Zintegrowany raport roczny 2016

Misja

Tegoroczny raport zintegrowany ma na celu w sposób całościowy zaprezentować wyniki w ujęciu finansowym i niefinansowym spółek z rodziny Pelion.

Ostatnie lata to dla rodziny spółek Pelion okres dynamicznych zmian rynkowych i regulacyjnych, a także okres wytężonej pracy, w tym dialogu z interesariuszami, włączając sesję dialogową podsumowaną raportem Deloitte na koniec 2015 roku. W oparciu o płynące z różnych źródeł wnioski odnośnie oczekiwań interesariuszy i istotności dla nich poszczególnych obszarów społecznej odpowiedzialności, zdefiniowana została nowa strategia odpowiedzialnego biznesu na lata 2016 – 2018. Jej zapisy stały się punktem wyjścia do kompleksowego zaprezentowania działań rodziny Pelion w niniejszym raporcie. 3 główne cele oraz 15 zobowiązań na najbliższe lata strategii stały się osnową, na której oparty został sam raport. Dzięki temu rzetelnie można przedstawić aktualny stan wywiązywania się Pelion z zadeklarowanych działań. (patrz: Strategia CSR)

Działania zapisane w strategii odpowiedzialnego biznesu na lata 2016 – 2018, które mają uczynić rozwój spółek trwałym i zrównoważonym, przenikają się z działaniami biznesowymi, tak jak sama strategia odpowiedzialnego biznesu przenika się z biznesową strategią rozwoju. Widać to dobrze kiedy na działalność Pelion spojrzy się poprzez pryzmat modelu tworzenia wartości. Pokazuje on jak poszczególne kapitały, na które działalność gospodarcza wpływa i które przekształca i współtworzy, przenikają się z tradycyjnym finansowym spojrzeniem na biznes (patrz: Schemat tworzenia wartości).

Raport ten jest jednocześnie potwierdzeniem i zobowiązaniem rodziny Pelion do prowadzenia działalności w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz do podejmowania dalszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym na rzecz 10 Zasad UN Global Compact.