym się z chorobą nowotworową. Poza leczeniem onkologicznym, ogromny wpływ na Pacjentów mają zajęcia ruchowe i odpowiednia dieta. Wartością nadrzędną jest czas poświęcony dzieciom i zaangażowanie wielu osób i instytucji w to, by dzieci dotknięte chorobą nowotworową miały szansę na normalne życie i zabawę. Cykliczne zajęcia plastyczne i kontakt z osobami spoza personelu medycznego sprawiają, że dzieci lepiej sobie radzą z izolacją od bliskich i przyjaciół. Edycja z 2016 r. była wyjątkowa ze względu na organizację wyjazdów dla Pacjentów i ich rodziców – Urtica Dzieciom Camp. Turnusy te organizowane są we współpracy z Centrum Psychoonkologii Unicorn i odbywały się w czasie wakacji w Krakowie. Podczas Urtica Dzieciom Camp mali Pacjenci oraz ich rodzice przebywali pod opieką wykwalifikowanej kadry, a w ramach turnusu przewidziano spotkania z dietetykiem, rehabilitantem i psychoonkologiem oraz zajęcia grupowe prowadzone przez animatorów i instruktorów ruchu. Urtica Dzieciom Camp został uznany za dobrą i godną naśladowania praktykę biznesową przez ekspertów w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016”.

Projekt Urtica Dzieciom realizowany jest przez spółkę PGF Urtica od 1997 r. Początkowo projekt polegał na corocznie organizowanej aukcji charytatywnej na rzecz dziecięcych oddziałów onkologicznych i hematologicznych. Kolejnym ważnym etapem rozwoju Urtica Dzieciom było zaangażowanie do współpracy artystów plastyków i pedagogów oraz rozpoczęcie w szpitalach cyklicznych warsztatów plastycznych „Słoneczna Galeria”. Ostatnio warsztaty te prowadzone były już w 17. placówkach szpitalnych w kraju. Udział w zajęciach plastycznych biorą mali Pacjenci, a prace przez nich stworzone są licytowane podczas uroczystej gali charytatywnej Urtica Dzieciom we Wrocławiu. Uzyskane środki pozwalają na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, materiałów plastycznych i zabawek dla małych Pacjentów.

W ubiegłym roku miałam przyjemność współorganizować i prowadzić URTICA DZIECIOM CAMP.

Iwona Nawara Psychoonkolog, Prezes Stowarzyszenia Unicorn

Iwona Nawara Psychoonkolog, Prezes Stowarzyszenia Unicorn

"W ubiegłym roku miałam przyjemność współorganizować i prowadzić URTICA DZIECIOM CAMP. Było to absolutnie niezwykłe doświadczenie, zarówno dla mnie, jak i naszego stowarzyszenia. Zobaczyliśmy siłę, jaka płynie z grupowej pracy dzieci i ich rodziców, warsztatów, spotkań edukacyjnych, samego bycia w grupie. Rodzice mieli okazję zobaczyć swoje pociechy w zupełnie odmiennych warunkach i niejednokrotnie przekraczali siebie – zostawiając pod opieką innych swoje dzieci, z którymi jeszcze niedawno przez kilka miesięcy przebywali wspólnie w szpitalu. Dodatkowo zajęcia psychologiczne w grupie i rozmowy indywidualne były okazją do pracy nad swoimi niezdrowymi stanami emocjonalnymi, które znacznie pogarszają jakość życia rodziców i pośrednio również dzieci. Słowem – wiedza profesjonalistów, wspólne doświadczenie, wspaniałe otoczenie, różnorodność zajęć, bezpieczeństwo i wsparcie – dały uczestnikom siłę, po którą przyjechali na URTICA DZIECIOM CAMP.​"

Angażujemy się w rozwój społeczności lokalnych

Profesjonalizacja działań społecznych

Działania społeczne już od początku istnienia Pelion związane były ze społecznościami lokalnymi. Realizowane do dziś działania DOZ Fundacji dbam o zdrowie, program Urtica Dzieciom, DOZ Maraton Łódź oraz mecenat nad Muzeami Farmacji w Łodzi i Lublinie mają właśnie bardzo konkretnych beneficjentów ze społeczności lokalnych. Oparte są o współpracę z władzami lokalnymi, uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi z poszczególnych regionów, w których zlokalizowane są zakłady spółek Pelion.

Mając na uwadze konieczność profesjonalizacji i nieustanne dążenie do podnoszenia efektywności działań społecznych zdecydowano się skupić kompetencje związane z działaniami charytatywnymi biznesu w jednym miejscu. Tak powstała fundacja korporacyjne (DOZ Fundacja dbam o zdrowie). Drugim wymiarem profesjonalizacji była, nawiązująca do najnowszych trendów w filantropii korporacyjnej, decyzja o skupieniu się na aktywnościach bliskich naszym kompetencjom biznesowym, tj. pośrednio na dbałości o jakość i długość ludzkiego życia. Z drugiej strony umożliwia dzielenie się nie tylko środkami finansowymi, ale również tym, co niematerialne. Wszystkie prowadzone działania to przedsięwzięcia wieloletnie, stale rozwijane i udoskonalane. Od 2008 r. DOZ Fundacja dbam o zdrowie łączy działania poszczególnych spółek i inicjuje wyjątkowe działania na rzecz społeczności. Z kolei od 18 już lat PGF Urtica organizuje akcję „Urtica Dzieciom”, a w jej ramach „Słoneczną Galerię” na rzecz dzieci chorych onkologicznie. Partnerem akcji jest DOZ Fundacja dbam o zdrowie.

Zaangażowanie pracowników

Pracownicy spółek Pelion chętnie i często angażują się osobiście w działania społeczne

Zaangażowanie pracowników

Pracownicy spółek Pelion chętnie i często angażują się osobiście w działania społeczne: pracują jako wolontariusze, dokonują odpisów w ramach pay-roll’u, przekazują 1% swoich podatków.

Często też ofiarowują najcenniejszy dar, jakim jest własna krew - w 2016 r. zorganizowano na terenie spółki Pelion cztery akcje krwiodawcze. Fundacja była partnerem społecznym akcji. Wielu wolontariuszy to Honorowi Dawcy Krwi, którzy zachęcali innych do włączenia się do akcji. W czterech edycjach krew oddano 95 razy (42,75 lit. krwi.)

Zarówno akcje krwiodawcze, jak i jedna ze zbiorek, zorganizowana na rzecz dziecka pracownika, zostały wskazane przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016” za godne naśladowania.

Działania DOZ Fundacji dbam o zdrowie

Fundacja, tak jak w latach ubiegłych zgodnie z przyjętymi celami wspiera osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Dzięki wsparciu osoby te mogą kontynuować czy też rozpocząć leczenie na którą wcześniej nie było ich stać. Tym co wyróżnia DOZ Fundację dbam o zdrowie są opracowane narzędzia, które dają pewność, że środki ofiarowane Fundacji, zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Od listopada 2013 r. DOZ Fundacja dbam o zdrowie jest członkiem wspierającym Forum Darczyńców. Jest to gwarancja wysokich standardów zarządzania działalnością społeczną organizacji pozarządowej.

Problemem większości organizacji charytatywnych są niewystarczające środki finansowe na zakupy na rzecz podopiecznych

Ks. Artur Partyka Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Ks. Artur Partyka – Dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej

„Problemem większości organizacji charytatywnych są niewystarczające środki finansowe na zakupy na rzecz podopiecznych. Marzeniem jest partner biznesowy, z którym można współpracować przez lata. Pomagając ubogim, samotnym , niepełnosprawnym czy bezdomnym mamy świadomość ich niewystarczającej dbałości o stan zdrowia. Ludzie ci nie mają ani warunków, które nazwalibyśmy zdrowymi, ani opieki medycznej, ani środków na leczenie. Dlatego wsparcie polegające na zapewnieniu najpotrzebniejszych środków medycznych jest dla nas darem, który trudno przecenić. To konkretni ludzie, którym można pomóc. Ludzie, którzy dla większości, są tymi, którzy znaleźli się „poza społeczeństwem”. Dla nas i naszych partnerów są jednak przede wszystkim ludźmi i to czyni ich bezcennymi.”

Aby środki finansowe zostały przez beneficjentów przeznaczone wyłącznie na zakup produktów leczniczych i materiałów medycznych, Fundacja wykorzystuje specjalne karty. Zdeponowane na nich środki mogą być wykorzystane jedynie w aptece.

DOZ Fundacja dbam o zdrowie

uhonorowana przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta

DOZ Fundacja dbam o zdrowie uhonorowana przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta

W 2016 roku Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta uhonorowało Fundację DOZ dbam o zdrowie:

 • Certyfikatem Wdzięczności
 • Albertyńskim Groszem Miłosierdzia

za całokształt pomocy niesionej Towarzystwu.

Podopieczni Fundacji

W 2016 r. pod opieką Fundacji znajdowało się 46 podopiecznych, w tym 23 dzieci. Są to osoby cierpiące na choroby przewlekłe. Większość wpłat osób indywidualnych, w tym z 1% podatku, trafia właśnie do tych osób.

„Zostań Darczyńcą”

W ramach akcji Zostań Darczyńcą prowadzone są działania mające na celu pomoc podopiecznym Fundacji. Akcję „Zostań Darczyńcą” jak i pozostałą działalność Fundacji wspierają znane osoby. Do grona Ambasadorów Fundacji należą: artystka operowa Anna Cymmerman, himalaista Piotr Pustelnik, koncertmistrz Filharmonii Łódzkiej Tomasz Gołębiewski, sędzia Anna Maria Wesołowska, podróżnik Tomasz Grzywaczewski, oraz biegaczka Karolina Nadolska.

„Wesoły Dzień Dziecka” oraz „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”

Mali podopieczni Fundacji corocznie otrzymują upominki od Fundacji i jej wolontariuszy. Przed Mikołajkami mali podopieczni piszą listy do Św. Mikołaja z prośbą o wymarzone prezenty.

W 2016 r. z okazji Świąt Wielkanocnych Fundacja zorganizowała konkurs plastyczny dla małych podopiecznych Fundacji. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy pakiety słodyczy. Najładniejsza kartka została świąteczną kartką firmową Pelion.

Projekt „Razem możemy więcej”

Beneficjentami projektu są osoby potrzebujące będące pod opieką rożnych organizacji w tym fundacji i stowarzyszeń Cyklicznie trafia do nich pomoc przeznaczona na zakup leków i wszelkich wyrobów medycznych. Dzięki współpracy między organizacjami pomoc trafiła do dzieci, osób niepełnosprawnych, samotnych matek, rodzin wielodzietnych, osób bezdomnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki tym działaniom zmniejsza się poziom ubóstwa i zapobiega wykluczeniu społecznemu.

Domy Samotnej Matki

Projekt ma na celu wsparcie samotnych matek przebywających w różnych instytucjach niosących im pomoc na terenie całej Polski. Fundacja przekazuje tym placówkom pomoc na zakup leków i artykułów medycznych, a także pomoc rzeczową. Organizuje zbiórki odzieży, zabawek i książek dla dzieci oraz ich matek.

dobra praktykaW grudniu 2016 . podczas spotkania menedżerów wszystkich spółek Pelion zorganizowano akcję „Podaruj Misia” dedykowaną dzieciom z Domów Samotnych Matek. Każdy chętny mógł własnoręcznie wykonać i ozdobić maskotki, które przekazano 3 placówkom w Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu. Zorganizowano również Mikołajkowy Wieczór Charytatywny, podczas którego zbierano środki na podopiecznych przebywających w Domach Samotnej Matki. Projekt ma również na celu pomoc w usamodzielnieniu się kobiet. Pomysł charytatywnego wieczoru został uznany za dobrą i godną naśladowania praktykę biznesową przez ekspertów w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016”.

Pozostałe działania DOZ Fundacji

Fundacja przez cały rok wspiera wiele inicjatyw lokalnych, starając się być dobrym sąsiadem i obywatelem lokalnych społeczności, których stała się częścią. Pomoc została przeznaczona m.in. dla Fundacji Dom w Łodzi i Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta.

W 2016 r. Fundacja wspierała również inicjatywy organizowane od wielu lat przez łódzkie organizacje filantropijne m.in. organizowaną przez łódzki Caritas akcję „Serce na Gwiazdkę” oraz „Malowane Nadzieją”, akcję organizowaną przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej.

Pod koniec 2016 roku w ramach akcji „Podaruj serduszko” do aptek DOZ trafił pierwszych charytatywny produkt, jakim jest funkcjonalne pudełko na leki w kształcie serca. Zysk z ich sprzedaży zasili realizację celów DOZ Fundacji. Pomysł został zauważony przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu i znalazł się w Raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016”.

DOZ Maraton Łódź jest cenioną i rozpoznawalną inicjatywą wpisującą się w obszar społecznej odpowiedzialności biznesu. Promując zdrowy styl życia i aktywność fizyczną, jednocześnie upowszechnia nowoczesny model charytatywności, zachęcając do łączenia biegania z pomaganiem potrzebującym. W 2016 r. maraton organizowany był wraz z co-sponsorem, firmą PZU.

DOZ Maraton Łódź to doroczne trzydniowe wydarzenie połączone z szeregiem imprez towarzyszących oraz licznymi atrakcjami dla uczestników i kibiców. W programie imprezy, obok maratonu i biegu towarzyszącego na dystansie 10 km, znajdują się: bieg dla dzieci, bieg śniadaniowy z udziałem elity sportowej, rodzinny piknik zdrowotny oraz targi dla wystawców i partnerów imprezy.

Organizatorzy dbają również o należyte przygotowanie zawodników do biegu. Każdy może uczestniczyć w bezpłatnych treningach Drużyny dbam o zdrowie, prowadzonych przez doświadczonych trenerów w różnych grupach zaawansowania.

W 2015 r. DOZ Maraton Łódź, jako pierwszy bieg w Polsce, otrzymał pięciogwiazdkowy certyfikat Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej (European Athletics), będący potwierdzeniem najwyższych standardów organizacyjnych łódzkiej imprezy. Kolejnym wyróżnieniem była organizacja w Łodzi Mistrzostw Polski Kobiet w Maratonie.

O skali wydarzenia, jakim jest łódzki maraton najlepiej świadczą liczby – szósta edycja w 2016 roku to:

 • 5 507 uczestników, którzy ukończyli wszystkie biegi
 • 840 dzieci, które pobiegły w Omegamed Kids Run
 • 900 wolontariuszy, którzy zabezpieczali i wspierali organizację wydarzenia
 • 16 500 litrów wody, zużywając 70 000 kubeczków jednorazowych
 • 8 000litrów napoju izotonicznego
 • 800 kg bananów

Łódzki maraton od początku promuje nowoczesny model filantropii. W ramach akcji „Biegam-Pomagam” każdy biegacz na etapie rejestracji do biegu miał możliwość przekazania środków na rzecz jednej z organizacji społecznych. Dodatkowo, za pośrednictwem portali zbiórkowych, mógł założyć własną zbiórkę na rzecz wybranej osoby lub organizacji pożytku publicznego, jak również wesprzeć zbiórki prowadzone przez innych biegaczy. Celem akcji jest przybliżenie problemu związanego z barierami w dostępie do leków. Akcji patronuje DOZ Fundacja dbam o zdrowie. W maratonie biorą udział również osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.

DOZ Maraton Łódź został uznany za dobrą i godną naśladowania praktykę biznesową przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016”.

Działania Natura Sp. z o.o

Spółka Natura co roku angażuje się w działalność społeczną, poprzez wspieranie inicjatyw charytatywnych. W 2016 r. sieć przyłączyła się do kampanii „Szczęśliwy Dukat”. Projekt ten, realizowany przez Mennicę Polską od 2014 r., polega na przekazaniu reszty z zakupów na cele charytatywne. Od czerwca do sierpnia wszyscy, którzy zechcą wziąć udział w akcji, za każde 5 zł reszty otrzymują mosiężny dukat, wybity przez słynących ze swego kunsztu mincerzy Mennicy Polskiej. W roku 2016 we wszystkich drogeriach Natura Klienci zamiast reszty mogli odebrać szczęśliwy dukat. Zebrane fundusze zostały przekazane na rzecz Fundacji TVN „Nie jesteś sam”.

Zapewniamy jakość oraz bezpieczeństwo leczenia

Chcąc prowadzić działalność gospodarczą w sposób odpowiedzialny należy rzetelnie informować, jak również edukować klientów na temat tego jakie produkty, i czy w ogóle, są im potrzebne. Zwłaszcza w przypadku farmacji nadmierne czy nieprawidłowe wykorzystanie produktów to coś znacznie bardziej niebezpiecznego niż tylko nadmierna konsumpcja. Przyjmowanie niewłaściwych leków, ich nadmierne wykorzystanie mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Między innymi dlatego rodzina Pelion przywiązuje dużą wagę do działań edukacyjnych i profilaktyki zdrowotnej. Każda linia biznesowa prowadzi działalność wydawniczą - obok wydawnictw fachowych adresowanych do szpitali i farmaceutów, wydawane są również periodyki adresowane do szerokiego spektrum odbiorców. Mogą być one z powodzeniem wykorzystywane w uświadamianiu Pacjentom określonych problemów i konieczności podejmowania działań profilaktycznych. DOZ S.A. jest wydawcą DOZ Magazynu dbam o zdrowie, skierowanego zarówno do Pacjentów, jak i do wszystkich, którzy chcą dbać o swoje zdrowie oraz dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Firma dostrzega również problemy zdrowotne osób starszych, które ze względu na wiek cierpią na więcej dolegliwości, a także mają inne potrzeby i zainteresowania niż osoby młode. Równocześnie dedykowany Magazyn 60+ adresowany jest do seniorów i skupia się na problemach, z jakimi na co dzień zmagają się osoby w jesieni życia.

Fachową wiedzę i porady w zakresie zdrowia Pacjenci i klienci mogą również uzyskać na licznych platformach m.in. www.doz.pl, www.recepta.pl, www.medme.pl.

Analogiczne myślenie towarzyszyło rodzinie Pelion, kiedy tworzyła program COGNINET (www.cogninet.eu) – unikalny, autorski program zwracający uwagę Pacjentów na konieczność diagnostyki mózgu i schorzeń z nim związanych. Według szacunków WHO na całym świecie żyje ponad 35 mln osób cierpiących na demencję i problemy z pamięcią. Liczba ta podwoi się w ciągu najbliższych 30 lat. Skuteczna walka z tym zjawiskiem, a także chorobami przy nim występującymi jest jednym z największych wyzwań dla systemów opieki i współczesnej medycyny. W Polsce już ponad 5 milionów osób przekroczyło 65 rok życia, a liczba osób dotkniętych demencją rośnie. Sprawcami takiego stanu rzeczy jest np. wszechobecny dziś stres. COGNINET pozwala z jednej strony uświadamiać problem, z drugiej diagnozować nieświadomym Pacjentom problemy, a tym samym zawczasu im zapobiegać.